Högaktuell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken

Samtidigt som nyhetsnotiserna rullade ut om EU-kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget post 2020 arrangerade Region Skåne och Region Blekinge en dialogkonferens om sammanhållningspolitiken. Representanter från lokal och regional nivå, samt från kommissionen, fanns på plats och tryckte på sammanhållningspolitikens värde för regional utveckling, solidaritet och fred.

Under hösten 2017 lanserade Council of European Municipalities and Regions (CEMR) i samarbete med EU-kommissionens generaldirektorat för regional utveckling (DG REGIO) ett initiativ om att anordna 60 dialogkonferenser tillsammans med nationella, regionala och lokala partners runt om i Europa. Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför därför under våren tillsammans med regionerna åtta regionala konferenser. Syftet med konferenserna är att synliggöra sammanhållningspolitiken, samt att föra samman regionala och lokala aktörer för att diskutera sammanhållningspolitikens värde, utmaningar och framtida prioriteringar.

Sammanhållningspolitiken viktigt verktyg inom flera av EU:s policyområden

Den 2 maj arrangerade Region Skåne och Region Blekinge en dialogkonferens om sammanhållningspolitiken i Malmö. Att konferensen gick av stapel samma dag som EU-kommissionens presenterade sitt förslag till EU:s långtidsbudget post 2020 – i vilken det som väntat föreslogs nedskärningar inom sammanhållningspolitiken – ställde dagens ämne på sin spets. Konferensen syftade till att visa på sammanhållningspolitikens värde, något som den första panelen med Mätta Ivarsson (MP), Region Skåne, Christina Mattisson (S), Region Blekinge och Carola Gunnarsson (C), Sala kommun och SKL, tog fasta på. Inte minst lyfte politikerna att vi inte får glömma den ursprungliga idéen om EU som ett fredsprojekt. En utjämning av medlemsstaternas grundläggande förutsättningar är en avgörande del i detta projekt – EU kan inte ha ett A och ett B-lag. Sammanhållningspolitiken, vars syfte är att bidra till ekonomisk utjämning mellan EU:s regioner, är ett viktigt verktyg i detta arbete.

Att sammanhållningspolitiken handlar om solidaritet inom EU var även något som Stefan Welin från EU-kommissionen och DG Regio lyfte under konferensen. Som en direkt kommentar till kommissionens förslag om en ny långtidsbudget för EU ställde sig Stefan Welin frågan: Varför Sammanhållningspolitik? Han menar att utöver solidaritet och ekonomisk utjämning inom EU så bidrar sammanhållningspolitiken till att stödja flera viktiga policyområden inom EU – programmet rymmer satsningar inom allt från innovation till miljö-frågor.

Sammanhållningspolitiken förändras i nästa programperiod

Gällande sammanhållningspolitikens framtidsutsikter konstaterade Stefan Welin att kommissionen under eftermiddagen la fram ett förslag om en helhetsminskning av programmet på 5% i nästa programperiod. Han lyfte också att fördelningsformeln av sammanhållningspolitiken, som nu enbart utgår från medlemsländernas BNP, också kan komma att förändras. Faktorer som exempelvis arbetsmarknadens status kan i framtiden också komma att vägas in. Magnus Astberg från EU-kommissionen i Sverige fyllde på med att EU:s programperiod efter 2020 tydligare kommer att fokusera på nya områden i vilka det finns ett europeiskt mervärde. Områden som studentutbyte och tillhörande sektorsprogram Erasmus+ kommer därför att prioriteras, något som också bekräftades av kommissionens förslag om att fördubbla storleken för Erasmus+.

Under konferensen andra pass anslöt Jakop Dalunde (MP), europaparlamentariker, via videolänk från Bryssel och gav sina första reflektioner över det budgetförslag kommissionen publicerat bara några timmar tidigare. Carl-Albert Hjelmblom, VD Skåne European Office och dagens moderator, ställde frågan om budgetförhandlingarna som nu tar vid kommer att hålla tidsplanen om att nå en överenskommelse innan valet till Europaparlamentet i maj nästa år. Jakop Dalunde svarade att det finns en rädsla hos många europaparlamentariker om att det politiska läget drastiskt kommer att förändras i nästa mandat som följer efter valet 2019. Han menar därför att det finns flera europaparlamentariker som är extra villiga att få igenom budgetförhandlingarna innan nuvarande mandat löper ut.

Ett flexiblare program

I ett sista panelsamtal – i vilket även representanter från de regionala fonderna Europeiska Socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden ingick (ERUF) – diskuterades den kritik som riktats mot sammanhållningspolitiken och dess struktur- och investeringsfonder. Programmen och fonderna betraktas ofta som komplicerade, något som ESF och ERUF själva är medvetna om. Generellt vill man se en förenkling, men detta är också något som tar tid. I EU-kommissionens budgetförslag frontas ordet modernisering – man vill skapa en modern, enkel och flexibel budget. Bland annat kommer antalet program minskas med en tredjedel, från 58 till 37, och i den nya budgeten ska det finnas en flexibilitet i att snabbare kunna bemöta nya utmaningar.

Allt som allt visade dialogkonferensen på en enighet bland deltagarna om att sammanhållningspolitikens värde på lokal och regional nivå. Framför allt betraktas sammanhållningspolitiken som ett av de viktigaste verktygen för regional utveckling. Panelen tryckte på att detta är något som är tydligt bland lokala och regional förtroendevalda och inte minst tjänstepersoner, men annat är det på nationell nivå. Deltagarna på konferens uppmanades därför till att prata med en riksdagsledamot. De som varje dag arbetar med sammanhållningspolitiken bär på ett ansvar att visa på sammanhållningspolitikens värde i Sverige.

Nationell dialogkonferens till hösten

SKL kommer att hålla i en avslutande nationell dialogkonferens till hösten (konferens har senarelagts från tidigare datum 18 juni). Denna konferens kommer att omfatta en dialog om EU:s långtidsbudget, förhandlingar mellan medlemsländer och Europaparlamentet samt sammanhållningspolitikens framtid.

Mer information

Läs mer om dialogkonferenserna på SKL:s hemsida.
Läs om CEMR:s satsning på dialogkonferenserna här.
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om deras förslag på EU:s långtidsbudget här.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar