Diskussionsunderlag om framtidens EU

Vitboken och de fem diskussionsunderlagen är tänkt att skapa en debatt med offentligheten, intressenter, Europaparlamentet och Europeiska unionens och att dessa diskussioner ska ligga till grund för den kommande debatten om EU:s framtid.

I samband med Europeiska rådets toppmöte i Rom 25 mars 2017 presenterade EU-kommissionen en vitbok med titeln White Paper on the Future of Europe – Reflections and scenarios for the EU27 by 2025 där fem olika scenarier beskrivs för vart EU kan komma att befinna sig 2025. Syftet med vitboken är att skapa en debatt med offentligheten, intressenter, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd för att underlätta politisk enighet. De fem scenarierna är tänkta att ligga till grund för den kommande debatten om EU:s framtid. Kopplat till vitboken om EU:s framtid har kommissionen publicerat en rad diskussionsunderlag om aktuella ämnen (se nedan).

Den 28 juni presenterades det sista underlaget av totalt fem – framtiden för EU:s finanser. I detta diskussionsunderlag beskrivs problematiken kring EU-budgetens tuffa uppgift att finansiera mer med mindre och de viktigaste diskussionspunkterna med utgångspunkt i vitbokens fem scenarier för EU. Vidare beskriver kommissionen i detta diskussionsunderlag EU-budgetens grunddrag och de viktigaste trenderna inom olika politikområden så som sammanhållnings- och jordbrukspolitiken, samt övergripande frågor som EU-finansieringens mervärde och sambandet mellan EU-finansiering och ländernas strukturreformer. Nedan sammanfattas möjliga utfall:

Scenario 1 – Fortsätta som tidigare
EU satsar på att fortsätta som tidigare inom alla politikområden, men med vissa förbättringar. Prioriteringarna med EU-samarbetet uppdateras kontinuerligt och nya lagförslag läggs fram efter hand där behov finns.

Vad gäller framtiden för EU:s framtida budget kopplat till detta scenario ser kommissionen dessa generella trender och volymer:
• I huvudsak stabil budget
• Återspeglar den nuvarande reformagendan för EU27
• Lägre relativ andel av medlen till sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken för att finansiera nya prioriteringar
• Ökad användning av finansiella instrument och garantier

Scenario 2 – Gör mindre tillsammans
Medlemsländerna väljer att göra mindre tillsammans inom alla politikområden.

Vad gäller framtiden för EU:s framtida budget kopplat till detta scenario ser kommissionen dessa generella trender och volym:
• Kraftigt minskad budget
• Fokus på den inre marknadens funktion
• Medel till sammahållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken är kraftigt reducerad
• Mycket ökad användning av finansiella instrument och garantier

Scenario 3 – De som vill ha mer gör mer
Liksom scenario 1 fortsätter EU som tidigare inom de flesta politikområdena. Däremot överlåter EU vissa politikområden som försvar, inre säkerhet och sociala frågor, till de medlemsländer som vill göra mer inom dessa områden. Det innebär att ett mindre antal länder kan gå samman för att fördjupa samarbetet på vissa områden, vilket kan liknas vid de samarbeten som sker idag kring euroområdet och Schengenområdet.

Vad gäller framtiden för EU:s framtida budget kopplat till detta scenario ser kommissionen dessa generella trender och volymer:
• I huvudsak stabil budget med en möjlighet till ökning för att täcka områden för gemensamma åtgärder
• Ökad användning av finansiella instrument och garantier

Scenario 4 – Göra mindre, men effektivare
Medlemsländerna är överens om att vissa områden kräver ett fördjupat samarbete och därmed riktas EU:s begränsade resurser till att arbeta mer effektivt inom några prioriterade politikområden. Samtidigt slutar de att agera, eller gör mindre, tillsammans inom andra mindre prioriterade områden.

Vad gäller framtiden för EU:s framtida budget kopplat till detta scenario ser kommissionen dessa generella trender och volym:
• Mindre budget
• Minskad andel till sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken
• Fokus på prioriteringar med mycket tydligt europeiskt mervärde
• Mycket ökad användning av finansiella instrument och garantier

Scenario 5 – Göra mycket mer tillsammans
I scenario 5 är medlemsländerna enade om att varken EU som det ser ut idag, eller medlemsländerna på egen hand, kommer kunna möta dagens utmaningar. Därmed väljer de att fördjupa EU-samarbetet inom samtliga politikområden för att beslut ska kunna fattas och verkställas snabbare.

Vad gäller framtiden för EU:s framtida budget kopplat till detta scenario ser kommissionen dessa generella trender och volymer:
• Betydligt större budget
• Betydande ytterligare finansiering av nya prioriteringar och yttre åtgärder
• Ökad användning av finansiella instrument och garantier
• Ökning av kostnadstak för egna medel

 

Vi har tidigare skrivit om vitboken om EU:s framtid och du hittar de fyra tidigare publicerade diskussionsunderlagen här:
EU:s sociala dimension
Hur vi bemöter globaliseringen
En fördjupad ekonomisk och monetär union
Det europeiska försvarets framtid

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar