18-månadersprogrammet för Rådet är nu publicerat

Rumänien, Finland och Kroatien är de länder som under den kommande 18-månadersperiod (med start 1 januari 2019) innehar presidentskapet under vardera 6 månader. Enligt programmet är prioriteringarna för perioden: ekonomisk tillväxt; unionens gemensamma värden; hållbar tillväxt; starkare yttre handlingsförmåga; och säkerhet.

När Rumänien, Finland och Kroatien tar över presidentskapet från och med 1 januari 2019 och innehar presidentskapet 6 månader vardera ligger ett starkt fokus på ekonomisk tillväxt, unionens gemensamma värderingar, hållbar tillväxt, starkare yttre handlingsförmåga och säkerhet. Ett fokusområde som även tillkommer under denna 18-månadersperiod är förhandlingarna om den nya långtidsbudgeten.  

Ekonomisk tillväxt
Ett arbete mot en mer integrerad och starkare inre marknad där ett nyckelområde är att säkerställa en rättvisa och effektiv beskattning samt utformandet av en industriell policy. EU kan stolt annonsera att arbetslösheten i inom unionen har minskat samtidigt har antalet invånare med arbete ökat. Ett viktigt område är därför att fortsätta att främja entreprenörskap och jobbtillfällen inom EU. För att möjliggöra detta har InvestEU, Horizon Europe, sammanhållningspolitiken och den nya långtidsbudgeten en viktig roll i att kunna investera i tillväxt. Ett fortsatt arbete med att stärka den monetära unionen kommer drivas av presidentskapen under perioden.  

Gemensamma värderingar
De tre presidentskapen kommer under 18-månadersperioden att arbeta med implementeringen av de regler och lagar som berör stärkandet av den social dimensionen inom EU, genomsyrat av inkluderingen och sammanhållande samhällen runt om i Europa. Här är ett nyckelområde matchning av arbeten då arbetsmarknaden i Europa genomgår teknologiska förändringar och den kunskapen finns inte, vilket bättre behöver koordineras och tacklas. Utbildning av de kunskaper som krävs är viktig här så att européer kan få jobb utifrån vad arbetsmarknaden kräver för kunskaper. Unga lyfts här och arbetet utifrån den nya strategin för unga men också att hälso- och sjukvården ska stärkas och att mer samarbeten inom EU måste ske.  

Hållbar tillväxt
För att EU ska kunna fortsätta var ledande i arbetet mot klimatförändringarna och implementeringen av Parisavtal kommer presidentskapen fokusera på utsläpp och hur EU kan anpassa sig till klimatförändringarna och var finansiering till detta ska finnas. Detta kräver en omställning med hållbara lösningar och en koldioxidsnål ekonomi där presidentskapen ska slutföra förhandlingarna kring paketet om ren energi.  

Säkerhet
Gällande säkerhet kommer Rumänien, Finland och Kroatien fortsätta arbetet med effektivare gränsövervakning av EU:s externa gränser där de gemensamma värderingarna ska ha en nyckelroll. Ett arbete med att skapa mer stabila bilaterala partnerskap med transitländer är ett viktigt arbete i det nya programmet, där även roten till migrations ska hanteras. Presidentskapen kommer också att fortsätta arbetet med att försöka nå en slutlig överenskommelse om ett gemensamt europeiskt asylsystem där inkluderat Dublin konventionen. De kommer likaså att fortsätta arbetet med den interna säkerheten inom EU med ett fokus på samarbeten kring att organiserad brottslighet, människosmuggling och drogsmuggling. Cypersäkerhet och det fortsatta arbetet inom området är ett fortlöpande arbete för även denna 18-månadersperiod.  

Yttre handlingsförmåga
EU som en stark global aktör är ett arbete som presidentskapen kommer arbeta vidare med utifrån EU:s globala strategi. Ett mål att se till att den finansiering som är nödvändig är inkluderad i den nya långtidsbudgeten. Ett arbete med en utvidgning av EU mot Västra Balkan är ett arbete som de tre länderna kommer arbeta vidare med ett fokus på fred, demokrati, framtidsutsikt, säkerhet och stabilitet i Europa. Kroatien kommer under sitt sex månaders presidentskap att hålla ett EU-Västra Balkan Summit. Arbetet med multilaterala system fortsätter där EU fortsätter sitt arbete med FN:s 2030 agenda, Parisavtalet och migration. Fortsatta goda relationer och vidareutveckling av EU:s handelsavtal kommer att göras, likaså kommer relationerna med andra regionen såsom Afrika, Asien, Latinamerika, Karibien och Arabländerna att fokuseras på. Brexit och en god relation med Storbritannien är av yttersta vikt i arbetet för de tre presidentskapen.  

Vill ni läsa det nya 18-månadersprogrammet, hittar ni det här

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Carlsson

Skriv en kommentar