Den digitala omvandlingen

”Digitaliseringen kommer att bli så viktig i samhället så att det ska ses som lika fundamentalt som annan infrastruktur för vatten, elektricitet, och vägar. Kommunerna kommer därför att behöva investera i att bygga denna infrastruktur för att kunna tillfredsställa behovet av kommunikation och anslutbarhet. Denna anslutbarhet till högprestanda nätverk kommer att vara central för att kunna leverera bra service till offentliga tjänster och till näringsliv. Viktigt är att alla ska få tillgång och helst var än de befinner sig. I den fortsatta vägen mot 5G är fiber viktig även för trådlös kommunikation till att få hög prestanda överallt." - B-Day: Mind the Broadband Gap conference 19-20 November 2018, Bryssel.

Under den innevarande programperioden 2014–2020 för EU:s långtidsbudget har ett stort fokus varit digitalisering. I förslaget till den nya långtidsbudgeten från EU (programperiod 2021-2027) kommer digitalisering att vara fortsatt prioriterat, till och med mer än den i den tidigare programperioden. Detta var tydligt under den bredbandskonferens som anordnades i Bryssel den 19–20 november. Man kommer inte bara att satsa mer på investeringar i digitalisering, utan fokus kommer att vara på områden av offentligt intresse och man kommer också att ytterligare stärka pågående samarbeten med medlemsländerna.

Den digitala inre marknaden (som i förlängningen syftar till ett europeiskt gigabit samhälle 2025) har skapat det lagliga ramverket för att både befolkning och näringslivet ska kunna tillvarata den digitala transformationen som pågår i dag på ett sätt där det inom EU ska kunna ske på ett enhetligt sätt (läs mer i halvtidsutvärderingen av den digitala inre marknaden). Den pågående digitala transformeringen beaktas i alla sektorer i dag (t ex transport, energi, lantbruk, sjukvård och kultur). För att mer konkret möjliggöra och tillvarata denna utveckling har kommissionen föreslagit att ett nytt ”Digital Europe Programme (DEP)” ska finnas på plats i nästa programperiod 2021-2027 med en finansiering på €9.2 miljarder ska man bemöta de ökande digitala utmaningarna. Finansieringen kommer inom DEP att gå till artificiell intelligens, högprestanda datorsystem (supercomputing), nätsäkerhet (cybersecutiry), kompetenshöjning (skills) och eGovernment som har identifierats av de europeiska statscheferna som nyckelområden i den framtida konkurrenskraften för Europa. Inom DEP kommer det att inrättas ett nätverk för digitala innovationspunkter, som förväntas ha en central roll i genomförandet av programmet.

Budgeten innebär också ökade anslag till innovations- och forskningsprogrammet Horizon2020/Horizon Europa, som nu ligger på 100 miljarder euro, och där finansiering kommer att allokeras för digitalisering i nästa programperiod (framförallt inom området för digital teknik), samt att den digitala delen av ”Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)” får förnyade anslag inom bland annat områdena regionala nätverk och system (hållbara transporter, intelligenta energinät, smarta städer och tillgång till höghastighetsbredband och digital anslutningsinfrastruktur/anslutningsbarhet). Vidare kommer det inom den nya fonden InvestEU att finnas möjligheter till investeringar inom det digitala området, och inom den nya Europeiska socialfonden+ kommer möjligheter till stöd finnas för kompetensutveckling/omskolning inför digitaliseringen och automatiseringen.

Utvecklingen kan inte gå framåt om man inte kopplar samman de olika delarna kopplade till den digitala omvandlingen. 5G som är nästa generations telekomsystem, kommer att ge mer kapacitet, bättre svarstider och mer tillförlitlighet (som behövs exempelvis  för självkörande bilar eller för att bondgårdar som är högeffektiviserade ska fungera). Men, stora investeringar behövs framförallt i de glesbefolkade områdena där man inte kan räkna med att näringslivet kommer att investera, för att man ska kunna utnyttja dessa fördelar. När all kommunikationstrafik och flöden blir snabbare kommer vi att behöva högprestanda datorer/superdatorer för att analysera dessa flöden. Det verkliga värdet av den datadrivna ekonomin kan endast fångas upp om artificiell intelligens tillämpas i stor utsträckning i den offentliga och den privata sektorn.

Vi kommer också att behöva fiber i transportnätet och i glesbygden där man inte tror att näringslivet kommer att investera i samma utsträckning som i tätorter. Kapaciteten i glesbygden för att folk ska kunna bo där och för företag är mycket viktig, och kommer därför att finansieras av EU-kommissionen eftersom man inte tror att kommersiella aktörer kommer att göra det. Se nedan skillnaden i offentliga investeringar i detta mellan EU och USA. Liknande skillnader finns mellan EU och tex Japan och Korea.

Europaparlamentet röstade den 14 november för ett telekompaket som innebär att utbyggnaden av 5G-nät ska trappas upp. Senast 2020 ska det finnas åtminstone ett 5G-nät i en stor stad per EU-land.

Den 4 december träffades digitaliseringsministrarna från EU:s medlemsländer för att diskutera förslagen för den digitala omvandlingen i Europa. Rådet enades om sin ståndpunkt för ett digitalt Europa (DEP) kommer att lanseras 2021. Vid samma tillfälle godkändes nya telekomregler för att främja nästa generations teknik och utbyggnad av 5G-nätet i hela Europa. Reformen av telekomreglerna syftar till att säkerställa fast och mobil snabb och högkvalitativ uppkoppling för alla som är av vikt för att kunna skapa ett modernt inkluderande samhälle med en global konkurrenskraftig ekonomi. De omfattas av två rättsakter; den europeiska koden för elektronisk kommunikation och det reviderade regelverket för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec).

Är du intresserad av bredbandsfrågor nationellt så är nu anmälan för nästa års nationella bredbandskonferens i Vara i januari 2019 öppen och den vänder sig speciellt till politiker, kommunala- eller regionala bredbandssamordnare.

Är du intresserad av innovativa bredbandsprojekt kan du läsa om det pris som delades ut inom fem kategorier den 19 november. Under kategorien ”kostnadsreducering och samfinansiering i en framtidssäkrad infrastruktur”, vann Sunne kommun tillsammans med Telia sin kategori. Kopplat till detta finns webbsidan för good practices i den Digitala Inre marknaden inom bredbandsområdet där man kan hitta tidigare års vinnare, och inkluderat det pågående FABS – Optic Fibre to everyone in Blekinge and Scania, som är ett EU-finansierat projekt som drivs av Region Skåne, tillsammans med Region Blekinge, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Blekinge samt Netport Science Park.

Kommission har nyligen publicerat en guide som ska fungera som en överblick över var teknisk assistans huvudsakligen kan sökas någonstans. Guiden är riktad till offentliga verksamheter som är en del av att sprida anslutningen i Europa.

Publicerad:

Skriv en kommentar