Klimat & miljö

Aktuella utlysningar inom klimat och miljö.

Länsstyrelsen Skåne - Projektstöd för samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad - deadline 6 april 2020

Samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad

Vill du starta ett samarbete för att korta ner livsmedelskedjan och öka försäljningen på den lokala marknaden? Då kan du söka det här projektstödet.

Projektstöd för samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad finns till för att underlätta samarbeten mellan olika aktörer. Syftet är att genom samarbete korta livsmedelskedjan från producent till konsument, och att öka försäljningen av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden. Stödet ska också främja samarbete för lokal förädling av jordbruksprodukter.

Vem kan få stöd?

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting/regioner
 • Företag
 • Föreningar och andra organisationer

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Utlysningar i Skåne

Länsstyrelsen Skåne utlyser 3 800 000 kronor för samarbete mellan olika branscher och näringar på landsbygden. Sista dag för att söka stödet är den 6 april 2020.

Syftet är att genom samarbete korta kedjan mellan konsument och jordbruks-, och trädgårdsföretag. Samt att också kunna sälja flera livsmedelsprodukter på den lokala marknaden. Stödet är till för samarbeten som leder till en högre förädlingsgrad av svenska råvaror, vilket bidrar till ett högre mervärde för produkten.

Projekten ska bidra till ett eller båda nedanstående områden:

 • Utveckling av horisontella samarbeten mellan mindre livsmedelsföretag. Erfarenhetsutbyte och samverkan mellan livsmedelsföretagen kan medföra att konsumenterna erbjuds paketlösningar och ett bredare sortiment. Gemensam marknadsföring är ett annat område där samverkan behövs. Nätverksarbete minskar dessutom sårbarheten hos den enskilda företagaren då denna står starkare tillsammans med sina kollegor.
 • Insatser för ökad transparens och kvalitet i livsmedelskedjan. Samarbete mellan olika led i livsmedelskedjan medför att graden ansvar ökar. Samtidigt säkerställs att de produkter som erbjuds har en god kvalitet, där hela produktionskedjan är synliggjord och kvalitetssäkrad. Den ökade spårbarheten skapar en trygghet hos konsumenten samtidigt som producenten, genom certifieringar eller liknande, kan sätta sin kvalitetsstämpel på varan.
 • Projekt som verkar för hållbara och/eller cirkulära livsmedelssystem. Till exempel minskat matsvinn, smarta förpackningssystem och cirkulära system.
 • Samverkanslösningar som leder till kortare leveranskedjor mellan producent och konsument.

En ansökan kan omfatta hela Skåne och gärna förstärka andra insatser i länet. Med kort livsmedelskedja menas att det endast får vara en mellanhand mellan jordbrukare och konsument. Med lokal marknad avses Skåne eller angränsande landskap. Vidare bör minst två jordbruksföretag ingå i det aktuella samarbetet.

Den här utlysningen ingår i landsbygdsprogrammet Korta livsmedelskedjor och lokala marknader (Delåtgärd 16.4 inom fokusområde 3a).

Två informationsträffar

Välkommen på frukostträff där vi lyfter erfarenheter från tidigare projekt samt informerar om hur ni ansöker. Den 26 november kl 9-11 i Båstad eller Den 27 november kl 9-11 i Tolånga, Sjöbo

Du kan få stöd för:

 1. Lön till personal inklusive lönepåslag och indirekta kostnader
 2. Eget arbete (max 220 kr/timma), om den tid som ersättning söks för tidsredovisas särskilt i en projektdagbok
 3. Köp av tjänst
 4. Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, såsom utgifter för tryckning av material, mindre utrustning, möteslokaler och resor

Observera att stöd inte lämnas till forskning.

Vilka möjligheter till stöd finns det?

Stöd får lämnas till samarbetsprojekt på landsbygden som främjar samarbete för lokal förädling av jordbruksprodukter, merförsäljning av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden och som gör att fler lokala livsmedelsprodukter säljs med kort leveranskedja.

Datum för ansökan och beslut

Följande tider gäller för ansökan: Sista ansökningsdatum är den 6 april 2020. Vi kommer att fatta beslut under juni månad.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst t.om 31 oktober 2022, då ska projektet vara slutredovisat klart. Du ska skicka in din ansökan före du påbörjar projektet och före du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Så söker du

Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst. Du gör ansökan på ”Mina Sidor”. Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. För att Länsstyrelsen ska handlägga din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. OBS! För att kontrollera om din ansökan är komplett: Tryck på knappen ”Kontrollera ansökan” i ansökansformuläret innan du skickar in din ansökan.

Senast uppdaterad: