Månadens EU-projekt: DIACCESS

I månadens EU-projekt har vi pratat med Bo Hjälmefjord, internationell samordnare och projektutvecklare vid Växjö kommun och för det nystartade EU-projektet DIACCESS. Projektet startade den 1 september 2019 och har som syfte att lösa riktiga samhällsutmaningar genom att sammanföra kommunala förvaltningar med näringslivets digitala innovatörer. Genom verksamhetsnära innovation syftar projektet till att utveckla digitala lösningar som möter samhällets olika behov. För projektet tilldelades Växjö kommun som andra kommun i Sverige finansiering från EU:s sektorsprogram Urban Innovation Actions (UIA).

Projektet som gick av stapeln den 1 september 2019, är ett treårigt projekt som går under namnet DIACCESS. Projektet är ett initiativ från Växjö kommun, som kommer leda och genomföra projektet tillsammans med: Wexnet, dizparc, Företagsfabriken, Goda Hus, Vöfab, WeXO genom Castellum samt Linnéuniversitetet. Projektet har en total budget på 45 miljoner kronor, varav 38 miljoner (80%) utgörs av EU-bidrag från sektorsprogrammet Urban Innovation Actions (UIA). Resterande budget består till största del av tidsresurser från projektets deltagande aktörer.

Från idé till projekt

Idén till projektet uppkom i maj 2018. Då gick flera av de viktigaste huvudaktörerna i det pågående EU-projektet READY (som avslutas i år, 2019) samman för att diskutera framtida gemensam innovationssamverkan inom relevanta områden. Snart framkom det att digitalisering var det område där gruppen såg störst potential utifrån de erfarenheter som fåtts i READY och en process inleddes för att konkretisera behoven, såväl som en process för att växla upp digitaliseringen både lokalt, kommunalt och i samhället i stort.

IT och digitalisering är mycket stort inom Växjö och många IT-företag är baserade här, vilket innebär att det finns mycket kompetens inom kommunen, berättar Bo Hjälmefjord. Trots detta hävdar en analys från ’World Economic Forum’ att EU ligger väsentligen efter både Kina och USA inom digitalisering, och behöver ta krafttag för att inte hamna efter. Växjö kommun genomförde under 2017 en omvärldsanalys i vilken det bekräftades att digitaliseringen går trögt i flera branscher i Europa. I omvärldsbevakningen lyftes digitalisering även fram som en av möjligheterna för att lösa olika samhällsutmaningar, samt konstaterades det att den digitala utvecklingen kommer få en mycket stor påverkan på samhället inom en snar framtid.

– Här ser vi en chans för Växjö och för Region Kronoberg att anamma rollen som föregångare inom digitalisering i Sverige. Att ha ett stort digitaliseringsprojekt tror vi kan komma att skapa mycket goda möjligheter för kommunens IT-sektor, men kan även komma att öka attraktiviteten för Växjö som en viktigt IT-region, både nationellt och internationellt, menar Bo Hjälmefjord.

Efter mötet med de viktigaste huvudaktörerna för READY stod det snart klart att kommunen ville satsa på att utveckla en projektidé som kunde mobilisera ett antal samhällsaktörer från den offentliga sektorn, relevanta organisationer och företag för att dra igång en bredare utvecklingsarbete inom digitalisering.

När projektidén väl hade kommit på plats var det dags för Växjö kommun att söka olika projektpartners. Intresset från möjliga projektpartners var genomgående stort, men trots detta var det en utmaning att få till själva partnerskapet, detta eftersom det vid ett sådant tidigt stadium var svårt att konkretisera vad som i praktiken krävdes av en framtida projektpartner.

– Det ligger mycket eftertanke bakom valet av varje projektpartner, och alla spelar en mycket stor roll i projektet poängterar Bo Hjälmefjord. Han förklarar även att slutresultatet innebar en mycket bra blandning mellan kommunen och näringslivet. Just blandningen av det kommunala och näringslivet var även något som kommunen fick mycket beröm för i projektansökan till Urban Innovation Actions, fortsätter Bo Hjälmefjord.

Ansökningsprocessen

Sedan sektorsprogrammet Urban Innovation Action (UIA) introducerades har Bo Hjälmefjord haft programmet i tankarna och velat genomföra ett större projekt inom ramen för detta program, med Växjö kommun som huvudpartner. Trots detta ifrågasatte han även huruvida det var för stort för en medelstor stad som Växjö att söka finansiering ifrån ett så pass omfattande sektorsprogram som UIA.

För stort visade det sig dock inte vara i slutändan, och efter en lång ansökningsprocess mottog Växjö kommun i augusti 2019 38 miljoner kronor i finansiering från sektorsprogrammet. Projektansökan för DIACCESS tog lite mer än sex månaders tid att ta fram, och totalt arbetade två konsulter samt Bo Hjälmefjord själv med ansökan.

– Att söka EU-finansiering från ett sektorsprogram som UIA är inte enkelt och väldigt tids- och resurskrävande. Den största utmaningen med ansökningsprocessen var osäkerheten och att hela ansökan är så stor och komplex. Det tar mycket tid, förklarar Bo Hjälmefjord.

