Bli fossilbränslefri! Erfarenheter från tio framgångsrika kommuner i Skåne

Under tre års tid har tio skånska kommuner arbetat för att bli mer fossilbränslefri. Genom att se över fordonsflottan, tjänsteresorna, kontrakt med externa fastighetsägare samt hur el- och uppvärmningsavtal ser ut har kommunerna tillsammans nått fantastiska resultat. Hur kan din organisation bli fossilbränslefri? Utforska materialet!

På den här sidan har vi samlat några av de nyttigaste resultaten för den organisation som vill bli fossilbränslefri.

Du börjar med att kartlägga och analysera organisationens användning av fossila bränslen. Därefter arbetar du tematiskt och förankrat genom organisationens fordonsflotta, tjänsteresorna och el- och uppvärmningsavtal och förändrar långsiktigt. Ställ miljökrav i upphandlingen av transporttjänster, förankra resepolicyn i organisationen, och ta beslut kring förnybara drivmedel. Till sist: lär dig följa upp kravställningar. Vi tror på att din organisation kan bli fossilbränslefri!

I de tio skånska kommuner (Båstad, Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Höör, Eslöv, Lund, Malmö, Trelleborg, Tomelilla) har vi tillsammans nått fantastiska resultat. Slutsiffrorna kommer att publiceras under våren 2019. Vi fortsätter resan mot fossilbränslefrihet i uppföljningsprojekt med Svalöv, Osby, Hörby, Åstorp, Kävlinge, Ystad, Sjöbo, Landskrona, Lomma, Östra Göinge och Ängelholm. Dessutom ansöker vi om ett fortsättningsprojekt för Fossilbränslefria kommuner.

I menyn nedan kan du välja stöttande dokument för att till exempel:

bygga upp en central fordonsorganisation; upphandla digitala körjournaler; se kostnadsberäkningar och ställningstaganden inom drivmedel; öka kunskapen hos anställda om er resepolicy; följa upp miljökrav i transporttjänster; öka kunskapen om varför de anställda reser som de gör; upphandla biogas till fjärrvärmen; hur du kan samarbeta med privata fastighetsägare; kartlägga din organisations användning av fossila bränslen.

Hur får du använda materialet?

Vi blir glada om våra erfarenheter sprids! Länka gärna till den här sidan www.kfsk.se/fbf/ när du använder materialet, så att fler inspireras till att ta steget mot en fossilbränslefri organisation.

Fordon: arbetsmaskiner

Fordon: arbetsmaskiner

Fossilfria transporter och arbetsmaskiner – en intervjustudieKartläggning av upphandlade tjänster i Helsingborgs Stad, en intervjustudie med de leverantörer som utför dessa tjänster.

Dessutom en omvärldsanalys av fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner samt en översikt över drivmedel med låga växthusgasutsläpp.

Fordon: digitala körjournaler

Fordon: digitala körjournaler

Digitala körjournaler – rutiner i TomelillaBeskrivning av digitala körjournalers funktion och koppling till Skatteverkets krav. Listande av statistikredovisning och ansvar.

Upphandlingsdokument digitala körjournaler Exempel på kommunal offertförfrågan för direktupphandling av digitala körjournaler, även kallat fleet management systems.

Fordon: drivmedel (tankstation, analyser, kostnadsberäkningar)

Fordon: drivmedel (tankstation, analyser, kostnadsberäkningar)

Riktlinjer för fordon och bränslen i Kristianstad Kommunala fordonsriktlinjer som syftar bland annat till att bidra till att nå målet om fossilbränslefrihet.

Biogastankstation – tjänsteskrivelse Material kring etablering av ny biogastankstation i Höörs kommun. Politiska beslut, tjänsteskrivelser och ställningstaganden kring avsiktsförklaring mellan kommunen och företaget som etablerar stationen.

RME och HVO – risk för påväxt En kortfattad sammanställning av kunskapsläget för utbyte till RME och HVO i bränsletankar.

HVO – ställningstaganden i Lunds kommun En genomgång djupgenomgång av HVO och dess möjlighet att även framöver tankas i Lunds kommun.

Kostnadsberäkning för Gas och Diesel i personfordon Höörs kommun har räknat på vad det kostar att leasa gasbilar istället för att leasa dieselbilar. För samma bilmodeller med olika bränslen sparar de med gasbil cirka 12 000 kr under tre års leasingperiod (med upphandlat restvärde). Samtidigt minskar de utsläppen med cirka 3 680 kg koldioxid och kväveutsläppen med cirka 8 kg.

HVO100 i pumpstation förfrågningunderlag Förfrågningsunderlag HVO-pumpstation Eslövs kommun. Fossilbränslefri HVO utan PFAD. Gäller direktupphandling med maxgräns 500 000 kr.

Fordon: fordonshantering (processer, riktlinjer, handlingsplaner, uppföljning)

Fordon: fordonshantering (processer, riktlinjer, handlingsplaner, uppföljning)

Process för utbyte av fordon i Eslöv Utbytesplan, med årsintervall, för fossila fordon.

Rutin för inköp av fordon i Höör Gäller vid samtliga inköp, leasing och korttidshyra av bilar som får framföras med B-körkort. Syftet är att öka säkerheten, minska miljöpåverkan och öka energieffektiviteten.

Behovsbedömning fordonsinskaffning Exempel på mall att fylla i vid införskaffande av nya fordon, för att följa kommunens fordonsriktlinjer. Används även vid uppföljning av de beslutade fordonsriktlinjerna.

Strategi för utbyte av fordon i Eslöv Lättöverskådlig projektöversikt om en kommuns väg till fossilbränslefria fordon uppdelat på fordonsflottan, bilpool, biodiesel, gaskonvertering, arbetsmaskiner, kommunikationsinsatser och laddinfrastruktur med elbilar.

Miljö- och hållbarhetsgrupp En första början när kommunen inte kommit så långt.

Utbyteslista fordonsflottan i Tomelilla Översiktlig tabell över fordonsmodeller och planerade utbytesår

Utvärdering fordon 2017 Excelmall för beräkning av kostnader förknippade med fordonshantering. OBS att egna siffror måste läggas in.

Handlingsplan Fossilfria transporter_Kristianstad Plan som syftar till att sammanfatta nuläget och de åtgärder som pågår respektive föreslås för att skynda på utvecklingen mot en fossilbränslefri kommunkoncern år 2020.

Riktlinjer för fordon i Eslövs kommun Styr val av bilar och lätta lastbilar som ska användas i Eslövs kommuns verksamhet.

Riktlinjer för fordon och bränslen i Kristianstad Tillvägagångssätt vid beställning, mall för avsteg från riktlinjerna, information kring bränsleanvändning och uppföljning.

Riktlinjer för kommunens fordon i Tomelilla Riktlinjer som behandlar inköp, tillhandahållande, användande och utfasning av kommunens och dess bolags fordon, samt hur uppföljningen ska gå till

Fordon: kommunal bilpool och central fordonsorganisation

Fordon: kommunal bilpool och central fordonsorganisation

Bilpoolens rutiner i Tomelilla Instruktioner och rutiner för hyra av interna bilpoolsbilar. Bl.a. bokning, tankning och ansvarsfrågor.

Beslut central fordonsorganisation i Hässleholm Exempel på beslut i kommunfullmäktige om införande av samordnad bilpool för samtliga förvaltningar

Utredning central fordonsorganisation i Kristianstad Intern- och externa utredningar av framtida införande av central fordonsorganisation.

Tjänsteskrivelse central fordonsorganisation i Trelleborg Detaljerad analys med mål, metod, organisationsskiss, och fordonsinventering.

Koncept central fordonsorganisation i Tomelilla Sammanfattning av förenklad fordonshantering med bl.a. listade för- och nackdelar, faktureringsmodeller och olika typer av hyrsystem

Beslut central fordonsorganisation i Trelleborg Ärendebeskrivning och beslut i Kommunstyrelsen om uppdraget.

Tjänsteresor: Förmånscykel

Tjänsteresor: Förmånscykel

Kartläggning av förutsättningar för förmånscykel Förutsättningar för förmånscykel samt andra kommuners erfarenhet inom området.

Tjänsteresor: privat bil i tjänsten och JOJO-företagsflex

Tjänsteresor: privat bil i tjänsten och JOJO-företagsflex

Kostnadsberäkning privat bil i tjänst Vad kostar det att åka med kollektivtrafik respektive med egen bil i tjänsten. En kostnads- och CO2-beräkning.

Resa med JOJO-företagsflex. En guide Instruktioner till anställda om s.k. JOJO-kort för kollektivtrafikresande i tjänsten.

Tjänsteresor: Klimatväxling

Tjänsteresor: Klimatväxling

Klimatväxling i Höörs kommun Genomgång av upplägg för klimatväxling inklusive erfarenheter från andra kommuner och tillvägagångssätt.

Laglighetsprövning klimatavgiftExempel på om klimatväxling överklagas till förvaltnings- och kammarrätt samt rättens bedömning

Uppföljning av Helsingborgs klimatväxlingsprogramUtvärdering av klimatväxlingsprogram med avgiftspåslag på flyg- och bilresor samt effekter på personalens resmönster.

Anvisningar klimatväxling i KristianstadExempel på upplägg av kommunal klimatväxling med anvisningar samt mallar för ansökan och avrop.

 

Tjänsteresor: Färre flygresor Skåne-Stockholm (resfria möten)

Tjänsteresor: Färre flygresor Skåne-Stockholm (resfria möten)

Resefria möten – handledning från Trafikverket Allmän information om resfria möten samt 10 steg för att arbeta effektivt och organiserat med resfria möten i en organisation.

Flowchart för användande av Skype Enkla instruktioner för Skype-användning (digitala möten) för anställda

Resande till Stockholm_kostnader och statistik Väl-layoutat informationsblad till medarbetare om Malmö stads flygresor till Stockholm med bl.a. kostnadsberäkning.

Tjänsteresor: resepolicys och kommunikations-hjälpmedel

Tjänsteresor: resepolicys och kommunikations-hjälpmedel

Resor i tjänsten – en kommunikativ snabbversion Eslövs kommuns riktlinjer för resor i tjänsten i användarvänlig version.

Riktlinjer för resor, trafik och fordon i Hässleholms kommunkoncern Styrdokument för hur kommunala verksamheter ska arbeta i enlighet med antagen policy.

Flow chart reseriktlinjer Exempel på kommunikationsmaterial för de anställdas resor, i form av ”flow chart” med olika val utifrån reseriktlinjer

Loppa för reseriktlinjer Exempel på kommunikationsmaterial för de anställdas resor, i form av ”loppa” med olika val utifrån reseriktlinjer

Tjänsteresor: resvaneundersökningar

Resvaneundersökning Höörs kommun Finns det en genusperspektiv i skillnader i resmönster, samt kartläggning av hur förutsättningarna kan förbättras för dem som reser i tjänsten.

Resvaneundersökning Kristianstad kommun Finns det skillnader i mäns och kvinnors resvanor i tjänsten? Hur reser medarbetarna till och från jobbet?

Resvaneundersökning Eslövs kommun Hur reser anställda till, från och i arbetet?

Tjänsteresor: upphandling och kravuppföljning på transporttjänster

Tjänsteresor: upphandling och kravuppföljning på transporttjänster

Uppföljning av ställda miljökrav vid transporttjänster – checklista Uppföljning av miljökrav ställda på leverantörer angående bl.a. drivmedel, däck och leverantörens miljöarbete.

Upphandling skolskjuts och varudistribution i Tomelilla Utdrag ur upphandlingskrav för bl.a. skolskjuts och varudistribution. Kraven innefattar bl.a drivmedel och leverantörsintyg samt redovisningsformer.

Skjolskjutsupphandling – upphandlingsdokument Ett förfrågningsunderlag.

Uppvärmning: guider, kostnadsberäkningar, samarbetsformer

Uppvärmning: guider, kostnadsberäkningar, samarbetsformer

Biogasavtal för uppvärmning i Malmö stad Exempel på tilläggsavtal mellan Malmö stad och värmeleverantör för utfasning av fossil uppvärmning.

Guide till 98% fossilbränslefri uppvärmning i Tomelilla Sammanfattande PowerPoint om övergång till 98 % fossilbränslefri uppvärmning i kommunala lokaler.

Kommunalt samarbetsorgan för fossilfri uppvärmning i Lund Kommunens förvaltningar, parkeringsbolag och fastighetsbolag har gått samman med det lokala energibolaget och skapat ett samarbetsorgan för bl.a. uppvärmning. I Lund har även fjärrvärmen gjort en spännande miljöresa.

Kostnadsberäkning biogas i uppvärmningen i Helsingborg  Naturgasvärmda fastigheter kan enkelt bytas ut till att värmas med biogas. Räkneexemplet är hämtat från Helsingborgs stad, som gjort detta, och som sparade både skattepengar och miljö – och blev mindre beroende av fossila bränslen.

Kostnadsberäkning fossilfri uppvärmning Malmö stad Fjärrvärmeavtal får att omförhandla med leverantören. Räkneexemplet är hämtat från Malmö stad, som beslutat att 100% fossilfri fjärrvärme är värt en kostnadsökning med cirka 4,5%.

Energiplan för Trelleborg Exempel på energiplan för kommunkoncern och kommun som geografiskt område, med handlingsplan.

Guide till 90% fossilbränslefri uppvärmning i Helsingborg Hur blev värmen över 90% fossilbränslefri?

SlutPM_Fossilfri_Uppvärmning_Helsingborg Krafttag för att få bort den sista andelen fossilt i uppvärmningen.

Guide till 97% fossilfri uppvärmning i Eslöv Hur blev värmen 97% fossilbränslefri?

Fastigheter: datainsamling, dialogmaterial och inspiration

Insamling av data för el och värme Exempel på underlag för insamling av data kring el- och värmeanvändning i lokaler.

Inspiration för energieffektiviseringar PowerPoint att ha med sig till externa fastighetsägare för inspiration till energieffektiviserande åtgärder i lokaler som kommunen hyr.

PM dialog med externa fastighetsägare Arbetssätt med checklistor för att minska användningen av fossila bränslen i lokaler som hyrs av privata fastighetsägare.

Enkät inomhusklimat Exempel på brukarenkät för att lyssna av de som arbetar i lokalen du vill energieffektivisera.

Statistikinsamling: mall och handledning

Hur kommer du igång med arbetet att bli fossilbränslefri?

Börja med att samla in data över hur fossila bränslen används i din organisation. Följ handledningen för att använda Excelmallen, där du skriver in dina siffror.

Glöm inte att uppdatera procentsatser så att du får rätt resultat, det finns kommentarer att följa. Lycka till!

Handledning Kommunutmaningen

Kommunutmaningen_webbmall

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna Tibbelin