En preliminär överenskommelse är nådd för ett utökat ömsesidigt erkännande av varor i EU

Ett utökat ömsesidigt erkännande av varor inom EU innebär att principen kommer tillämpas oftare och mer effektivt än idag. Utökandet av ömsesidigt erkännande har sin grund i att idag nekas varor på marknader i andra EU-länder som saluförs lagligen i ett annat EU-land. Utöver ett utökat ömsesidigt erkännande av varor har e-handeln underlättas då icke-rättfärdigade geoblockeringar förbjuds från och med den 3 december. Vilket är ytterligare ett steg för en sann inre marknad.

Det österrikiska presidentskapet har nått en preliminär överenskommelse mellan rådet och parlamentet gällande ett utökat ömsesidigt erkännande av varor inom EU. Så fort rådet och parlamentet godkänt överenskommelsen formellt kommer följande förbättringar av förordningen att göras:  

  • Tillämpningsområdet för ömsesidigt erkännande blir tydligare. Detta kommer att öka rättssäkerheten för företag och nationella myndigheter i fråga om när principen om ömsesidigt erkännande kan tillämpas; 
  • En försäkran om ömsesidigt erkännande införs för att göra det lättare att påvisa att en vara redan har saluförts lagligen i ett EU-land. Tanken är att ekonomiska aktörer ska kunna använda en sådan försäkran i samband med bedömningen av varan i fråga; 
  • Ett system för problemlösning införs, med utgångspunkt i Solvit-nätverket. Privatpersoner och företag ska erbjudas praktiska lösningar vid tvister i frågor om huruvida ett förvaltningsbeslut om nekat eller begränsat marknadstillträde är förenligt med principen om ömsesidigt erkännande; 
  • Det administrativa samarbetet förbättras genom kontaktpunkter för produkter och bättre utnyttjande av it. Tanken är att detta ska öka informationsutbytet och förtroendet mellan de nationella myndigheterna; 
  • Det blir möjligt att få finansiellt stöd från EU för att inrätta de ovannämnda systemen enligt de nya reglerna. 

Utöver att EU valt att förbättra förordningen för ömsesidigt erkännande av varor inom EU, kommer e-handeln underlättas då icke rättfärdigade geoblockeringar inte längre tillåts från och med den 3 december. Konsumenter runt om i Europa kan nu handla online utan att blockeras eller bli omdirigerad då gränsöverskridande konsumenter ska behandlas som lokala konsumenter och ha rätt till samma priser. Detta är ett steg mot en enhetligare inre marknad och mer information om detta hittar ni här.  

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Carlsson

Skriv en kommentar