Hållbara företagsresor

Hållbara företagsresor är ett initiativ som stödjer företag i Skåne med hållbara resor. Projektet fokuserar på företagens persontransporter och omfattar både tjänsteresor och arbetspendling.

Projektet fokuserar på beteendeförändringar och har flera målsättningar:

  • Deltagande företag ska minska sin klimatpåverkan från persontransporter med minst 5% inom projektperioden.
  • Arbetet ska leda till att företagen påbörjar ett systematiskt och långsiktigt arbete med hållbart resande.
  • Erfarenheter från projektet ska skalas upp och användas av fler aktörer.

I projektet vill vi göra både tjänsteresan och jobbpendlingen mer klimatsmart, men det finns även andra vinster att göra:

  •  Ökad trivsel och hälsa bland personalen
  •  Lägre klimatpåverkan och kostnader för företagen
  • Tidsbesparing för medarbetarna
  • Effektivare verksamhetsstyrning
  • Starkare Agenda 2030-profil

Hur gör vi det?
Med stöd från Länsstyrelsen, Energikontoret Skåne och en upphandlad konsult genomförs en resvaneundersökning med alla medarbetare på arbetsplatsen under 2019. Därefter tas det fram en handlingsplan med tydliga mål och åtgärder som hjälper varje företag att uppnå målen. Arbetet kommer att stöttas av andra företag, som är med i projekt, och av professionella coacher. Vi utvärderar effekten av projektet genom att göra avslutande resvaneundersökning i mitten på 2020.

Länsstyrelsen Skåne är projektägare och projektet sker i samverkan med Energikontoret Skåne. Projektet finansieras av Energimyndigheten. Projektets utformning föregicks av Hållbara företagsresor – en förstudie.

Projekttiden är från november 2018 till oktober 2020.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Gustaf Wiklund