Ansök om Kommunala Partnerskap via ICLD

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är en SIDA-finansierad organisation som arbetar med att främja lokal demokratiutveckling i den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. Fram till och med den 15 oktober 2019 kan svenska kommuner, landsting, regioner och regionala kommunalförbund ansöka om ett Kommunalt Partnerskap (KP) via ICLD.

Vad gör ICLD?

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är en SIDA-finansierad ideell förening som arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. ICLD är således en del av Sveriges utvecklingsarbete och stödjer och utvecklar bland annat via deras kommunala partnerskapsprogram lokal demokrati både i Sverige såväl som i ICLD:s olika samarbetsländer.

ICLD:s verksamhet består framförallt av tre delar; Kommunala Partnerskapsprogram (KP), Internationella Utvecklingsprogram (ITP) och Kunskapscentrum (KC). Med fokus på individens fri- och rättigheter syftar ICLD:s olika program till att stärka både lokala och regionala politiskt styrda organs, lokalt självstyre samt medborgardeltagande i de låg- och medelinkomstländer som den svenska regeringen prioriterar.

ICLD främjar även lokal demokratiutveckling genom att bygga vidare på redan befintlig kunskap och erfarenheter i svenska kommuner, regioner och landsting, samt på den forskning och kunskapsutveckling kring decentralisering som finns i ett internationellt perspektiv.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är ICLD:s huvudman.

Ansök om Kommunala Partnerskap

Fram till och med den 15 oktober 2019 kan svenska kommuner, landsting, regioner och regionala kommunalförbund ansöka om kommunala partnerskap via ICLD. Kommunala partnerskap är ett utvecklingssamarbete mellan svenska kommuner och regioner samt motsvarande instanser i låg- och medelinkomstländer. Till grund för programmet ligger Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) samt FN:s Agenda 2030.

Partnerskapet ska bidra till utvecklingen av demokratiska och väl fungerande lokala myndigheter i Sverige såväl som i samarbetsländerna. Enligt ICLD ska ett sådant kommunalt partnerskap bidra till ökat medborgarinflytande, något som görs genom att stärka både lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom några eller något av följande område:

  • Delaktighet och deltagande
  • Jämlik/rättvis och inkluderande behandling
  • Möjlighet till ansvarsutkrävande
  • Transparens och insynsmöjligheter

Projekt inom det Kommunala Partnerskapsprogrammet kan vara 1–3 år långa, och det kan vara fler parter än två i ett samarbetsprojekt. Att delta i ett kommunalt partnerskap via ICLD medför inga extra kostnader, men den ersättning som betalas ut är reglerad och måste vara tydligt knuten till projektets kostnader.

Här kan ni läsa mer om själva ansökningsprocessen.

Exempel på Kommunala Partnerskap vid ICLD

Ett exempel på ett framgångsrikt partnerskap vid ICLD är partnerskapet mellan Lodwar i Kenya och Borlänge kommun i Sverige, två kommuner som har liknande utmaningar i att framgångsrikt integrera flyktingar i sina samhällen. I juli 2017 deltog en representant från Borlänge kommun vid en presentation av ICDL som berörde hur Lodwar arbetar med att integrera flyktingar i kommunen, och insåg att Borlänge har samma problem hemmavid. Representanter från de båda kommunerna enades således om att ingå partnerskap vid ICLD, för att utbyta kunskap och hjälpa varandra i detta arbete.

Ytterligare ett exempel är mellan Ale kommun och Ghanzi District Council i Botswana. Tillsammans arbetar parterna för att involvera medborgare via en så kallad medborgardialog. För att föröka fånga medborgarnas åsikter har kommunerna bland annat genomfört olika problem-, mål- och riskanalyser. De har även planerat in flera aktiviteter i syfte att fånga medborgarnas åsikter. Ghanzi District Council har också tagit del av Ale kommuns olika principer för medborgardialog, samt vise versa.

Klicka här för en fulltalig lista på de kommuner som i nuläget söker efter en svensk samarbetspartner.

Publicerad:

Skriv en kommentar