Elbilslandet Syd

För en grön omställing av näringslivets transporter


Projektet Elbilslandet Syd vill öka andelen fossiloberoende fordon samt underlätta användandet av bland annat elbilar och biogasbilar inom Skånes och Blekinges näringsliv. Projektet startade i januari 2018 och pågår i tre år. För att åstadkomma projektets mål har fyra delprojekt med olika inriktningar skapats:

 

 

A: Omställning av företags fordonsflotta till fossilfria drivmedel
Endast sex procent av företagens fordon är idag fossiloberoende, något som kan bero på bland annat kunskapsbrist. Delprojekt A jobbar med olika typer av kunskapshöjande och attitydpåverkande insatser för att hjälpa företag i omställning till en fossiloberoende fordonsflotta.

B: Utbyggnad av laddinfrastruktur för normalladdning
För att fler skall kunna välja använda elbilar behövs infrastrukturen för normalladdning byggas ut även vid flerfamiljsbostäder och kommersiella fastigheter. Projektet skall bidra till detta genom att skapa medvetande och kunskap hos fastigheten för behov och tillvägagångssätt för att installera ladd-infrastruktur. Vidare skall processtöd ges till kommuner för att förenkla hantering av ärenden kring laddstolpar.

C: Öka möjligheten att välja elbilstaxi i Skåne och Blekinge 
Nollzon är ett system som på ett enkelt och kostnadsfritt sätt prioriterar eltaxi för kunder, vilket gör det ur konkurrensperspektivet attraktivt för taxiåkerier att satsa på elbilar. Genom projektet skall Nollzon även etablerat i Skåne och Blekinge.

D: Driva affärs- och innovationsutveckling inom fossilfria transporter
Det finns ett behov av lärande kring gröna idéer och lösningar inom transportbranschen. Erfarenheter som kommer ur detta projekt kommer utgöra underlag för fler gröna affärer, gröna företag och generera arbetstillfällen för invånare i Skåne och Blekinge.

Projektägare är Region Skåne och Kommunförbundet Skåne leder delprojekt A ”Omställning av företagens fordonsflottor” samt medverkar i delprojekt B. Eftersom att Elbilslandet Syd är ett samverkansprojekt samarbetar alla parter nära och över delprojektens gränser. Vill du veta mer om projektet eller komma i kontakt med oss som jobbar i projektet gå in på projektets egen hemsida eller kontakta os på Energikontoret Skåne.

 

Medfinansiärer till Elbilslandet Syd är

      

 

Elbilslandet Syd är ett samarbete mellan 

                 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Sabine Täuber