Strategi 2016-2020

I Energikontorets strategidokument kan du läsa om verksamhetens vision, uppdrag, målgrupper och mycket mer.

Vision 

Ett hållbart energisystem i Skåne, som säkerställer miljömässig hållbarhet, attraktion och konkurrenskraft för regionen samt trygg och säker energiförsörjning i Skåne.

Uppdrag 

Energikontoret Skåne ska vara en regional energiaktör som underlättar omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem i Skåne. Ett hållbart energisystem ska uppfylla följande aspekter:

– Uppfyller de fyra hållbarhetskriterierna på vetenskaplig grund (www.detnaturligasteget.se)

– Bidrar till konkurrenskraft och attraktionskraft för Skåne

– Uppfyller funktionskrav som ställs för energisystemet i en robust, motståndskraftig region.

Ovan nämnda drivkrafter förutsätter tillförsel av energi från förnybara källor, en effektiv energianvändning samt en anpassad infrastruktur för energisystemet.

Vårt uppdrag definieras i dialog med skånska samhällsansvariga politiker och tjänstemän i första hand, men också på nationell och internationell nivå, Uppdraget ska harmonisera med det för Kommunförbundet Skåne, och det gemensamma uppdraget för övriga Energikontor i Sverige och Europa.

Strategi 

Hur vi verkar
Energikontoret främjar förnybar energi och effektivare energianvändning genom följande huvuduppdrag för verksamheten:

Samverka och samordna: Energikontoret arbetar aktivt för att samordna resurser i regionen för ett effektivt energi- och klimatarbete. Vi samarbetar med beslutsfattare, förändringsagenter och kunskapsutvecklare, i regionen och utanför, för att implementera förändring i Skåne. Det må vara inom akademi, företag, politiska sfärer och intresseorganisationer.

Initiera och utveckla: Vi ska vara aktiva i omvärldsbevakning och ligga i framkant genom att initiera och driva nyskapande projekt och utföra utvecklingsuppdrag som stärker Skåne inom hållbara, trygga och konkurrenskraftiga energisystem och bidrar till lokal och regional utveckling.

Informera och utbilda: Energikontoret ska, själva och genom utvecklat nätverk, besitta bred energikompetens och bidra med kunskap inom områdena hållbara energisystem, energieffektivisering, förnybar energi samt hur energifrågorna hänger ihop med övriga klimat- och hållbarhetsfrågor. Vi ska lyfta fram fakta och söka förstå och synliggöra hinder för omställning ur ett samhällsperspektiv

161013_Strategi_EKS_2020

Senast uppdaterad: