Den europeiska pelaren för sociala rättigheter

I slutet av förra månaden presenterade EU-kommissionen ett förslag om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Förhoppningen är att förslaget ska antas på högsta politiska nivå innan årsskiftet, men redan under detta året kan vi förvänta oss att det nya förslaget kommer att återspeglas i EU-kommissionens årliga arbetsprogram för EU:s fonder.

Den 26 april 2017 antog EU-kommissionen det utlovade förslaget om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Den sociala pelaren innehåller 20 stycken principer och rättigheter som behövs för rättvisa och välfungerande arbetsmarknader och välfärdssystem i Europa. Pelaren ska fungera som en kompass för en förnyad konvergensprocess för bättre arbets- och levnadsvillkor. Pelaren är främst utformad för euroländerna men alla medlemsländer är välkomna att delta. De 20 principerna inom den sociala pelaren är kategoriserade under tre huvudkategorier:

  • Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden
  • Rättvisa arbetsvillkor
  • Social trygghet och social integration

EU-kommissionen betonar att leva upp till principerna är ett gemensamt ansvar för EU-institutionerna, medlemsländerna och arbetsmarknadens parter. När pelaren presenterades den 26 april la kommissionen fram den i två rättsliga former med ett identiskt innehåll. Den ena, en rekommendation från kommissionen som gäller från och med nu. Den andra versionen är ett förslag till ett gemensamt uttalande från rådet, Europaparlamentet och kommissionen. För att få igenom förslaget med ett starkt politiskt stöd och för att få ett godkännande på högsta politiska nivå kommer samtal med parlamentet och rådet att inledas.

Redan idag omges den sociala pelaren av ett antal konkreta åtgärder från kommissionens sida, av såväl lagstiftande som icke-lagstiftande karaktär. Ett exempel på en sådan konkret åtgärd är frågan om balansen mellan arbets- och familjeliv för föräldrar eller information till arbetstagare om rätt till socialt skydd och arbetstidsregler. Dessa åtgärder utgör exempel på vilken typ av frågor som pelaren omfattar och på vilket sätt den kan implementeras.

Den sociala pelaren och arbetsprogrammen för EU:s fonder och program

Vad som främst kan vara av intresse för de skånska kommunerna är den avsikt som kommissionen presenterat med att gå vidare i arbetet med den sociala pelaren som ett prioriterat område redan nu. Detta innebär att den europeiska pelaren för sociala rättigheter troligtvis kommer återspeglas i de arbetsprogram som EU-kommissionen tar fram för EU:s fonder och program. För att genomföra många nyckelaspekter i pelaren har kommissionen utlovat finansiellt stöd genom fonderna, främst via Europeiska socialfonden.

EU-kommissionens uttalande om den europeiska pelaren för sociala rättigheter finns här.

Vidare information om de tre huvudkategorierna och de 10 principerna inom pelaren finns här.

En social resultattavla för att bedöma framsteg i EU har inrättats där det går att följa trender och resultat inom 12 områden. Resultattavlan visar indikatorer för den sociala pelarens huvudkategorier för vart medlemsland.

Som en del av kommissionens arbete med den sociala pelaren kommer en stor konferens anordnas i Göteborg tillsammans med den svenska regeringen. Mer om det här.

Publicerad:

Sidansvarig

Malin Olsson

Skriv en kommentar