Utlysningar

Aktuella utlysningar kommer listas här för att ge en överblick över alla utlysningar som går att söka eller öppnar inom en snar framtid.

H2020- Biobaserad plast på land eller i havet- deadline 23 januari 2019

Utlysningen i sin helhet syftar till att kortsiktigt:

 • Leverera lösningar med arbete som börjar vid teknikberedskapsnivå med hjälp av teknologisk innovation är inblandad;
 • Leverera resultat som möjliggör effektiv återkoppling till policyutveckling inom forskning, innovation och teknik, särskilt EU: s plaststrategi;
 • Förebygga och avsevärt minska havsföroreningar av alla slag, särskilt från landbaserade aktiviteter, inklusive förorening av havsavfall och näringsämnen år 2025;
 • Öka medvetenheten och skapa en bättre ram för systemisk innovation och ett breddare intresse.

På medellång sikt syftar utlysningen till att:

 • Demonstrera lösningar och utveckla strategier för cirkulär innovation av hela bioplast-systemet och bygga på en gemensam vision som ökar samarbetet;
 • Bidra till utvecklingen av EU-harmoniserade kriterier för biologisk nedbrytbarhet och ett hållbarhetsramverk som ökar öppenheten på marknaden och förbättrar avfallshantering;
 • Bidra till bedömningen av plastens påverkan på mark- och vattenflora och fauna samt på människors hälsa;
 • Förbättra yrkeskunskaper och kompetenser hos dem som arbetar och utbildas till att arbeta inom den blå ekonomin och bioekonomin;
 • Förbättra ramvillkoren och främja innovationer som möjliggör för plastkedjan att bli mer cirkulär, resurseffektiv och minska deras växthusgaser, i linje med klimat, energi och hållbar utveckling;
 • Bidra till policyutformning inom forskning, innovation och teknik.

Utlysningen genomskär ett flertal prioriteringsområden i H2020 såsom blå tillväxt, socio-ekonomisk vetenskap och internationellt samarbete.

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet- deadline 24 januari 2019

Projekt för kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet ska:

 • främja samarbete och utbyten på ungdomsområdet mellan programländer och partnerländer från olika regioner i världen;
 • förbättra kvaliteten i och erkännandet av arbete på ungdomsområdet, icke-formellt lärande och volontärarbete i partnerländer och se till att de samverkar med och kompletterar formella utbildningssystem, arbetsmarknaden och samhället i stort;
 •  främja utveckling, provning och lansering av system och program för icke-formella utbyten på regional nivå (dvs. inom och mellan regioner i världen);
 • främja utbyten för icke-formellt lärande mellan program- och partnerländer, framför allt med inriktning på unga med begränsade möjligheter, för att höja deltagarnas kompetens och uppmuntra dem att delta aktivt i samhället.
Läs mer

Interreg Södra östersjöprogrammet- förlängningsfas- deadline 31 januari 2019

Utlysningen riktat sig mer specifikt mot att stärka projektresultatet genom en implementering av aktiviteter som uppkommit under projektperioden. Projektplattformar är vad den andra utlysningen riktar sig mot, där specifika tematiska områden är i fokus. Detta kan innebära att en sammankoppling av projekt inom exempelvis smart specialisering för att stärka projektresultatet och ge mer långsiktiga effekter av projektet.

Läs mer

Europeisk hågkomst- deadline 1 februari 2019

Ett av målen i programmet Ett Europa för medborgarna är att skapa möjligheter för en debatt om europeisk historia bortom nationella perspektiv1.
Genom programområde 1 (Europeisk hågkomst) ska programmet främja en gemensam kultur av hågkomst och ömsesidig förståelse mellan medborgare från olika EU-medlemsstater, bland annat genom att stödja projekt som diskuterar stora historiska vändpunkter under 1900-talet i Europa och deras betydelse/konsekvenser för Europa i dag.

2019:

1979 Valen till Europaparlamentet – även 40 år sedan det först direktvalda Europaparlamentet 1979

1989 Demokratiska revolutioner i Central- och Östeuropa och Berlinmurens fall

2004 Femton år av utvidgning av EU till Central- och Östeuropa

Läs mer

Town-twinning- deadline 1 februari 2019

Vänortsprojekten för samman medborgare från olika länder för att diskutera ett tema som har betydelse för deltagarnas vardag och som kopplar an till EU:s politik. Syftet är att främja samhällsengagemang och ett aktivt deltagande i EU:s beslutsprocesser.
Förslag på aktiviteter Seminarier, studiebesök, möten i anslutning till festivaler.
Ni kan söka Kommuner, vänortskommittéer samt ideella organisationer med mandat att företräda kommuner.
Kriterier Ett projekt måste ha samarbetspartners från minst två länder och ha minst 25 inbjudna deltagare. Aktiviteten kan pågå i max 21 dagar

Läs mer

Mobilitet för enskilda personer inom ungdomsområdet- deadline 5 februari 2019

Under 2019 kommer man att prioritera projekt som fokuserar på följande områden:  Nå ut till marginaliserade ungdomar, främja mångfald, dialog mellan kulturer och religioner, gemensamma värderingar om frihet, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter samt projekt som främjar mediekunskap, kritiskt tänkande och ungas förmåga till egna initiativ.  Utrusta personer som arbetar med unga med de kompetenser och metoder för deras yrkesutveckling, bland annat i samband med digital ungdomsverksamhet, vilket är nödvändigt för att kunna sprida gemensamma grundläggande värderingar i vårt samhälle, framför allt till unga som är svårare att nå, och för att förhindra våldsinriktad radikalisering av unga. Med anledning av den kritiska situationen i Europa, och det faktum att arbete inom ungdomssektorn och icke-formellt lärande på ett betydande sätt kan bidra till att tillgodose behoven hos flyktingar, asylsökande och migranter och/eller öka medvetenheten om dessa frågor i lokalsamhället, kommer utbyten för unga som involverar eller inriktas på flyktingar/asylsökande och migranter särskilt att stödjas.

Läs mer

Mobilitet för enskilda inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning- deadline 5 februari 2019

De organisationer som deltar i projektet har följande roller och uppgifter:

 • Sökande organisation: ansvarar för att lämna in projektansökan, underteckna och förvalta bidragsavtalet samt rapportera. Den sökande organisationen kan vara samordnare för ett konsortium av partnerorganisationer i samma land med syfte att sända vuxenutbildningspersonal till verksamhet utomlands. Samordnaren för konsortiet kan också – men måste inte – fungera som sändande organisation.
 • Sändande organisation: ansvarar för att välja ut personal och yrkesverksamma inom vuxenutbildning och sända dem utomlands. Den sändande organisationen är antingen den sökande organisationen eller partner i ett nationellt konsortium.
 • Mottagande organisation: ansvarar för att ta emot vuxenutbildningspersonal från utlandet och erbjuda dem ett program med verksamhet eller ta del av en utbildning som de ger.

 

Vilken exakt roll den mottagande organisationen har beror på typen av verksamhet och förbindelsen med den sändande organisationen. Den mottagande organisationen kan vara en

 • kursanordnare (vid deltagande i en strukturerad kurs eller ett utbildningsevenemang)
 • partner eller annan relevant organisation som är verksam inom vuxenutbildning (vid t.ex. jobbskuggning eller undervisningsuppdrag). I så fall bör den sändande organisationen och deltagarna komma överens om målen och verksamheten för perioden utomlands, och parternas rättigheter och skyldigheter bör anges innan verksamheten inleds.

 

Erasmus+ stöder personalutbyten i utbildningssyfte om de

 • ingår i en europeisk utvecklingsplan för de sändande organisationerna (för att modernisera och internationalisera deras verksamhet)
 • tillgodoser tydligt identifierade personalutvecklingsbehov
 • åtföljs av lämpliga åtgärder för urval, förberedelse och uppföljning
 • garanterar att deltagarnas läranderesultat erkänns på ett ändamålsenligt sätt
 • ser till att resultaten sprids och används i hög grad i organisationen.
Läs mer

Strategiska partnerskap inom ungdomsområdet- deadline 5 februari 2019

 

Kvalitet, innovation och erkännande av ungdomsverksamhet. Man kommer att prioritera projekt som:

– Projekt som stöder kapacitetsuppbyggnad hos personer som arbetar med unga och i ungdomsverksamhet.

– Projekt som hjälper personer som arbetar med unga att utveckla och sprida effektiva metoder om hur man når ut till marginaliserade unga, förebygger rasism och intolerans bland unga och hanterar digitaliseringens risker, möjligheter och konsekvenser.

– Projekt som bidrar till integration och anställbarhet för unga med begränsade möjligheter (däribland unga som varken arbetare eller studerar), med särskilt fokus på unga som riskerar att marginaliseras och unga med invandrarbakgrund, däribland nyanlända invandrare och unga flyktingar.

– Projekt som stöder interkulturell dialog och ökar kunskap om och acceptans av mångfald i samhället.

– Projekt som öppnar ungdomsverksamheten för tvärsektoriellt samarbete och möjliggör större samverkansvinster mellan alla områden som berör unga.

– Projekt som underlättar övergången från ungdom till vuxenvärld, särskilt integrationen på arbetsmarknaden. Projekt som utvecklar ungas kompetens och fastställer kvalitetsstandarder och yrkesetiska regler.

– Projekt som stärker kopplingarna mellan politik, forskning och praktik. Projekt som främjar bättre kunskap om de ungas situation och ungdomspolitik, erkännande och validering av arbete inom ungdomsområdet och informellt och icke-formellt lärande på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.  Syftar till att engagera, föra samman och bemyndiga unga människor. Projekt som ökar det tvärsektoriella samarbetet och möjliggör större samverkansvinster mellan alla områden som berör unga kommer att prioriteras, med särskilt fokus på rättigheter, självbestämmande, deltagande – inklusive e-deltagande – och aktivt medborgarskap för unga, särskilt de som riskerar att hamna i socialt utanförskap, genom projekt som ska

– öka alla ungas deltagande i det demokratiska och medborgerliga livet i Europa, även i samband med valet till Europaparlamentet 2019

– bredda och fördjupa ungas politiska och sociala deltagande på lokal, regional, nationell, europeisk eller global nivå

– främja volontärverksamhet bland unga

– öka den sociala inkluderingen av unga, mot bakgrund av de underliggande europeiska värderingarna

– främja mångfald, interkulturell och interreligiös dialog samt gemensamma värderingar om frihet, tolerans och respekt för mänskliga, medborgerliga och ekonomiska rättigheter

– stärka kritiskt tänkande och mediekunskap bland unga människor i syfte att främja demokratin och bekämpa manipulering, propaganda och falska nyheter.

– stärka ungas egna initiativ, särskilt inom det sociala området

– göra det möjligt för unga att komma i kontakt med, framföra sina åsikter till och påverka folkvalda beslutsfattare, offentliga förvaltningar, intressegrupper, civilsamhällets organisationer eller enskilda personer inom de politiska och sociala processer som påverkar deras liv.  Projekt som främjar utbildning i entreprenörskap, socialt företagande och icke-vinstdrivande verksamhet bland ungdomar. Projekt i form av ungdomsinitiativ över gränserna kommer att prioriteras som gör det möjligt för grupper av unga att förverkliga sina företagsidéer, inklusive genom socialt entreprenörskap, för att ta itu med utmaningar och problem som finns i deras vardag.

Läs mer

Projekt inom ramen för ungdomsdialogen- deadline 5 februari 2019

 

Inom denna insats kan projekt omfatta en eller flera av följande typer av verksamhet: 

 • Nationella möten och internationella seminarier som erbjuder möjlighet till information, diskussion och aktivt deltagande för unga – i dialog med beslutsfattare inom ungdomsfrågor – om frågor som är relevanta för EU:s ungdomsstrategi och dess dialogmekanismer.
 • Nationella möten och internationella seminarier som bereder väg för de officiella ungdomskonferenser som anordnas varje halvår av det sittande ordförandelandet i EU.
 • Evenemang som främjar diskussioner och information om de ungdomspolitiska teman som är kopplade till den verksamhet som anordnas under Europeiska ungdomsveckan.
 • Samråd med unga för att ta reda på deras behov i frågor som gäller demokratiskt deltagande i samhället (t.ex. webbaserade samråd och opinionsundersökningar).
 • Möten och seminarier, informationsevenemang eller diskussioner mellan unga och beslutsfattare och experter inom ungdomsfrågor kring temat demokratiskt deltagande.  Evenemang som simulerar hur demokratiska institutioner fungerar och beslutsfattarnas roller i dessa institutioner
Läs mer

Svenska Institutet- Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen - deadline 5 februari 2019

Svenska institutets utlysning om stöd för projektinitiering i Östersjöregionen planeras att öppna den 1 november 2018 och har deadline den 5 februari 2019. Utlysningen har fokus på de utmaningar som identifieras i EU:s strategi för Östersjöregionen.

För att kunna söka denna utlysning måste följande krav följas:

–        En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.

–        Ett partnerskap för projektinitiering ska omfatta aktörer i minst tre länder.

–        Ansökningsbelopp: Från 100 000 kr till 500 000 kr.

–        Projektet kan pågå som längst 18 månader.

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning- deadline 7 februari 2019

 

Stödja modernisering, tillgänglighet och internationalisering av den högre utbildningen i de berättigade partnerländerna.

 • Hjälpa berättigade partnerländer att ta itu med utmaningarna inom sina utbildningsinstitutioner och utbildningssystem, bland annat kvalitet, relevans, lika tillgång, planering, resultat, förvaltning och styrning.
 • Bidra till samarbete mellan EU och de bidragsberättigade partnerländerna (och mellan partnerländerna själva).
 • Främja frivillig samordning med EU:s utveckling inom den högre utbildningen.
 • Främja kontakter mellan människor samt kunskap om andra kulturer.

Dessa mål eftersträvas i de berättigade partnerländerna genom insatser som förbättrar

 • kvaliteten på den högre utbildningen och dess relevans för arbetsmarknaden och samhället
 • lärosätenas kompetensnivå och färdigheter genom nya och innovativa utbildningsprogram
 • förvaltningen, styrningen och innovationskapaciteten samt lärosätenas internationalisering
 • de nationella myndigheternas kapacitet att modernisera sin högre utbildning genom att bidra till att utforma, genomföra och övervaka reformer
 • regional inkludering och samarbete mellan olika regioner212 i världen genom gemensamma initiativ, utbyte av goda exempel och samarbete.
Läs mer

Gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus- deadline 15 februari 2019

 

Syftet med Erasmus Mundus gemensamma masterprogram (EMJMD) är att

 • främja kvalitetsförbättringar, innovationer, spetskompetens och internationalisering i lärosäten
 • höja kvaliteten i och attraktionskraften hos det europeiska området för högre utbildning och stödja EU:s yttre åtgärder inom högre utbildning genom att erbjuda heltäckande stipendier till de bästa masterstudenterna världen över
 • höja kompetens- och färdighetsnivån hos dem som tar en masterexamen, och särskilt öka den gemensamma masterexamens relevans för arbetsmarknaden, genom ökad delaktighet för arbetsgivare.
Läs mer

Solidaritetskåren- volontärgrupper högprioriterade områden- deadline 18 februari 2019

Det som utlysningen har fokus på är volontärgrupper på de tre högprioriterade områdena:

 • European cultural heritage; 
 • Integration of third-country nationals (including asylum seekers and refugees); 
 • Response to environmental challenges, including disaster prevention, preparedness and recovery (excluding immediate disaster response).

De aktiviteter som måste genomföras enligt utlysningen är volontärgrupper, avancerade planeringsbesök och komplimenterande aktiviteter.

Läs mer

New solutions for the sustainable production of raw materials- deadline 19 februari 2019

All actions should develop sustainable and resource-efficient solutions through industrially- and user-driven multidisciplinary consortia covering the relevant value chain of non-energy non-agricultural raw materials.

Actions should develop technological solutions finishing at the level of Technology Readiness Levels (TRL) 3-5.

All actions should contribute to achieving the objectives of the EIP on Raw Materials and to building the EU knowledge base of primary and secondary raw materials by feeding into the EC Raw Materials Information System – RMIS. Actions should also contribute to improving the awareness of relevant external stakeholders and the general public across the EU about the importance of raw materials for society, the challenges related to their supply within the EU and about proposed solutions which could help to improve society’s acceptance of and trust in sustainable raw materials production in the EU.

In support of the EIP on Raw Materials actions should envisage clustering activities with other relevant selected projects for cross-projects co-operation, consultations and joint activities on cross-cutting issues and share of results as well as participating in joint meetings and communication events. To this end proposals should foresee a dedicated work package and/or task, and earmark the appropriate resources accordingly.

In line with the strategy for EU international cooperation in research and innovation (COM(2012)497), international cooperation is encouraged.

Actions should address only one of the following sub-topics:

a) Breakthrough concepts and solutions for sustainable exploration, mining and/or processing (2018): Actions should develop ground-breaking concepts and solutions for exploration, mining and/or raw materials processing to secure the sustainable access to abiotic raw materials for the EU in the long term and to gain the trust of society in clean and safe production of raw materials. Recycling of end-of-life products is excluded from this topic. Solutions for marine mineral resources are also excluded from this sub-topic.

b) Digital mine (2019): Actions should develop an Industrial Internet of Things (IIoT) platform to significantly enhance the efficiency of mining operations by connecting cyber and physical systems and devices to extract valuable insights from their data, in order to improve the decision-making process, better address customer requirements, and to address health and safety aspects, environmental performance, increased automation, predictive maintenance, resource efficiency and real-time coordination of operations. Usage scenarios for mining operations should be presented to demonstrate the viability of the proposed IIoT approach. Actions should promote the adoption of IIoT platforms in the mining sector at EU level.

c) Recovery of metals and minerals from sea resources (2019): Actions should develop new technological solutions for the processing of minerals and metals from sea resources, including seawater brines, and/or the seabed in a sustainable way addressing the challenges of industrial viability of the whole process and accessibility, and responsibly addressing the environmental impacts. In the case of minerals and metals dissolved in sea water, actions should demonstrate the technological feasibility and cost-effectiveness of highly efficient and effective recovery processes.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 3 million and EUR 7 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Läs mer

Building a water-smart economy and society- deadline 19 februari 2019

Actions should demonstrate the feasibility of a ‘water smart’ economy and society in which all available water resources, including surface, groundwater, waste water, and process water, are managed in such a way as to avoid water scarcity and pollution, increase resilience to climate change, appropriately manage water-related risks, and ensure that all valuable substances that could be obtained from waste water treatment processes, or are embedded in used water streams, are recovered.

Actions should address only one of the following sub-topics:

a) Symbiosis between industry and water utilities: Actions should demonstrate resource-efficient solutions derived from the systemic exploitation of symbiotic inter-linkages between wastewater treatment in industry and by water utilities. These might address, for instance, the reuse of treated wastewater, the use of substances or energy derived from wastewater treatment, or might demonstrate the concept of dynamic allocation of the right quality of water for the right purpose, while ensuring health and safety. Innovative solutions do not need to be only technological, but may also encompass other types of innovation such as innovative governance and stakeholder engagement or business models in industrial environments.

b) Large scale applications with multiple water users at various relevant scales: Actions should test and demonstrate systemic innovation in real life, large scale operational environments. Actions should address multiple water users (urban, industrial, rural and agricultural) and various relevant scales (regional/national/international) for:

 • stimulating efficient and multiple use, recycling and reuse of water; recovery of energy and materials (such as nutrients, minerals, chemicals and metals) from water;
 • managing water demand and efficient allocation;
 • exploiting alternative water sources;
 • prevention of water pollution and degradation of the aquatic environment and soil; and
 • cost-effective and smart management of the water system and infrastructure.

As far as possible, the innovative solutions should include all of the above-mentioned activities. Actions should also consider: new marketing and financing concepts and strategies to maximise the multiple values of water and increase the attractiveness of the water sector for investors; new governance approaches and decision-making instruments for water managers; water systems vulnerability approaches and other sustainability assessments (e.g. footprint, Life Cycle Assessment).

The participation of social sciences and humanities, also addressing the gender dimension, is considered crucial to properly address the complex challenges of this topic, especially those related to human behaviour and attitudes towards water, the inter-linkages between policy and implementation, and acceptance of the solutions developed by both the public and other water users.

For both sub-topics, deployment of enabling digital solutions for the monitoring, control and optimisation of data and processes is also encouraged. Where appropriate, related regulatory and institutional barriers which prevent the wide application of developed innovative solutions should be addressed. Where technological innovation is concerned, TRL 5-7 should be achieved. To assure applicability and wide deployment of the innovative water technologies in different conditions (including different water resources, economic, social and regulatory settings) involvement of market take-up partners and/or end users from a wide range of different European regions is strongly encouraged, as well as SME participation.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 10 million and EUR 15 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Läs mer

Raw materials policy support actions for the circular economy- deadline 19 februari 2019

All actions should contribute to building the EU knowledge base of primary and secondary raw materials (EC Raw Materials Information System – RMIS).

In support of the EIP on Raw Materials actions should envisage clustering activities with other relevant selected projects for cross-projects co-operation, consultations and joint activities on cross-cutting issues and share of results as well as participating in joint meetings and communication events. To this end proposals should foresee a dedicated work package and/or task, and earmark the appropriate resources accordingly.

Actions should address only one of the following sub-topics:

a) Voluntary scheme for certification of treatment facilities for key types of wastes (2018): Actions should develop and launch a voluntary scheme for certification – including verification – of treatment facilities for key types of waste/recyclates containing significant amounts of critical raw materials (e.g. electronic waste and/or waste batteries). The scheme should integrate measurable and verifiable minimum quality standards and a verification procedure based on traceability through the supply chain from collection to end-processing. Participation of relevant stakeholders – including waste holders, dealers, brokers and operators of treatment facilities – from the conception phase of the scheme should be ensured. Full compliance with applicable WTO rules and with the rules and principles of the Basel Convention should be ensured, and existing certification schemes for waste should be taken into account.

In line with the strategy for EU international cooperation in research and innovation (COM(2012)497), international cooperation is encouraged.

The Commission considers that for this sub-topic, proposals requesting a contribution from the EU of up to EUR 2 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

b) Resource efficiency in wood processing, recovery and recycling (2018): Actions should identify, assess and document existing practices in a representative set of EU Member States/Associated Countries and possibly third countries, and create a network to widely disseminate and transfer good practices covering both issues: resource-efficient wood processing and wood waste recycling. Resource-efficient wood processing in the woodworking sector should improve companies’ operational performance and hence the EU sector’s overall competitiveness. Quality-oriented and cost-efficient wood waste collection systems, sorting and recycling, and design solutions should facilitate increased wood recycling together with increased product quality and market acceptance of recovered wood in new products. Involvement of relevant stakeholders across value chains is necessary, including wood processing industries, research & innovation institutes, woodworking products end-users, municipalities and other parties dealing with wood waste collection, sorting and recycling. Actions should also assess trade-offs between wood waste use for material and energy. This assessment should be based on life cycle analysis and all sustainability pillars, and consider impacts on sustainable forest operations and ecosystems integrity (for all major EU forest regions) and impacts of intra-EU trade. Proposals should include the participation of industrial SMEs, as far as possible.

The Commission considers that for this sub-topic, proposals requesting a contribution from the EU of up to EUR 3 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

c) Responsible sourcing of raw materials in global value chains (2019): Actions should create a global business and stakeholder platform for exchange of information and the promotion of responsible sourcing and responsible business conduct involving a network of key international experts and stakeholders. The aim is to engage governmental and corporate partners from the EU/Associated Countries and third countries in developing a globally acceptable concept of a responsible sourcing in minerals and metals value chains.

The platform should develop ideas for creating incentives for responsible sourcing in raw materials value chains, strengthen EU outreach to third countries to promote the concept in intergovernmental forums and to establish responsible sourcing in EU business practice. Interaction with other related existing platforms, networks and initiatives is encouraged. Actions should consider the relevant aspects related to environmental sustainability.

In line with the strategy for EU international cooperation in research and innovation (COM(2012)497), international cooperation is encouraged, particularly with partners from advanced countries using raw materials.

The Commission considers that for this sub-topic, proposals requesting a contribution from the EU of up to EUR 3 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Läs mer

Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes- deadline 19 februari 2019

 

Actions should develop and demonstrate innovative pilots for the clean and sustainable production of non-energy, non-agricultural raw materials in the EU from primary and/or secondary sources finishing at Technology Readiness Levels (TRL) 6-7.

All actions should contribute to achieving the targets of the EIP on Raw Materials, particularly in terms of innovative pilot actions on processing and/or recycling for the innovative production of raw materials, and to building the EU knowledge base of primary and secondary raw materials by feeding into the EC Raw Materials Information System – RMIS[2]. Actions should also contribute to improving the awareness of relevant external stakeholders and the general public across the EU about the importance of raw materials for society, the challenges related to their supply within the EU and about proposed solutions which could help to improve society’s acceptance of and trust in sustainable raw materials production in the EU.

All actions should facilitate the market uptake of solutions developed through industrially- and user-driven multidisciplinary consortia covering the relevant value chain and should consider standardisation aspects when relevant.

All actions should justify the relevance of selected pilot demonstrations in different locations within the EU (and also outside if there is a clear added value for the EU economy, industry and society).

All actions should include an outline of the initial exploitation and business plans (with indicated CAPEX, OPEX, IRR and NPV[3]) with clarified management of intellectual property rights, and commitment to the first exploitation.

In support of the EIP on Raw Materials actions should envisage clustering activities with other relevant selected projects for cross-projects co-operation, consultations and joint activities on cross-cutting issues and share of results as well as participating in joint meetings and communication events. To this end proposals should foresee a dedicated work package and/or task, and earmark the appropriate resources accordingly.

Läs mer

Building a water-smart economy and society- deadline 19 februari 2019

Actions should demonstrate the feasibility of a ‘water smart’ economy and society in which all available water resources, including surface, groundwater, waste water, and process water, are managed in such a way as to avoid water scarcity and pollution, increase resilience to climate change, appropriately manage water-related risks, and ensure that all valuable substances that could be obtained from waste water treatment processes, or are embedded in used water streams, are recovered.

Actions should address only one of the following sub-topics:

a) Symbiosis between industry and water utilities: Actions should demonstrate resource-efficient solutions derived from the systemic exploitation of symbiotic inter-linkages between wastewater treatment in industry and by water utilities. These might address, for instance, the reuse of treated wastewater, the use of substances or energy derived from wastewater treatment, or might demonstrate the concept of dynamic allocation of the right quality of water for the right purpose, while ensuring health and safety. Innovative solutions do not need to be only technological, but may also encompass other types of innovation such as innovative governance and stakeholder engagement or business models in industrial environments.

b) Large scale applications with multiple water users at various relevant scales: Actions should test and demonstrate systemic innovation in real life, large scale operational environments. Actions should address multiple water users (urban, industrial, rural and agricultural) and various relevant scales (regional/national/international) for:

 • stimulating efficient and multiple use, recycling and reuse of water; recovery of energy and materials (such as nutrients, minerals, chemicals and metals) from water;
 • managing water demand and efficient allocation;
 • exploiting alternative water sources;
 • prevention of water pollution and degradation of the aquatic environment and soil; and
 • cost-effective and smart management of the water system and infrastructure.
Läs mer

Inter-relations between climate change, biodiversity and ecosystem services- deadline 19 februari 2019

ctions should investigate at all relevant spatial and temporal scales the way that ecological processes, biodiversity (including terrestrial and/or marine ecosystems as appropriate) and ecosystem services are impacted, both directly and indirectly, by climate change. Actions should consider the interactions and feedbacks between climate change and biodiversity, ecosystem functions and services. The vulnerability of biodiversity and ecosystems functions and services to climate change should be investigated and modelled across a range of European (including other European territories) climatic and ecological regions; this includes human activities with relevance to climate change. They should account for social, ecological and economic aspects and climate change relevant stressors and sources of uncertainty. These should include tipping points and safe operating spaces. The role of nature-based solutions[1]in enhancing the efficiency and effectiveness of climate change adaptation and mitigation strategies should be assessed and synergies with other pollution-reducing environmental policies be explored. Work should build, as appropriate, on existing knowledge and activities such as relevant FP7/Horizon 2020 and LIFE projects, European climate adaptation platforms and Copernicus Services, in particular on climate change, land monitoring and marine environmental monitoring, and contribute to long-term monitoring initiatives.

Actions should envisage clustering activities with other relevant selected projects for cross-projects co-operation, consultations and joint activities on cross-cutting issues and share of results as well as participating in joint meetings and communication events. To this end, proposals should foresee a dedicated work package and/or task, and earmark the appropriate resources accordingly.

Läs mer

Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities- deadline 19 februari 2019

Actions should deliver visionary and integrated solutions (e.g. therapy gardens, urban living rooms, creative streets, city farms) at the intersection of social, cultural, digital and nature-based innovation to increase citizens’ health and well-being in cities[1]. These solutions should address social, cultural, economic and environmental determinants of health and well-being and support urban communities in reducing their exposure to climate-related risks, pollution (including noise), environmental stress and social tensions, including the negative effects of gentrification.

Actions should also demonstrate how the integration of these solutions into innovative land-use management, urban design and planning could reduce health-related environmental burdens in socially deprived neighbourhoods, foster equitable access for all to public spaces, enhance their quality and use and promote sustainable urban mobility patterns.

Actions should test new transition management approaches, governance models, legal frameworks and financing mechanisms to re-design public spaces and urban commons and assess their contribution to improving health and well-being. They should promote multi-stakeholder initiatives, citizens’ engagement, co-creation and co-ownership of public spaces. Optimal and cost-effective use of behavioural games, networks of sensors, GIS-mapping, big data, observational programmes such as Copernicus and GEOSS, and citizens’ observatories should be made as appropriate to enable the integration and visualisation of data for more effective monitoring of the transition towards healthier and happier cities.

The involvement of social sciences and humanities disciplines such as psychology, behavioural science, economics, law, anthropology, sociology, architecture, or design studies, is considered essential to enhance social learning and promote the role of social and cultural innovation in transforming public spaces, with particular attention devoted to gender dynamics and diversity.

To enhance the impact and promote upscaling and replication of these solutions, projects should engage in substantial networking and training actions to disseminate their experience, knowledge and deployment practices to other cities beyond the consortium. To enhance impact cooperation and synergies with the activities undertaken within the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy initiative and its regional components[2] (supported by the EC) should be sought where appropriate.

Actions should envisage clustering activities with other relevant selected projects[3] for cross-projects co-operation, consultations and joint activities on cross-cutting issues and share of results as well as participating in joint meetings and communication events. To this end proposals should foresee a dedicated work package and/or task, and earmark the appropriate resources accordingly.

Funded projects are expected to establish long-term sustainable data platforms securing open, consistent data about the impacts of the deployed approaches and ensure interoperability with other relevant data infrastructures for effective communication, public consultation, exchange of practices, and sharing of experiences.

Läs mer

Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems- deadlien 19 februari 2019

Actions should develop models, tools, decision support systems, methodologies, strategies, guidelines, standards and approaches for the design, construction, deployment and monitoring of nature-based solutions and restoration, prevention of further degradation, rehabilitation and maintenance measures for urban and peri-urban ecosystems and the ecological coherence and integrity of cities. Actions should review and capitalise upon existing experiences and good practices in Europe and (for option a) China or (for option b) CELAC. The strategies and tools should be part of an integrated and ecologically coherent urban planning and city-making process that would secure a fair and equitable distribution of benefits from the restored urban ecology and limit its exposure to environmental stresses. Methodologies, schemes and indicators should be developed to allow for the assessment of the cost-effectiveness of the restoration measures, also accounting for their possible negative effects. They should account for the totality of the benefits delivered by the restored ecosystems in terms of, for example, enhancing cities’ climate-proofing and resilience, enhancing mitigation options, improving human health and well-being, reducing inequalities and reducing cities’ environmental footprint. Actions should also dedicate efforts to awareness raising, outreach activities and education of citizens, including school children about the benefits of nature for their social, economic and cultural well-being.

Actions should bring together European and – depending on the option chosen – Chinese or CELAC research partners, government agencies and urban authorities, private sector and civil society with relevant expertise and competence and foster participatory engagement in urban ecological restoration actions. Further to the eligibility and admissibility conditions applicable to this topic, proposals are encouraged to ensure, to the extent possible, an appropriate balance in terms of effort and/or number of partners between the EU and the international partners, which would correspond to their respective ambition, objectives and envisaged work. This would enhance the impact of the actions and the mutual benefits for both the EU and the international partners.

Läs mer

Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training- deadline 26 februari

Eramus+ utlysning EACEA/21/2018 har precis öppnat, och med deadline den 26 februari 2019 under nyckelaktivitet stöd till policy reform och initiativ för policy innovation. 

Läs mer

Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes- deadline 27 februari 2019

Actions should develop and demonstrate innovative pilots for the clean and sustainable production of non-energy, non-agricultural raw materials in the EU from primary and/or secondary sources finishing at Technology Readiness Levels (TRL) 6-7.

All actions should contribute to achieving the targets of the EIP on Raw Materials, particularly in terms of innovative pilot actions on processing and/or recycling for the innovative production of raw materials, and to building the EU knowledge base of primary and secondary raw materials by feeding into the EC Raw Materials Information System – RMIS. Actions should also contribute to improving the awareness of relevant external stakeholders and the general public across the EU about the importance of raw materials for society, the challenges related to their supply within the EU and about proposed solutions which could help to improve society’s acceptance of and trust in sustainable raw materials production in the EU.

All actions should facilitate the market uptake of solutions developed through industrially- and user-driven multidisciplinary consortia covering the relevant value chain and should consider standardisation aspects when relevant.

All actions should justify the relevance of selected pilot demonstrations in different locations within the EU (and also outside if there is a clear added value for the EU economy, industry and society).

All actions should include an outline of the initial exploitation and business plans (with indicated CAPEX, OPEX, IRR and NPV) with clarified management of intellectual property rights, and commitment to the first exploitation.

In support of the EIP on Raw Materials actions should envisage clustering activities with other relevant selected projects for cross-projects co-operation, consultations and joint activities on cross-cutting issues and share of results as well as participating in joint meetings and communication events. To this end proposals should foresee a dedicated work package and/or task, and earmark the appropriate resources accordingly.

In line with the strategy for EU international cooperation in research and innovation (COM(2012)497), international cooperation is encouraged.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 8 million and EUR 13 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Applying a circular economy approach throughout the entire value chain, actions for this multi-annual topic should address only one of the following sub-topics:

a) Sustainable processing and refining of primary and/or secondary raw materials (2018, 2019): Actions should demonstrate new or improved systems integrating relevant processing and refining technologies for better recovery of minerals and metals at increased efficiency in terms of better yield and process selectivity as well as better utilisation of resources (hence reducing wastes). This would include processing of and recovery from low grade and/or complex ores and/or from industrial or mining wastes, and/or the reduction of the content of toxic elements or compounds in the resulting materials. The importance of the targeted raw materials and their sources for the EU should be demonstrated in the proposal. The solution proposed should be flexible enough to adapt to different or variable ore/secondary raw material grades and should be supported by efficient and robust process control. Where relevant, any solution proposed for the reduction of the content of toxic elements or compounds in the resulting materials should also include the appropriate management of the hazardous substances removed. Recycling of end-of-life products is excluded from this option.

b) Recycling of raw materials from end-of-life products (2018, 2019): Actions should develop and demonstrate novel and environmentally sound solutions for a higher recycling and recovery of secondary raw materials from end-of-life products such as waste electrical and electronic equipment (WEEE), batteries, wood-based panels, multi-material paper packaging, end-of-life tyres, etc. These products can contain a multitude of minerals, metals, wood and wood-fibre, rubber, etc. (including critical raw materials and other technology metals).

c) Recycling of raw materials from buildings (2018, 2019): Actions should develop and demonstrate novel solutions for a high-value recovery of raw materials from buildings. Actions should also benchmark against a series of comparative case studies of construction and demolition waste (C&DW) management in deconstruction of buildings of representative size categories in countries with different types of end-of-life building stocks, showcasing the appropriate use of the following: the EU C&DW Management Protocol, pre-demolition audit, smart demolition practices, using appropriate technical equipment, and sorting/processing and quality management of waste fractions such as metals, aggregates, concrete, bricks, plasterboard, glass, polymers and plastics and wood.

d) Advanced sorting systems for high-performance recycling of complex end-of-life products (2018, 2019): Actions should develop and demonstrate innovative dismantling and sorting systems enabling functional recycling of critical raw materials, or other types of highly efficient recovery of metals, minerals or construction materials, from complex end-of-life products and scrap thereof. The advanced sorting systems should achieve very high throughput rates in order to allow their economically viable operation on the European market

Läs mer

Europeiska universitet- deadline 28 februari 2019

”Europauniversitet” har ett ambitiöst mandat att uppnå följande två mål:

 • Främja gemensamma europeiska värderingar i enlighet med det som anges i artikel 2 i föredraget om Europeiska unionen och en stärkt europeisk identitet genom att föra samman en ny generation européer som kan samverka och arbeta inom olika europeiska och globala kulturer, på olika språk och över lands-, bransch- och ämnesgränser.
 • att få europeiska lärosäten att ta ett ordentligt språng framåt med avseende på kvalitet, resultat, attraktivitet och internationell konkurrenskraft samt att bidra till Europas kunskapsekonomi, sysselsättning, kultur och välfärd genom att på bästa möjliga sätt ta vara på innovativ pedagogik och sträva efter att förverkliga kunskapstriangeln109. ”Europauniversitet” kommer att vara en avgörande drivkraft för att höja kvaliteten inom högre utbildning och om möjligt stärka dess koppling till forsknings- och innovationslandskapet i Europa samt utsträckningen av dess inverkan på samhället och ekonomin.
Läs mer

Branschspecifika kunskapsallianser- deadline 28 februari 2019

 

Projekten kommer att bidra till att förbättra kvaliteten på och relevansen av Europas yrkesutbildningssystem enligt vad som lyfts fram i den gemensamma rapporten från 2015 (Utbildning 2020) och i de s.k. ”Riga-slutsatserna” (Riga Conclusions) från 2015 där yrkesutbildningsansvariga ministrar kommit överens om nya medelsiktiga leverabler för perioden 2015-2020. Detta ska göras med hjälp av insatser för att

 • utarbeta strategiska metoder för att utveckla branschspecifika färdigheter genom partnerskap för hållbart samarbete mellan viktiga intressenter inom aktuella bransch och offentliga myndigheter
 • utveckla plattformar och partnerskap på transnationell nivå utifrån innovativa samarbetsmetoder, i ett första steg mot etablerandet av ”plattformar för yrkesmässig spetskompetens” som ska driva yrkeskompetenser framåt inom ramen för Europaomfattande såväl som nationella, regionala/lokala branschstrategier
 • identifiera nuvarande och kommande kompetensbehov inom specifika branscher samt återkoppla denna insikt till EU:s kompetenskarta.
 • stärka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan utbildning och arbetsmarknad, särskilt med avseende på branschspecifika aktörer
 • främja relevanta branschspecifika kvalifikationer och stödja deras erkännande
 • skapa ömsesidigt förtroende genom att underlätta gränsöverskridande certifiering och därigenom förenkla personals rörlighet och kvalifikationers erkännande på europeisk nivå inom en viss bransch
 • anpassa yrkesutbildning efter kompetensbehov, med fokus på både yrkesspecifika färdigheter och nyckelkompetenser
 • integrera arbetsplatsförlagt lärande i yrkesutbildning, om möjligt i samband med ett internationellt utbyte, ta vara på dess potential för att främja den ekonomiska utvecklingen och innovationen och på så sätt höja konkurrenskraften i de berörda branscherna
 • planera så att man stegvis levererar önskade projektresultat och därmed påverka verksamhetsförloppet på systemnivå genom att exempelvis ständigt anpassa yrkesutbildning efter kompetensbehov utifrån hållbara partnerskap mellan anordnare och viktiga arbetsmarknadsintressenter på vederbörlig nivå (s.k. ”feedback loops”). Genom denna planering ska viktiga nationella och/eller regionala intressenter identifieras och engageras, samtidigt som man säkerställer en omfattande spridning av resultat.
Läs mer

Kunskapsallianser- deadline 28 februari 2019

 

Kunskapsallianser ska stärka Europas innovationskapacitet och främja innovation inom högre utbildning, företag och den socioekonomiska miljön i stort. De ska nå ett eller flera av följande mål:

 • Utveckla nya, innovativa och tvärvetenskapliga metoder för undervisning och inlärning.
 • Stimulera lärande om företagande och entreprenörskap hos undervisande personal vid lärosäten och anställda vid företag.
 • Underlätta kunskapsutbyten och gemensamt kunskapsbygge.

Fokus ligger huvudsakligen på projekt som bidrar till moderniseringen av Europas högre utbildningssystem enligt vad som beskrivs i EU:s meddelande från 2017 om en ny EU-agenda för högre utbildning, nämligen:

 • ta itu med framtida kompetensglapp och främja spetskompetens
 • bygga upp inkluderande och sammanhängande system för högre utbildning
 • se till att de högre utbildningsanstalterna bidrar till innovation
 • främja ändamålsenliga och effektiva system för högre utbildning
Läs mer

Det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge- deadline 28 februari 2019

Utlysningen för det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge öppnar 1 december 2018 och kommer ha fokus på:

 

 • Smart tillväxt – innovation
 • Hållbar stads- och samhällsutveckling
 • Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi
 • Inkluderande tillväxt – bredband
Läs mer

Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled solutions- deadline 13 mars 2019

An efficient management of migrant integration requires clear understanding of migrants’ personal and family situation, including their legal status, origin, cultural background, skills, language skills, medical records, etc. Once such information is available to public authorities, it can improve societal outcomes to the benefit of both host countries and migrants:

1. the management of migrant integration can be facilitated, e.g. by matching their skills with those needed in the Member States and Associated Countries, by designing tailored training programmes or by creating specific decision support tools;

2. better and customised services can be delivered to match the needs of migrants;

3. more efficient integration strategies can be defined and implemented at local level for a sustainable inclusion of migrants and a fact-based public perception of migration.

Läs mer

Digitising and transforming European industry and services - deadline 14 mars 2019

An efficient management of migrant integration requires clear understanding of migrants’ personal and family situation, including their legal status, origin, cultural background, skills, language skills, medical records, etc. Once such information is available to public authorities, it can improve societal outcomes to the benefit of both host countries and migrants:

1. the management of migrant integration can be facilitated, e.g. by matching their skills with those needed in the Member States and Associated Countries, by designing tailored training programmes or by creating specific decision support tools;

2. better and customised services can be delivered to match the needs of migrants;

3. more efficient integration strategies can be defined and implemented at local level for a sustainable inclusion of migrants and a fact-based public perception of migration.

Proposals should address at least one of the 3 points above, which should be piloted against a set of clearly defined goals. Processing of personal data of migrants must be conducted in accordance with EU applicable data protection legislation (Directive 95/46/EC which will be replaced as of 25 May 2018 by the GDPR) and existing regulation such as eIDAS[1]. Proposals should engage all actors and consider the potential for co-creation work with migrant in the design and delivery of services. In addition, proposals should demonstrate the reusability or scalability at European level and should develop strong and realistic business plans to ensure the long-term sustainability as well as take up of the results by the identified users. They should also engage multi-disciplinary and multi-sectoral teams to explore the complexity of this challenge, to identify the necessary changes, and the risks and barriers to their implementation, including cultural questions.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 3 and 4 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Läs mer

Social and economic effects of migration in Europe and integration policies- deadline 14 mars 2019

Proposals should take stock of the long-term effects of migration at EU aggregate and cross-national level on economic growth and productivity, employment levels and wages, entrepreneurship, and fiscal and welfare impacts. They should analyse policies related to the integration of migrants, including refugees. Particular attention should be paid to gender and vulnerable groups such as unaccompanied children and stateless persons. Attention should be also paid to economic, human capital and cultural factors in relation to the integration outcomes of different groups of migrants and the social impact of segregation. Furthermore, proposals should analyse the local and interactional dimension of integration processes and their effects on the provision of local services, workplace conditions, productivity and innovation. They should comparatively examine integration policies (labour market, education, health, civil rights, social welfare, housing, family policies, etc.), and the role of transnational institutions and networks in shaping integration at a local scale. In addition, they should estimate the efficiency, effectiveness and social impact of such policies and highlight best practices and relevant benchmarks, building on the extensive knowledge that already exists in the EU[1]. Finally, an understanding of past and historical experiences of integrating migrant communities, and what these can tell us about current challenges, should also be assessed. Interdisciplinary research with combined insights from disciplines such as sociology, economics, history, anthropology, cultural studies and psychology among others is needed.

Läs mer

A European Social Catalyst Fund to scale up high performing social innovations in the provision of social services- deadline 14 mars 2019

his coordination and support action will establish a consortium composed of a representative set of actors involved in the financing of social services and their provision such as venture philanthropists, foundations, social impact investors, government agencies and/or social service providers. The consortium will set up a European Social Catalyst Fund that will be funded jointly by the European Commission and the members of the consortium, i.e. the consortium will be under the obligation of signing on to the project. The Fund shall be of at least EUR 600.000, with the EU contribution accounting for a maximum of 25%, and it will put forward a call for proposals that will result in at least five social innovation implementation plans.

The proposal must clearly detail a fixed and exhaustive list of the different types of socially impactful activities supporting the priorities of the European Commission, including the European Pillar of Social Rights, for which a third party may receive financial support via the European Social Catalyst Fund. Examples of priority areas include aging, poverty and marginalisation, homelessness, vulnerable populations including people with disabilities, mental health difficulties and dementia, digital inclusiveness, employment and job creation, inequalities, education and training, skills, community development, the role and place of young people in the society, and intergenerational solidarity. Links to the Sustainable Development Goals of Agenda 2030 could be considered.

The proposal should define the organisational process for selecting the implementation plans for which financial support will be granted, including the process of selecting, allocating and reporting on the use of independent experts and ensuring no conflicts of interest. It should also clearly detail the criteria for awarding financial support and simple and comprehensive criteria for calculating the exact amount of such support. The open call must be published widely, including on the Horizon 2020 Participant Portal and through National Contact Points.

Läs mer

Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism- deadline 14 mars 2019

a) Research and Innovation action (2019)

Proposals should comparatively assess how the presence, development, decline or absence of cultural tourism has affected the development of European regions and urban areas. They should investigate motives for cultural tourism and assess the effectiveness and sustainability of multilevel strategies, policies, trends and practices in attracting, managing and diversifying cultural tourism in Europe in view of identifying best practices that should be communicated to policymakers and practitioners. This should include considerations of specific strategies to promote cultural tourism at a regional, national and European level, including use of structural investment funds where appropriate. Minority cultures and regions as well as urban areas currently less attractive to cultural tourism should receive special attention. Historical perspectives, as well as comparison with lessons learned at international level on the emergence of particular forms of cultural tourism or reasons for cultural tourism in particular areas should also be investigated. Innovative methods and techniques, including statistical tools and indicators, for measuring and assessing various practices and impacts of cultural tourism should be developed and tested. Proposals should also deploy place-based and participatory approaches to investigate the relation between intra-European cultural tourism and Europeanisation and whether it impacts identities and belonging.

Läs mer

Social and economic effects of migration in Europe and integration policies - deadline 14 mars 2019

Proposals should take stock of the long-term effects of migration at EU aggregate and cross-national level on economic growth and productivity, employment levels and wages, entrepreneurship, and fiscal and welfare impacts. They should analyse policies related to the integration of migrants, including refugees. Particular attention should be paid to gender and vulnerable groups such as unaccompanied children and stateless persons. Attention should be also paid to economic, human capital and cultural factors in relation to the integration outcomes of different groups of migrants and the social impact of segregation. Furthermore, proposals should analyse the local and interactional dimension of integration processes and their effects on the provision of local services, workplace conditions, productivity and innovation. They should comparatively examine integration policies (labour market, education, health, civil rights, social welfare, housing, family policies, etc.), and the role of transnational institutions and networks in shaping integration at a local scale. In addition, they should estimate the efficiency, effectiveness and social impact of such policies and highlight best practices and relevant benchmarks, building on the extensive knowledge that already exists in the EU[1]. Finally, an understanding of past and historical experiences of integrating migrant communities, and what these can tell us about current challenges, should also be assessed. Interdisciplinary research with combined insights from disciplines such as sociology, economics, history, anthropology, cultural studies and psychology among others is needed.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU in the order of EUR 3 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Läs mer

Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments- deadline 14 mars 2019

Research and Innovation action (2019)

Proposals should assess the scale, dimensions and drivers of socio-economic inequalities in urban and peri-urban settings across different city typologies, across Europe and across demographic diversities, paying particular attention to gender differences. They should assess the effectiveness at local level of relevant policies, strategies, planning practices and other interventions aimed at promoting social inclusion, cohesion and resilience in urban environments, including new and participatory models of growth that foster sustainable and equitable prosperity. Findings should be communicated also in the form of clearly formulated policy recommendations.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU in the order of EUR 3 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Expected Impact:

By linking research, innovation and policy, the action will support urban strategies, policies and planning practices to promote equitable, inclusive and sustainable growth, including the uptake of new, participatory and alternative growth models. It will contribute to the advancement of the EU Urban Agenda and the Sustainable Development Goal dedicated to making cities inclusive, safe, resilient and sustainable. It will also inform the continuous development and implementation of Smart Specialisation[3] as well as the urban dimension of cohesion policy

Läs mer

New forms of delivering public goods and inclusive public services- deadline 14 mars 2019

For 2019 proposals shall include a minimum of six relevant national administrations (or legal entities designated to act on their behalf) in at least six different EU Member States or Associated Countries. The Commission expects to finance only one proposal under this action in 2019.

b) Coordination and Support Action (2018) [3]

For a cost efficient provision of inclusive digital services, the proposed action will:

1. identify gaps in the current accessibility solutions and establish related best practices,

2. promote training, awareness raising, and capacity building.

Läs mer

Strategiska partnerskap inom allmän och yrkesinriktad utbildning- deadline 21 mars 2019

På vuxenutbildningsområdet kommer följande projekt att prioriteras88 enligt Utbildning 2020/den europeiska agendan för vuxenlärande och rådets rekommendation om kompetenshöjningsvägar: nya möjligheter för vuxna, kommer följande insatser att prioriteras:

 • Projekt som förbättrar och utökar utbudet av god utbildning som är särskilt anpassad efter enskilda lågutbildade eller lågkvalificerade vuxnas behov, så att de kan förbättra sin läs- och skrivkunnighet och sina matematikkunskaper, sina digitala kompetenser och nyckelkompetenser och/eller gå vidare mot högre kvalifikationer, bland annat genom validering av färdigheter som förvärvats genom informellt och icke-formellt lärande.
 • Projekt som stödjer skapandet av och tillträdet till kompetenshöjningsvägar genom identifiering och kontroll av kompetenser, undervisningsutbud som är anpassat till individuella lärandebehov, erkännande av flexibla lärandeformer (t.ex. MOOC-kurser) samt genom validering av färdigheter som förvärvats genom informellt och icke-formellt lärande.
 • Projekt som bidrar till ökad efterfrågan och antagning genom effektiva informations-, väglednings- och motivationsstrategier som uppmuntrar lågutbildade eller lågkvalificerade vuxna att utveckla och förbättra sin läs- och skrivkunnighet, sina matematikkunskaper och sina digitala färdigheter och andra nyckelkompetenser och/eller att gå vidare mot högre kvalifikationer.
 • Projekt som höjer och utvecklar yrkesutbildares och övrig yrkesutbildningspersonals kompetens särskilt när det gäller att motivera vuxna att ta del i lärandet samt att undervisa lågutbildade eller lågkvalificerade vuxna i läs- och skrivkunnighet, matematik och datakunskap, bland annat genom effektiv användning av informations- och kommunikationsteknik för att förbättra lärandeupplevelsen.
 • Projekt som utvecklar mekanismer för att övervaka vuxenutbildningspolitiska strategiers ändamålsenlighet, eller projekt för att följa upp och granska vuxenstuderandes framsteg.
Läs mer

Projects on the Comprehensive Network- deadline 24 april 2019

CEF- transport har nu publicerat 2019 utlysning för transport:

The call supports the timely and efficient completion of a number of TEN-T projects in their entirety or in significant parts, together with the realisation of a robust and resource efficient European transport system.
The Actions which will be supported by this call will contribute directly to the achievement of important transport policy objectives, such as:
• a better interconnection of national transport networks • facilitating the functioning of the internal market • savings in terms of the environmental effects of transport, in particular contributing to addressing climate change.

Läs mer

Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation- deadline 25 april 2019

To address these challenges, proposals should address all of the following aspects:

 • Assess the range of emission reduction technologies and designs which may be deployed, consider their cost benefits.
 • Experimentally characterise waste streams from emission control technologies, identifying the substances and quantities involved.
 • Considering several possible scenarios for the wide scale adoption of different emission control technologies depending on fuel costs, availabilities service needs etc model the disbursement of to the marine environment around the European coastline. Modelling should consider the main shipping routes, use real ship traffic, hydrological and weather data and the variety of constituents discharged. Consideration should be given to vulnerable regions such as estuaries and enclosed waters.
 • For the scenarios modelled assess the environmental impact on the marine environment in the medium and long term including consideration of any potential bio accumulation.
 • Considering SOx, NOx and particulate matter, assess and propose sustainable cost effective emission reduction strategies and technologies. Assessments should also include consideration of waste stream costs and their cost effective treatment.
 • Open access to source and dispersion model data is encouraged.
Läs mer

An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs- deadline 25 april 2019

Proposals should address several or all of the following:

 • Identify the main characteristics of demands that digitally based mobility solutions place on the users;
 • Identify the needs and attitudes of all societal strata of transport users – in particular vulnerable to exclusion citizens – in the digitised travel ecosystem, taking into account interpersonal and intrapersonal (over time for the same person) variations(age, culture, etc);
 • Identify the obstacles to the appropriation of digital mobility by different user groups and possible nudges to facilitate it, including the potential for social innovations;
 • Investigate user requirements when transport is interrupted, e.g.: due to extreme weather, man-made or technical hazards.
 • Investigate gender related differences in the adoption of digitally based transportation products and services;
 • Identify skills and strategies needed in order to fully benefit from digitalisation in transport and thus to avoid digital exclusion or digital divide in terms of social and spatial aspects;
 • Analyse differences and particularities in relation to the adoption of new mobility solutions and social innovations across a representative sample of member states, both in terms of user uptake and service provision;
 • Provide recommendations for policy making and practical applications for designing an inclusive digital transport system and its related products and services with due regard to data protection and cybersecurity issues;
Läs mer

Horizon 2020 Energi- geologisk lagring av koldioxid- deadline 27 augusti 2019

Geologisk lagring av koldioxid- deadline 27 augusti 2019

 • Flexible operation of fossil fuel power plants through power-to-X-to-power and/or energy storage (€20m)
 • Low carbon industrial production using CCUS (€33m)
Läs mer

Horizon 2020- batterier- deadline 25 april 2019

Batterier- deadline 25 april 2019

 • Strengthening EU materials technologies for non-automotive battery storage (€24m)
 • Modelling and simulation for Redox Flow Battery development (€5m)
 • Advanced Redox Flow Batteries for stationary energy storage (€15m)
Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Carlsson