Sidhuvud

En fartfylld EU-månad har nu passerat där European Week of Regions and Cities (EWRC) har gått av stapeln för 16:e gången i Bryssel. EWRC sätter fokus på Europas regioner, kommuner och städer och löper under en vecka i oktober varje år. Vi här på verksamheten för EU & Internationellt har inte bara deltagit i EWRC, utan anordnade också ett side-event under EWRC tillsammans med Krinova och Region Skåne om projektet Foodinova. Tillsammans med våra kollegor på avdelningen för Samhällsutveckling så har vi tillbringat två dagar i Bryssel för verksamhetsplanering och möten. Brysselkontoret har också haft besök av flera av Kommunförbundet Skånes nätverk för de skånska kommunerna vilka besökt de europeiska institutionerna och andra aktörer som är viktiga när man planerar att söka finansiering från de tematiska sektorsprogrammen som administreras i Bryssel.

 Vi vill uppmärksamma er på att ett flertal utlysningar nu finns ute, flera utlysningar är de sista för 2018 innan de nya arbetsprogrammen för 2019 publiceras, ni hittar all information på vår hemsida. Bland annat så har Erasmus+ och LIFE:s arbetsprogram med prioriteringsområdena för 2019 har publicerats under månaden. Det är minst sagt en händelserik månad som gått där flertalet event och händelser ägt rum. Europeiska rådet har hållit i ett toppmöte i Bryssel där migration, inre säkerhet och yttre förbindelser diskuterades. EU-kommissionen har publicerat sitt arbetsprogram för 2019 med titeln Hålla vad vi lovar och förbereda oss för framtiden.

Vi vill passa på att tacka Alma Sandberg som nu slutar i oktober efter ett år som vikarierande EU-samordnare och även gratulera henne till hennes nya tjänst på ED-kontor Skånenordost, vi är väldigt glada att Alma stannar inom vårt skånska EU-gäng. Vi välkomnar Johanna Haward tillbaka efter sin föräldraledighet och till en händelserik EU-höst.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Haward, EU-samordnare

Kristina Jauhiainen Larsson, EU-samordnare Brysselkontoret 

Hanna Carlsson, EU-praktikant

---

Nyheter

European Week of Regions and Cities 2018: Sid-eventet Foodinova

Sid-eventet lockade en publik med att spridda nationaliteter och ett mat-intresse. Carl-Albert Hjelmborn chef för Region Skåne Europakontor inledde kvällen med att välkomna alla följt av Jenny Bergsten från Region Skåne. Jenny Bergsten är näringslivsutvecklare på Region Skåne och berätta bland annat om den skånska livsmedelsstrategin som antogs i december 2017. Livsmedelsstrategin antogs av regionstyrelsen och fokuserar på smart mat. Smart mat är en utvecklingsstrategi med fokus på mat- och livsmedelsproduktion kopplat till hälsa och hållbarhet och är en del av den regionala utvecklingsstrategin.

Läs mer.

---
134 remissvar angående sammanhållningspolitiken i det lagförslag som presenterades från EU-kommissionen den 29 maj

134 remissvar angående sammanhållningspolitiken i det lagförslag som presenterades från EU-kommissionen den 29 maj

Regeringen skickade ut förslaget COM (2018) 372–375, 382, 390 och 471-473 på en remissrunda där de svenska aktörer som enligt regeringen berörs av förslaget fick yttra sina åsikter skriftligt. Syftet med remissrundan är att regeringen ska få in olika synpunkter för förslaget som de sedan tar i betänkande när europeiska ministerrådet sedan ska enas om en position gällande förslaget tillsammans med Europaparlamentet. Detta är en del av ambitionen som Kommissionen och EU framfört gällande ökad transparens och delaktighet gällande utformningen av den nya budgeten.

Läs mer.

---
Steg mot en ny EU-lag om att minska utsläpp från bilar är allt närmare

Steg mot en ny EU-lag om att minska utsläpp från bilar är allt närmare

Parlamentet vill se att 2025 har utsläppen minskat med 20% medan miljöministrarna i ministerrådet nådde slutsatsen 15% tills 2025. Anledningen till förslaget är att koldioxidutsläppen fortsätter att öka inom transportsektorn medan den minskar i andra sektorer i EU. Ifall EU vill uppnå målen som antogs i Parisavtalet 2015 måste ett strängare regelverk komma på plats. Det är nya personbilar och skåpbilar som står i fokus för det förslagna regelverket, vilket kommer innebära att biltillverkarna senast 2025 måste börja rapportera om livscykelutsläppen av koldioxid från nya bilar genom gemensamma metoder. Metoderna för detta innebär att bränsleförbrukning, koldioxid och förenade utsläpp från nya bilar måste kunna rapporteras på ett jämförbart och tillförlitligt sätt för konsumenterna.

Läs mer.

---
Medborgare runt om i Europa anser att de gynnas av EU-medlemskap

Medborgare runt om i Europa anser att de gynnas av EU-medlemskap

Svenskars inställning till EU är över medelvärdet för hela unionen (77% svenskar mot 66% EU-28). BREXIT-omröstningen har lett till att européer har medvetengjort fördelarna med EU, vilket syns tydligt i Sverige där 80% av svenskarna skulle rösta för att stanna i EU om en omröstning skulle genomföras. Sverige ligger över EU-28 medlet i ett flertal frågeställningar i den senaste undersökning som gjorts. 61% svenskar är nöjda med hur demokratin i EU fungerar och 90% av alla svenskar anser att deras röst räknas i EU. Sverige som har ett högt deltagande i sina nationella val, har ett högt engagemang i att delta i parlamentsvalet 2019. 63% är intresserade av det kommande EU-valet och 59% har svarat att de antagligen kommer rösta, medan enbart 31% av EU-28 har svarat att de antagligen kommer rösta i maj.

Läs mer.

---

Eventet: Regions and Cities for Youth och en presentation av European Solidarity Corps

Jadranka Vukovic Johnsson från DG EAC höll den första presentationen under seminariet. Vukovic Johnsson inledde sin presentation med att utifrån en nyligen genomförd Eurobarometer poängtera att områdena utbildning (53%) och jobb (50%) är några av de viktigaste frågorna för unga i Europa. Det nämndes även att en ny strategi för unga för perioden 2019–2027 just nu är under arbete och diskuteras i rådet för att sedan diskuteras i parlamentet. Strategin bygger på tre pelare med fokus på områdena: Engage, Connect och empower. Kommission har lagt fram ett förslag om att Erasmus + programmet ska få en dubblad budget där området unga får 10% av programmets totala budget.

Läs mer.

---

Missa inte SKL:s på gång i EU hösten 2018

Detta är en möjlighet att fördjupa sig i hur de olika områdena och frågorna påverkar på lokal nivå och vilka frågor som SKL driver under 2018.

Läs mer.

---

Månadens EU-projekt

Vi lovade förra månaden att en intervju med projektet DIDEC skulle publiceras, då vi har lite tekniska problem med videon ger vi ett smakprov av projektet. DIDEC intervjuades direkt efter vår intervju  av P4 Kristianstad som ni kan lyssna på här. 

Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att vi snart kan dela intervjun med DIDEC med er!

 

---

Gör ett studiebesök i Bryssel!

Missa inte chansen att besöka Bryssel och Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Vi hjälper er gärna att planera studiebesöket och boka ett program som formas utefter era önskemål, syften och behov, läs mer här. Kontakta vår samordnare för Brysselkontoret Kristina Jauhiainen Larsson för frågor och mer information: kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

---

Utlysningar och projektmöjligheter

H2020 har nu en utlysning med fokus på biobaserad plast på land eller i havet

H2020 har nu en utlysning med fokus på biobaserad plast på land eller i havet

Kommissions vilja att arbeta mer djupgående och ta itu med de effekter som plast genererar när det inte återvinns speglas både i denna utlysning men kan likaså ses i förslaget för den nya budgetramen post-2020. I förslaget för den nya långtidsbudgeten har Kommissionen lagt fram ett förslag om ett mervärdesskattesystem som ska generera intäkter till EU-budgeten. Icke-återanvänt förpackningsmaterial av plast är något som Kommissionen vill beskatta och vars intäkter ska tillfalla långtidsbudgeten.

Läs mer.

---
Utlysningarna för 2019 AMIF har öppnat!

Utlysningarna för 2019 AMIF har öppnat!

Kommissionens europeiska migrationsagenda som antogs i maj 2015 poängterar tydligt vikten av kommuners roll i integrationsprocessen. Det är på kommunnivå som integrationsåtgärderna sker, vilket gör kommunerna till en viktig aktör. AMIF utlysningen som nu är öppen har fem prioriteringsområden med fokus på tredjelandsmedborgare: Dialog och engagemang med diasporamiljöer för att öka medvetenhet om människohandel; irreguljär migration och återvändande; lokala och regionala nätverk för integration av tredjelandsmedborgare; laglig migration med tredjeländer; integration av tredjelandsmedborgare som är offer för människohandel; och alternativa vårdsystem för minderåriga migranter, inklusive ensamkommande barn.

Läs mer.

---
Driver din kommun ett projekt inom Interreg Östersjöprogrammet? Ansök då om en förlängningsfas

Driver din kommun ett projekt inom Interreg Östersjöprogrammet? Ansök då om en förlängningsfas

Utlysningen riktat sig mer specifikt mot att stärka projektresultatet genom en implementering av aktiviteter som uppkommit under projektperioden. Projektplattformar är vad den andra utlysningen riktar sig mot, där specifika tematiska områden är i fokus. Detta kan innebära att en sammankoppling av projekt inom exempelvis smart specialisering för att stärka projektresultatet och ge mer långsiktiga effekter av projektet. Deadline för utlysningarna är 31 januari 2019. 

Läs mer.