Syfte och målsättning

Det som till en början endast var en projektidé ledde alltså slutligen till projektet DIACCESS. Målet med projektet är att genom smart och hållbar digitalisering öka livskvaliteten för Växjö kommuns invånare, företag och besökare. Projektet samlar totalt nio olika organisationer och företag, och utgår ifrån vad Växjö kommun valt att kalla ”verksamhetsnära innovation”. Målet med detta är att utveckla en mekanism i syfte att få kommunala verksamheter och digitala innovatörer att samverka för att utveckla digitala tjänster, tjänster som hjälper verksamheterna att lösa utmaningar som står i vägen för hållbar utveckling.

– Projektet har även som mål att etablera en infrastruktur som möjliggör den smarta staden, bidra till att uppfylla Agenda2030-målen men framförallt att bidra till att lösa samhällsutmaningar, något jag tror att vi gör genom att arbeta tillsammans med andra, berättar Bo Hjälmefjord.

De digitala tjänsterna innefattar framförallt etablering av en gemensam IT-plattform; utveckling av minst tio digitala tjänster baserade på identifierade behov och utmaningar; samt minst sex digitala tjänster baserade på data. Mer konkret innefattar dessa tjänster bland annat utveckling av smarta värmesystem för fastigheter samt ett stadsövergripande snöövervakningssystem som genom sensorer och kameror bidrar till att skapa helt nya möjligheter. Syftet med snöövervakningssystemet är att optimera snöröjningen och så småningom möjliggöra bättre säkerhet och framkomlighet på gång- och cykelvägar för framförallt vintercykling. Bättre framkomlighet hoppas Växjö kommun kan bidra till fler vintercyklister, vilket i sin tur kan bidra till minskade koldioxidutsläpp. De över 1000 sensorer och kameror som beräknas sättas upp på lyktstolpar runt om i kommunen ska vidare bidra med data som i sin tur kan användas till andra tjänster.

Ett värmesystem ska även utvecklas och testas i tre skolor i Växjö kommun. Data från sensorer (rumstemperatur, fukt, närvaro, fönster öppna/stängda) i vardera rum kommer används för att optimera utbudet av rummens uppvärmningsenergi.

Målsättningen är att projektet skall skapa intresse och kunskap, bidra till samarbeten, skapa affärsmöjligheter, lösa specifika utmaningar och skapa förutsättningar till hållbar samhällsutveckling. Målsättningen är dessutom att utveckla unika spetslösningar som löser specifika behov i Växjö, och som deltagande innovatörer i framtiden kan sälja till andra kommuner.

Framtiden för DIACCESS

På frågan vilka förhoppningar Växjö kommun har på DIACCESS svarar Bo Hjälmefjord att han hoppas att projektet i framtiden ska bidra till att Växjö kommun utväxlas till, och syns som en föregångare inom digitalisering, både på den svenska och internationella arenan.

– När det gäller förhoppningar så hoppas vi att DIACCESS både på kort och lång sikt ska hjälpa oss lösa samhällsutmaningar kopplade till FN:s 17 hållbarhetsmål genom att skapa förutsättningar för nära samarbete i digitala innovationer. Vi hoppas att den 3-åriga projekttiden ska vara tillräcklig för att vi ska hitta gemensamma arbetsformer som kan leva vidare efter projektets slut. Vi hoppas också att Växjö ska komma på kartan som en föregångare inom digital innovation för smarta städer, fortsätter Bo Hjälmefjord.

Hur ser Växjö kommun på EU-projekt och EU-finansiering?

Vi i Växjö kommun ser mycket positivt på EU-finansiering. EU-projekt skapar en viktig arena för samverkan, både mellan internationella och nationella partners, men även via lokala kommuner och näringsliv. Om man vill utvecklas och lära sig nya saker så ska man göra saker tillsammans. Det är inte lätt att arbeta tillsammans, men om man lyckas med det så har man kommit ut som vinnare oavsett. Att ha en möjlighet att jobba med internationella frågor i en kommun gör ju väldigt mycket.

Att Växjö ser positivt på EU-finansiering och värderar vikten av att arbeta tillsammans med olika partners reflekteras dessutom i det höga antalet EU-projekt som kommunen har varit en del av.

Vad är er största framgång så här långt? 

– Att vi vågade satsa. Det är den absolut största framgången.

Urban Innovation Actions

Sektorsprogrammet Urban Innovation Actions (UIA) är ett nytt EU-initiativ som syftar till att förse urbana områden i Europa med resurser för att testa nya idéer och lösningar för urbana utmaningar. Programmet riktar sig till städer med över 50 000 invånare och som i samverkan mellan olika aktörer vill utveckla världsunika innovationer för hållbar samhällsutveckling. Växjö kommun är den andra kommunen i Sverige (den första svenska kommunen var Göteborg stad och projektet Fossil Free Energy Districts) att tilldelas finansiering från UIA.

Vill du veta mer om projektet DIACCESS?

Besök Växjö kommuns hemsida här för att läsa mer om projektet.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar