Repowering – Hinder & möjligheter

Projektet fokuserar på att samla ihop erfarenheter från vindkraftsägare, projektörer och berörda tillståndsmöjligheter för att se vilka hinder och möjligheter som finns för potentiella generationsskiften av redan etablerade vindkraftverk.

I samband med snabb teknikutveckling med allt effektivare verk och lägre produktionskostnader blir det aktuellt att börja undersöka vilka utmaningar och hinder vindkraftsägare, projektörer och tillståndsmyndigheter ser med att gamla verk ersätts med nya.

Det har hänt mycket inom vindkraftsbranschen. De regioner som var tidigt ute med sin etablering av vindkraft har idag ”föråldrade” verk vilket kan göra det aktuellt med ett generationsskifte av det befintliga beståndet. Dessutom kommer de första elcertifikaten att gå ut inom de närmsta åren. Repowering är en möjlighet att få högre installerad effekt på fördelaktiga områden. Ytorna är idag begränsade för nya vindkraftsetableringar i bl a Skåne, så en stor del av potentialen för att öka den installerade effekten från landbaserad vindkraft ligger därför i att gamla verk byts ut mot nya.

Projektet ”Repowering – hinder & möjligheter” vill bidra till förbättrade förutsättningar för en utbyggnad av lokalt förankrad, långsiktig och förnyelsebar elproduktion från vind. Därför kommer ägare, projektörer och myndigheter att få komma till tals så vi lättare kan identifiera utmaningar och hinder, men också möjligheter kring potentiella generationsskiften av vindkraftverk. Projektet kommer att göra en hindersanalys kring lämpliga verk och platser samt att inhämta erfarenheter från genomförda generationsskiften i Sverige såväl som i Tyskland och Danmark. Med intervjuerna och erfarenhetsinsamlingen hoppas vi kunna ge en bild av vad som krävs framöver för att öka andelen elproduktion från vindkraften.

Berörda parter kommer att intervjuas och resultatet kommer att dels tryckas, dels presenteras under ett seminarium våren 2018.

Tidplan

  1. Planering, intervjuguider: augusti-september 2017
  2. Intervjuer: oktober 2017-februari 2018
  3. Sammanställning, layout och tryck: januari-februari 2018
  4. Spridningsfas, seminarium, rapportering: april-maj 2018

Målgrupper

  • Vindkraftsägare, investerare
  • Projektörer, vindkraftsbolag
  • Offentliga tjänstemän

Teman

  • Teknik – turbiner, återvinning, förutsättningar (ex infrastruktur, väg och kablar)), export, nedmontering…
  • Ekonomi – nya verk, elpriser (utveckling), certifikat, nya finansieringsmodeller…
  • Byråkrati – tillståndsprocess, landskapsbild, fysisk planering…

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per Persson