Repowering – Hinder & möjligheter

Projektet har fokuserat på att samla ihop erfarenheter från vindkraftsägare, projektörer och berörda tillståndsmöjligheter för att se vilka hinder och möjligheter som finns för potentiella generationsskiften av redan etablerade vindkraftverk.

Broschyren är nu färdig och den finns att läsa på följande länk, Repowering webb. Skulle någon vilja ha broschyren som blädderblad går det bra att kontakta Jakob Economou eller Per Persson för gratis beställning så länge lagret räcker.

I broschyren har vi tagit upp sambandet med snabb teknikutveckling med allt effektivare verk och lägre produktionskostnader för att aktualisera vilka utmaningar och hinder vindkraftsägare, projektörer och tillståndsmyndigheter ser med att gamla verk ersätts med nya.

Det har hänt mycket inom vindkraftsbranschen. De regioner som var tidigt ute med sin etablering av vindkraft har idag ”föråldrade” verk vilket kan göra det aktuellt med ett generationsskifte av det befintliga beståndet. Dessutom kommer de första elcertifikaten att gå ut inom de närmsta åren. Repowering är en möjlighet att få högre installerad effekt på fördelaktiga områden. Ytorna är idag begränsade för nya vindkraftsetableringar i bl a Skåne, så en stor del av potentialen för att öka den installerade effekten från landbaserad vindkraft ligger därför i att gamla verk byts ut mot nya.

Projektet ”Repowering – hinder & möjligheter” vill bidra till förbättrade förutsättningar för en utbyggnad av lokalt förankrad, långsiktig och förnyelsebar elproduktion från vind. Därför har ägare, projektörer och myndigheter fått komma till tals så vi lättare kan identifiera utmaningar och hinder, men också möjligheter kring potentiella generationsskiften av vindkraftverk. I projektet har vi även inhämtat erfarenheter från genomförda generationsskiften i Sverige såväl som i Tyskland och Danmark. Med intervjuerna och erfarenhetsinsamlingen i broschyren hoppas vi kunna ge en bild av vad som krävs framöver för att öka andelen elproduktion från vindkraften.

Berörda parter har intervjuas och resultat finns nu i tryck.

Målgrupper

  • Vindkraftsägare, investerare
  • Projektörer, vindkraftsbolag
  • Offentliga tjänstemän

Teman

  • Teknik – turbiner, återvinning, förutsättningar (ex infrastruktur, väg och kablar)), export, nedmontering…
  • Ekonomi – nya verk, elpriser (utveckling), certifikat, nya finansieringsmodeller…
  • Byråkrati – tillståndsprocess, landskapsbild, fysisk planering…

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per Persson