Interreg Nordsjöprogrammet

Nordsjöprogrammet syftar till att göra Nordsjöregionen till ”en bättre plats att bo, arbeta och investera i”. Programgeografin inkluderar sju länder runt Nordsjön och har tydligt fokus på förbättrad tillgänglighet, hållbara transporter och utveckling på miljöområdet.

Prioriterade insatsområden

Tillväxt

Stödja tillväxten i Nordsjöregionens ekonomier Inom detta insatsområde ges bland annat möjlighet till stöd för kunskapsöverföring i regionen samt till innovativ kapacitetsuppbyggnad och innovativa offentliga tjänster.

Miljöinnovation

Stimulera den gröna ekonomin Att främja grön tillväxt genom att stödja övergången till resurseffektiva medel samt att främja miljöinnovation och miljöprestandan i den offentliga och privata sektorn.

Hållbar Nordsjöregion

Skydd mot klimatförändringen och bevara miljön Inom detta insatsområde finns möjlighet till stöd för investeringar för anpassning till klimatförändringar, däribland ekosystembaserade strategier. Det ges även möjlighet att arbeta med att skydda och återställa biologisk mångfald, främja ekosystemtjänster, bland annat genom Natura 2000, och med fokus på grön infrastruktur.

Främja gröna transporter och mobilitet

Satsningar på vattenvägar, sjötransport, hamnar, multimodala länkar och flygplansinfrastruktur i syfte att främja en hållbar regional och lokal mobilitet.

Vem kan söka?

Regioner i följande sju länder deltar i Nordsjöprogrammet: Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Flandern (Belgien). I Sverige omfattas Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län.

Aktörer som kan söka stöd är offentliga organisationer, icke vinstdrivande aktörer, myndigheter och föreningar samt entreprenörer.

Administreras av: Sekretariat i Viborg. Västra Götalandsregionen är utsedd till nationell kontaktpunkt för Nordsjöprogrammet i Sverige

Internationella partners: Ja, minst tre partners i projektet, varav minst en EU-medlem

Medfinansieringsgrad: Max 50 % av projektets kostnader kan finansieras av Nordsjöprogrammet.

Mer information: Se Nordsjöprogrammets egna hemsida för mer information.

Du kan även kontakta Västra Götalandsregionen för frågor om nordsjöprogrammet

 

Senast uppdaterad: