EU-projekt

Om projektutveckling

Hur skapas ett bra EU-projekt som är till nytta för kommunen?

För att skapa utvecklingsprojekt som ger förväntad nytta bör all projektutveckling föregås av en analys av sin kommunala verksamhet. Analysen görs genom att identifiera verksamhetens utvecklingsbehov och därefter planlägga ett utvecklingsarbete samt hur det, efter projektets gång, kan implementeras. Därför är det viktigt att vara noggrann i projektplaneringen och att planera längre än projekttiden löper. Fundera under planingsfasen kring nyttan av projektet, hur goda resultat implementeras i ordinarie verksamhet och hur lärdomar kan spridas på en europeisk arena. Ett välgjort projekt skapar stor nyttoeffekt såväl kommunalt, regionalt och utifrån ett EU-perspektiv. Kommunförbundet Skåne erbjuder stöttning i form av EU-projekt analyser (EPA) som kan vara en god hjälp för att komma igång med utvecklingsarbetet i kommunen.

Hur görs en bra ansökan?

För att få ett godkänt projekt är det viktigt att göra en bra ansökan. Det finns många handböcker och tips att hämta, till exempel Europeiska socialfondens projekthandbok som ger praktiska tips för ett lyckat ESF-projekt, både inför ansökan och under genomförandet. Ett generellt tips är att alltid läsa igenom samtliga dokument, utlysningen och bedömningskriterier som publiceras i samband med att man förbereder sin ansökan. Förutsättningarna för de olika fonderna och programmen ändras nämligen konstant.

Olika programtyper ger olika typer av projekt

EU:s politik, mål och syfte realiseras genom en mängd olika program som i huvudsak finansieras från den gemensamma EU-budgeten. För att ett projekt ska beviljas EU-stöd ska projektet skapa ett europeiskt mervärde vilket innebär att samarbete med andra europeiska aktörer oftast är en förutsättning för att beviljas stöd.

Eftersom att det finns flera hundra olika EU-program varierar projektmöjligheterna inom de olika fonderna både när det gäller medfinansiering, ämnesområde och krav på internationella partners. En uppdelning görs ofta mellan Struktur – och investeringsfonderna och de transnationella Sektorsprogrammen.

Sektorsprogrammen administreras och styrs vanligtvis direkt från EU-kommissionen och är inriktade mot specifika politikområden. Sektorsprogrammen spänner över fler olika tematiska områden jämfört med struktur – och investeringsfonderna, men gemensamt för båda programtyper är att de ska främja den övergripande EU2020-strategin samt nationella och regionala strategier.

En annan skillnad är att struktur- och investeringsfonderna är decentraliserade till medlemsländerna och geografiskt begränsade medan de transnationella sektorsprogrammen istället riktar sig till alla EU:s länder, även i vissa fall till utomstående europeiska länder. Det innebär att sektorsprogram oftast kräver att man ingår i partnerskap med flera europeiska länder medan projekt inom struktur- och investeringsfonderna kan bestå enbart av regionala, nationella såväl som transnationella partners.

Mer information om de projekt som vi på Kommunförbundet deltagit och drivit finns här.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Alma Sandberg