Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne

Projektet har som syfte att utveckla den strategiska kapaciteten att integrera miljö- och klimatkrav i den offentliga upphandlingen i Skånes kommuner. Målet ska nås genom interkommunalt kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utvecklandet av metoder som underlättar processen fram till kravställning samt uppföljning.

Erfarenheter från tidigare arbete visar på att det området som kommunernas upphandlingsfunktioner främst behöver stöd med är processen fram till kravställning samt uppföljning av satta miljö- och klimatkrav i avtal. Målen med projektet är att ta fram metoder och nya arbetssätt för att göra offentlig upphandling till ett strategiskt verktyg i kommunerna samt att bidra till en tydlig kapacitetsutveckling hos kommunerna som deltar i projektet.

Projektet avser att ge stöd till kommuner så att de i större utsträckning ställer och följer upp miljö- och klimatkrav i sina upphandlingar. Framförallt mindre kommuner behöver stöd för att hinna med detta arbete. Samverkan mellan kommunerna i Skåne är en central del i projektet och det finns förhoppningar att samarbeten som etableras under projektet även kommer bestå efter projektets slut.

Ansvarig och övriga medarbetare i projektet på energikontoret:  Marja Boström, projektledare. Peter Ahlqvist och Ulf Jobacker medverkande.

Målgrupp: Den primära målgruppen för projektet är upphandlare i kommunerna, men även andra målgrupper som till exempel beslutsfattare och hållbarhetsstrateger är identifierade och kommer ges möjlighet att delta.

Period: Projektet pågår mellan 1 november 2018 till 31 oktober 2020.

Finansiär: Projektet finansieras av Energimyndigheten inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling.

Partnerskap: Samarbetsparter i projektet är Helsingborgs stad och Länsstyrelsen Skåne. Inom projektet kommer vi också söka upp och samverka med ytterligare ett tiotal skånska kommuner.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Marja Boström