Månades EU-projekt: Fossilbränslefria kommuner i norra/södra Skåne

Tio skånska kommuner började i januari 2016 att samverka för att närma sig 100% fossilbränslefrihet. Denna månaden möter vi Anna Tibbelin, som tillsammans med Eric Eliasson på Länsstyrelsen Skåne driver projekten Fossilbränslefria kommuner i norra/södra Skåne.

Att ställa om till förnybara energikällor och ett mer hållbart levnadssätt är en stor utmaning för samtliga. I EU-projektet Fossilbränslefria kommuner har tio skånska kommuner, tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne med full fart börjat resan mot en fossilbränslefri framtid. De tio kommunerna arbetar för att tillsammans inom respektive projekt uppnå tre gemensamma mål:

  • 100% fossilbränslefri el
  • Minst 90% fossilbränslefri uppvärmning
  • Minst 50% fossilbränslefritt drivmedel

Tio kommuner i två projekt

Fossilbränslefria kommuner är två projekt finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Klimatsamverkan Skåne. Projekten inleddes i januari 2016 och löper fram till april 2019. Fossilbränslefria Kommuner leds av Länsstyrelsen Skåne, som är projektägare, och Kommunförbundet Skåne, via avdelningen Energikontoret Skåne. Inledningsvis var tanken att samtliga kommuner skulle ingå i samma projekt, men då erfarenheten hos Tillväxtverket sade att bäst vore att dela upp projektdeltagarna i två projekt: Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne och Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne.

Projektidén föddes i Klimatsamverkan Skåne, ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne, som gemensamt arbetar med klimatfrågor i Skåne. Projekten startade för att tillsammans genom erfarenhetsutbyte och genom ansvaret av att medverka i kravställande projekt växla om till fossilbränslefri energi i de skånska kommunerna. Intresset var stort från de skånska kommunerna där tio kommuner omgående anmälde sitt intresse att delta. Anna Tibbelin såg att de deltagande kommunerna hade ett behov för mer samverkan, då arbetet mot ett fossilbränslefritt samhälle är så pass stort och att miljöstrategerna i de skånska kommunerna hade potential att bli experter till varandra.
– Projektdeltagarna i kommunerna är otroligt skärpta, vi är jätteimponerade av dom! säger Anna Tibbelin

De tio deltagande kommunerna gick in i projektet med olika utgångspunkter och olika förutsättningar. Vissa hade redan kommit en bra bit på vägen mot målet, samtidigt som andra kommuner hade mer arbete framför sig. Inom området fossilbränslefri uppvärmning har vissa kommuner redan nått målet, och deltar mer som kunskaps- och inspirationskälla. När vissa kommuner redan har nått målet menar Anna att fler incitament för de skapas för att arbeta med de stora och tunga frågorna i de kommunerna som inte nått enda fram. I slutet av projekten kommer resultaten att sammanvägas, och målen ska nås tillsammans. Det innebär att samtliga kommuner måste göra sin del för att projektets mål nås, även om de större kommunerna kommer väga tyngre i sammanräkningen.

Båda projektledande partners har stor erfarenhet med att arbeta i EU-projekt. Hittills har arbetet flutit på utan några större hinder. ERUF har varit väldigt samarbetsvilliga och är alltid tillgängliga för att svara på frågor. Projekten bygger på samverkan och samarbete. Då detta är något som ofta tar tid har projektledarna lagt stor vikt vid att lära känna varandra bättre i gruppen. Detta brukar göras genom att varje möte inleds med informellare samtal som exempelvis kan vara att berätta om hur man tog sig till mötet.

De lärdomar som hittills har dragits är att kommunikation är viktigt. Hur når en bäst ut med information om projektet? Att ha en kommunikatör med i projektet som är insatt och drar utvecklingen framåt är nyttigt. Anna Tibbelin menar också att dokumentation är viktigt. Inte bara för projektets mål, utan också på det arbete en ska utföra och på arbetets resultat. Interna fildelningsytor är något som bör sättas upp från dag ett. Att maila runt dokument kan lätt leda till ett för stort informationsflöde, och viktiga dokument kan hamna i skymundan.

Inventering och sammanställning av kommunernas energianvändning

Det första, och årligen återkommande, steget i projektet är en kommunutmaning: Att sammanställa kommunernas energianvändning uppdelad i fossilt och förnybart för kommunernas fordonsflotta, tjänsteresor, el och uppvärmning. Utifrån detta håller kommunerna på att utveckla handlingsplaner inom de fyra områdena för att öka andelen av förnybar energi i den kommunala verksamheten. Detta kan vara att exempelvis arbeta för att öka cyklandet i arbetet, eller att minska flygresorna till Stockholm till fördel för webbmöten och tåg. De kommuner som har liknande målsättningar i deras handlingsplaner arbetar tillsammans för att exempelvis öka cyklandet eller. Här kan det finnas flera anledningar till varför färre väljer cykeln som färdmedel – exempelvis kan cykelhjälmar saknas, eller att en inte vet var cyklarna står. I projektet finns även horisontella kriterium om jämställdhet – är det så att män cyklar mindre är det kanske enklare att hitta konkreta åtgärder för att underlätta för männen att cykla i jobbet.

– I grunden handlar det om att människor förändrar beteenden.
Projektet arbetar med devisen ”Det ska vara lätt att göra rätt”. Det kan handla om att fasa ut bensindrivna bilar och gå över till en fossilbränslefri fordonsflotta, men också minska andelen flygresor. Det kan också vara så att man är osäker på hur och var en tankar biogasbilar, så kommunerna behöver i vissa fall ha ett nytänkande sätt att informera personalen om hur man kan arbeta för att minska användandet av fossila bränslen. Anna tar upp Kenneth Nilsson i Lund som exempel, som istället för att åka till Hudiksvall på möte genomförde sitt första Skype-möte. Storytelling är en viktig del i projektens kommunikation.

Projekten har högt uppsatta mål, men har som ambition att lyckas.
– Når vi målen är vi väldigt stolta! Vi har fortfarande en tro på att vi kommer att göra det, säger Anna Tibbelin
Samverkansarbetet har gett resultat redan deras första verksamma år. Mellan åren 2015 och 2016 har kommunerna tillsammans minskat användningen av fossila drivmedel med fem procentenheter. Kommunerna har även meddelat att det kommer se ännu bättre ut inför nästa period. Målet med fossilbränslefri el har redan nåtts, då de deltagande kommunerna har i princip 100% fossilbränslefri elförsörjning, merparten i form av miljömärkt elavtal.

För mer information, se Full fart mot en fossilbränslefri framtid! , projektets hemsida , och Kommunförbundet Skånes sida för Fossilbränslefria kommuner i norra/södra Skåne

 

Publicerad:

Skriv en kommentar