---

Utlysning öppen inom Solidaritetskåren för volontärgrupper

De organisationer som vill ansöka om ett projekt inom europeiska solidaritetskåren måste först få en kvalitets etikett vilket det går att ansöka om löpandet, medan unga som vill driva ett projekt och ansöka om finansiering inte behöver genom då detta. Det som utlysningen har fokus på är volontärgrupper på de tre högprioriterade områdena: European cultural heritage; Integration of third-country nationals (including asylum seekers and refugees); och Response to environmental challenges, including disaster prevention, preparedness and recovery (excluding immediate disaster response).

Läs mer.

---

Utlysningar

- Wifi4EU- öppnar 7 november kl. 13:00

- Länsstyrelsen- bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet- deadline 30 november 2018

- Tillväxtverket- bättre och smartare transportlösningar till landets glesare områden- deadline 30 november 2018

- Horizon 2020- Förnybara energikällor- deadline 11 december 2018

- Interreg South Baltic- Grön teknologi, hållbar transport, arbetsmarknadsprojekt- deadline 18 december 2018

- H2020- Biobaserad plast på land eller i havet- deadline 23 januari 2019

- Interreg Södra östersjöprogrammet- förlängningsfas- deadline 31 januari 2019

- Svenska Institutet- Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen - deadline 5 februari 2019

- Solidaritetskåren- volontärgrupper högprioriterade områden- deadline 18 februari 2019

- Det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge- deadline 28 februari 2019

- Horizon 2020 Energi- geologisk lagring av koldioxid- deadline 27 augusti 2019

- Horizon 2020- batterier- deadline 25 april 2019

Läs mer.

---

Kurs, konferens och events

Europeiska veckan för avfallsminskande

Europeiska veckan för avfallsminskande

EWWR-projektet som i år äger rum mellan den 17-25 november riktar sig till såväl offentliga aktörer, till privata företag och samhället att engagera sig i projektet. Projektet har fokus kring aktiviteter som rör medvetenheten kring minskande, återanvändning och återvinningen av avfall som alla tre i ett senare led leder till energiåtervinning av avfall.

Läs mer.

---
Den 19-20 november arrangeras B-day: mind the Broadband Gap conference av EU-Kommissionen i Bryssel

Den 19-20 november arrangeras B-day: mind the Broadband Gap conference av EU-Kommissionen i Bryssel

Den 19 november kommer konferensen bestå utav prisutdelningen för Bredbandsutmärkelsen till de projekt inom de fem olika aktivitetsområdena: Innovativa modeller för finansiering, affärer och investeringar; Kostnadsreducering och saminvestering i en framtidssäker infrastruktur; Territoriell sammanhållning i landsbygdsområden och avlägsna områden; Socioekonomisk inverkan och överkomlighet; Öppenhet och konkurrens. Den andra dagen kommer ha fokus på diskussion med huvudaktörerna som är involverande i utförandet av förordningar, finansiering och bredbandsdistribuering i Europa.

Läs mer.

---

Kommande event och konferenser

- 6 november- Smarta landsbygder i framkant

- 6 november- Stora Tillväxtdagen 2018

- 9 november- Informationsdag Interreg Nordsjön & Interreg ÖKS

- 12 november- Konferens: Greater Copenhagen Mission Innovation

- 14 november- Nationell dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik

- 17- 25 november- Europeiska veckan för avfallsminskning

- 19-20 november- Bday: mind the Broadband Gap conference

- 20 november- Vinnova- Att göra rätt – EU-kommissionen förklarar

- 21 november- Framtidens landsbygd: Så kan landsbygden driva utvecklingen mot ett hållbart Skåne- Önnestad

- 3 december- Slutkonferens Fossilbränslefria kommuner – så gjorde vi!

Läs mer.

---

Ny Hemsida

Några av er kanske har märkt att vi uppdaterat vår hemsida? Missa inte Kommunförbundet Skåne Play där vi lägger upp seminarium som vi hållit i, ni som missade transportseminariet som Kommunförbundet Skåne höll tillsammans med Interreg ÖKS kan se det där.

Vi har även en Verktygslåda med länkar vi tror kan vara av intresse för er, vilket ni inte vill missa. 

Har du några synpunkter, tips eller liknande hur vi kan göra hemsidan ännu bättre? Hör då gärna av dig till hanna.carlsson@kfsk.se, all feedback uppskattas för att vi ska kunna göra hemsidan ännu bättre för er.  

---

Kommunförbundet Skåne - EU & Internationellt 

Kristina Juahiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret
kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se 

Johanna Haward, EU-samordnare
johanna.haward@kfsk.se 

Hanna Carlsson, EU-praktikant
hanna.carlsson@kfsk.se 

---

Besök oss på sociala medier

Vi värnar om din personliga integritet och med anledning av ny lagstiftning avseende personuppgiftsbehandling (GDPR) har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Du hittar den på https://kfsk.se/integritet/ samt https://kfsk.se/integritet/webbtjanster/

Du kan när som helst avsluta din prenumeration på detta nyhetsbrev via länken längst ned.