Miljösamverkan Skåne

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne. Samarbetet syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndigheternas tillsyn inom miljöbalken.

Arbetet i Miljösamverkan Skåne organiseras med en styrgrupp, projektledning, projekt samt projektledare.

I första hand arbetar Miljösamverkan Skåne med följande typer av insatser:

  • Ta fram informations- och underlagsmaterial i aktuella prioriterade frågor
  • Utarbeta handledningar för tillsyn
  • Gemensamma informations- och tillsynskampanjer
  • Kurser och seminarier i anslutning till projekten

Insatserna utförs av arbetsgrupper för de olika projekten som tillsätts genom förfrågan hos tillsynsmyndigheterna (kommunernas miljökontor och länsstyrelsen). Information och material som tas fram inom projektet hålls tillgängligt på Miljösamverkans Skånes hemsida, vilken kan tjäna som en kunskaps- och erfarenhetsbank såväl under projekttiden som senare för de som väljer att genomföra ett projekt vid ett senare tillfälle eller endast önskar ta del av information eller material om ett visst projekt.

Läs mer på Miljösamverkan Skånes på deras hemsida.

Senast uppdaterad: