Solenergi i stadsplanering och bebyggelse

Solen har en stor potential att förse Skåne med energi. Genom att introducera solenergi redan i planeringsskedet för ny bebyggelse, kan denna potential bättre tas tillvara.

Ett flertal projekt på både nationell och internationell nivå har genomförts eller pågår fortfarande inom området solenergi i stadsplanering, stadsutveckling och arkitektur. Det finns därför mycket bra information framtagen när det gäller bland annat hållbar stadsplanering, optimering av solenergianläggningar och arbetsmetoder för stadsbyggnadskontor.

Syftet med projektet är att samla ihop kunskap, erfarenheter och resultat från tidigare genomförda solenergiprojekt och förmedla denna information till projektets olika målgrupper. Projektet förväntas leda till ett ökat intresse för att introducera solenergi på ett tidigt skede i stadsplaneringsprocesser, samt att solenergi beaktas i samband med utformning av byggnader och energisystem.

Inom projektet kommer ett antal informationsmaterial tas fram och en seminarieserie anordnas under 2014 innehållande ett antal seminarier och workshops riktad mot stadsbyggnadskontor i Skåne. Materialet ska innehålla riktlinjer, metoder, avtalsformuleringar etc. för en stadsplanering som främjar och möjliggör installation av solenergianläggningar som en energibesparingsåtgärd och åtgärd för ökad andel förnybar el och värme.  Projektet riktar sig också till arkitekter, tillverkare av småhus och större fastigheter samt energibolag för att på så sätt introducera solenergianläggningar som en del i byggkonceptet och energisystemet.

Informationsmaterial

Det har i projektet tagits fram två informationsmaterial:
Solenergi i stadsplanering- Handledning för stadsbyggnadskontor

Solenergi- en integrerad del i byggsektorn

Aktiviteter

2013
6 December – Brandsäkerhet och Solceller

2014
6 Februari – Solenergi i stadsplanering
7 April- Solenergi och GIS
25 April- Solenergi och bygglov
26 September- Solenergi och Arkitektur
6 oktober- Solenergi och Energibranschen
15 oktober- Solenergi och Elsäkherhet
9 december- Aktörsmöte Bygglov och Solenergi

Projektet sträcker sig från augusti 2013 och slutredovisas i december 2014.

Senast uppdaterad: