Månadens EU-projekt: Valle 2.0

Oavsett hur, var eller när en person har förvärvat en kunskap eller kompetens, så ska denna kunskap kunna valideras och användas för att komma vidare till ett arbete eller en utbildning. I ”Månadens EU-projekt” träffar vi Jan Nilsson som är projektledare för projektet Valle 2.0. Artikeln ingår i Kommunförbundet Skånes artikelserie om de EU-projekt som vi är involverade i.

Validering utgörs av en process som innebär att man gör en kartläggning och bedömning av en persons kompetenser. Ett problem som ofta är närvarande vid en valideringsprocess är svårigheten i att skapa en enhetlig bild mellan olika verksamhetsområden. Om en individ är ute på en praktikplats och får sin kompetens dokumenterad, så är sannolikheten tyvärr liten att detta får något värde när individen kommer till exempelvis en kommunal vuxenutbildning.
– Utan då börjar man återigen om på ruta ett, säger Jan Nilsson som arbetar på avdelning för Lärande, arbetsliv och integration på Kommunförbundet Skåne.

Jan Nilsson är projektledare för Valle 2.0.

Jan Nilsson är projektledare för Valle 2.0, vilket är ett EU-projekt som syftar till att etablera en plattform för validering i Skåne. Denna plattform ska öka utbudet av och tillgängligheten till validering i Skåne. Projektet drog igång den 1 mars 2016 och är medfinansierat av den Europeiska Socialfonden (ESF). För ett antal år sedan hade Kommunförbundet Skåne (KFSK) en dialog med de skånska kommunerna om att skapa ett utbyte om validering av kommunal vuxenutbildning. Då rann samarbetet ur sanden, men idéen kvarstod. När det regionala kompetensarbetet senare kom igång, och bland annat Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) bilades, så blev validering en av de prioriterade frågorna. Ett initiativ om en förstudie för att genomföra ett projekt drogs igång, och frågan landade återigen på KFSK:s bord. En förstudie, i vilken Jan Nilsson också var involverade i, som gick under namnet Valle inleddes. Det var här som det breda perspektivet på validering kom in, något som sedan fördes vidare in i projektet Valle 2.0.

Den ursprungliga idéen som främst avsåg validering för kommunal vuxenutbildning breddades. Valle 2.0 involverar alla olika verksamhetsområden och nivåer inom utbildningssystemet, och omfattar allt från yrkesspecifika kompetenser till generella kompetenser som är viktiga i arbetslivet. Denna bredd speglas i de verksamheter och aktörer som är med i projektet, vilka utgörs av bland annat vuxenutbildningar, kommunala arbetsmarknadsenheter, studieförbund och idéburen sektor. Det partnerskap projektet grundar sig på upprättades redan i förstudien. Jan Nilsson trycker på den stora förmån det var att kunna etablera relationer med lokalt, delregionalt, regionalt och nationellt verksamma aktörer, och sedan även kunna vidmakthålla dem under tiden mellan förstudien och projektstart.

I Valle 2.0 finns det tre olika arbetsgrupper, i vilka de olika aktörerna är samlade. Den första gruppen fokuserar på validering inom kommunal vuxenutbildning och branschvalidering inom arbetsförmedlingen. Den andra gruppen fokuserar på högre utbildning som exempelvis universitet och högskola. Den sista gruppen fokuserar på icke-formellt och informellt lärande, samt generella kompetenser. Denna grupp involverar aktörer som står vid sidan av utbildningsverksamheten, som folkbildning, studieförbund, kommunala arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedlingen och andra aktörer inom idéburen sektor.
– Den gemensamma nämnaren för dessa aktörer är att det de i huvudsak håller på med är riktat mot individer som anses stå långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa individer ska också få en chans att få sin kompetens validerad, säger Jan Nilsson.

Tanken bakom projektets breda upplägg är att det som sker i ett verksamhetsområde ska kunna tas till vara inom andra verksamhetsområden. Det handlar helt enkelt om att en förvärvad kompetens inom en bransch ska kunna ha ett värde när individen går vidare till en annan. Jan Nilsson menar att utmaningen här är att bygga upp ett förtroende mellan de som arbetar inom olika verksamhetsområden. Och vid en tillbakablick på det man hittills har åstadkommit inom Valle 2.0 så är det just skapandet av ett förtroende och en respekt hos aktörerna för arbetet inom ett annat verksamhetsområde som är en av projektets största framgångar.
– Vi är inte i mål, men när vi började projektet kunde man knappt prata med varandra om validering, eller snarare, man pratade förbi varandra. Nu kan man de facto prata kring validering och förstå vad den andra menar, trots att man jobbar inom helt olika verksamhetsområden, berättar han.

Att det nu är möjligt att föra en dialog kring validering med personer från andra områden har enligt Jan Nilsson egentligen varit en förutsättning för hela projektidén. För att få på plats ett utbyte och en gemensam plattform krävs det att olika aktörer inom och mellan verksamhetsområden börjar samverka kring validering. Jan Nilsson berättar att det har varit en styrka att man i projektet har fått friheten att verkligen arbeta utifrån ett strukturförändrande och plattformsbyggande perspektiv, något som har gjort att projektet har verkat hängrännebyggande.

Valle 2.0 är nu inne i sin slutfas, och slutar officiellt den sista september i år. Efter projektslutet kommer arbetet kring validering i Skåne att fortsätta inom och mellan de tre arbetsgrupper som har skapats under projektet. Jan Nilsson menar att i arbetet med ett EU-projekt så är det också viktigt att reflektera över projektets nytta, också efter dess slut. Den avgörande punkten för att den kompetens som genererats i Valle 2.0 ska leva vidare är att alla projektpartners i princip är överens om att arbetsgrupperna fortsätter sin verksamhet.
– Projektet avslutas men verksamheten fortsätter, avslutar Jan Nilsson.

För mer information om Valle 2.0 besök projektets hemsida, eller kontakta:

Jan Nilsson
Projektledare
0728-85 48 29
jan.nilsson@kfsk.se

Publicerad:

Skriv en kommentar