Sysselsättning och Utbildning

Här publiceras aktuella utlysningar inom sysselsättning och utbildning.

Svenska Institutet - Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen - deadline 12 februari 2020

Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen? Svenska institutet ger finansiering till samarbetsprojekt där svenska organisationer möter gränsöverskridande utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Vad är Projektinitiering?

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön samt Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Ett projekt som innehåller länder inom EU:s Östliga partnerskap ska även relatera till detta ramverk. Projekten ska också bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

 • Ansökningsbelopp: Från 100 000 kr till 500 000 kr.
 • Projektet kan pågå som längst 18 månader.

Vem kan söka?

 • En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
 • Ett partnerskap för projektinitiering ska omfatta aktörer i minst tre länder.
 • Följande länder kan ingå i partnerskapet: Armenien, Azerbajdzjan, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland, Ukraina och Vitryssland.

Utlysningarna öppnar den 19 november 2019 och har deadline den 12 februari 2020.

Läs mer

ESF - Kommande utlysningar inom programområden 1 och 2 - deadline mars 2020

ESF-rådet planerar att öppna för utlysningar inom både programområde 1 och 2 under december månad. Planerade utlysningar kommer att samrådas med Strukturfondspartnerskapet 29 november och beslutas därefter, indikationer på inriktning och omfång kan förhoppningsvis ges innan dess. Sista genomförande datum för projekten är fortfarande sista juni 2022, det kommer troligen att kunna skjutas fram tom sista december 2022, men är ej beslutat.

Programområde 1

ESF-rådet planerar en utlysning inom PO1 i december månad. Budget är inte satt än men för programområdet återstår det cirka 30 miljoner SEK, skulle det bli aktuellt med omfördelning av medel från resultatreserv så kan denna budget dock öka. Planerad inriktning och omfång på utlysningar återkommer vi med så snart som möjligt, troligtvis under november månad.

Utlysning: PO1 – kompetensförsörjning och koppling mellan utbildning och arbetsliv

Startdatum: 10 december 2019

Slutdatum: 8 mars 2020

Medfinansiering från projekt: 53%

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet sker i juni med projektstart i augusti 2020.

Programområde 2

ESF-rådet planerar att lysa ut medel från återflöden, resultatreserv och valutakursuppräkning i december månad. Vi kan för nu inte ge information om inriktning eller omfång. Inriktning som kan bli aktuell är hållbara övergångar till arbete men har ni tankar kring behov eller önskade prioriteringar så kontakta oss gärna eller ta kontakt direkt med ESF-rådet i Malmö.

Utlysning: PO2 – ökade övergångar till arbete

Startdatum: 10 december 2019

Slutdatum: 8 mars 2020

Medfinansiering från projekt: 53%

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet sker i juni med projektstart i augusti 2020.

Erasmus+ - utlysningar inom samtliga områden släpptes 5 november

EU-kommissionen publicerade den 5 november en ny utlysning för projektstöd inom Erasmus+, unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Utlysningen gäller samtliga ansökningsomgångar som kommer att vara öppna för projekt under 2020, och den totala budgeten som är avsatt för utlysningen ligger på över 3 miljarder euro. Offentliga eller privata organisationer som bedriver projekt inom någon sorts utbildning kan ansöka för att ta del av finansiering inom programmet.

Programområden

Denna ansökningsomgång gäller följande programområden i Erasmus+:

Programområde 1) Mobilitet med inriktning på lärande

 • Mobilitet för enskilda inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom
 • Gemensamma mastersprogram inom Erasmus Mundus

Programområde 2) Strategiska samarbetsprojekt för innovation och utbyte av goda exempel och metoder

 • Strategiska partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom
 • Europauniversiteten
 • Kunskapsallianser
 • Branschspecifika kunskapsallianser
 • Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning
 • Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet

Programområde 3) Stöd till politiska reformer

 • Projekt inom ramen för ungdomsdialogen

Jean Monnet-insatser

 • Jean Monnet-professurer
 • Jean Monnet-moduler
 • Jean Monnet-center
 • Jean Monnet-bidrag till sammanslutningar
 • Jean Monnet-nätverk
 • Jean Monnet-projekt

Idrott

 • Samarbetspartnerskap
 • Små samarbetspartnerskap
 • Ideella europeiska idrottsevenemang

Vem får delta?

Alla offentliga eller privata organ som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott får ansöka om bidrag ur programmet Erasmus+. Dessutom får ungdomsgrupper som arbetar med ungdomar men inte nödvändigtvis inom ramen för en ungdomsorganisation ansöka om bidrag till mobilitet med inriktning på lärande för ungdomar och personer som arbetar med ungdomar, samt till strategiska partnerskap inom ungdomsområdet.

Budget:

Denna ansökningsomgång har en öronmärkt budget som uppskattas till sammanlagt 3 207,4 miljoner euro:

Allmän och yrkesinriktad utbildning:        EUR 2 943,3 miljoner euro

Ungdom:                                                        EUR 191,9 miljoner euro

Jean Monnet:                                                 EUR 14,6 miljoner euro

Idrott:                                                              EUR 57,6 miljoner euro

Ytterligare information

Närmare villkor för denna ansökningsomgång, inbegripet prioriteringarna, finns i programhandledningen för Erasmus+ på följande adress: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide. Programhandledningen till Erasmus+ utgör en del av denna ansökningsomgång och villkoren för deltagande och finansiering i handledningen gäller fullt ut för denna ansökningsomgång

Senast uppdaterad: