Kvalitetssäkring av kommunernas planer för vindkraft

Projekt för att förbättra fysisk planering för vindkraft som pågår 2016-2019. Projektet finansieras av Energimyndigheten och medfinansieras av Skånes vindkraftsakademi.

Projektet syftar till att förbättra och kvalitetssäkra den kommunala processen kring vindbruksplaner och tillstånd för vindkraft på land och till havs. Hypotesen är att diskrepans mellan planer och faktiskt tillstånd beror på att viktiga aspekter inte vägs in vid utvecklingen av vindbruksplaner och att samråds- och förankringsprocessen kommit in för sent eller har brustit. Genom att sätta fokus på att förbättra kommunernas planarbete kring vindkraft och till en tidig dialog och förankring med berörda grupper, kan projektet bidra till ökat förtroendet hos intressenter, och spara resurser för tillstånd och handläggning hos såväl exploatörer, som inom den kommunala organisationen. Förslag till modell, baserat på erfarenhetsmässiga framgångsfaktorer och dialogmöten mellan intressentgrupper, kommer att testas av ett litet antal kommuner för att hitta ett mer standardiserat arbetssätt som sedan kan spridas till andra kommuner. Hinder i nationell lagstiftning kommer att uppmärksammas. Projektet finansieras av Energimyndigheten och medfinansieras av Skånes vindkraftsakademi.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jakob Economou