Driftoptimering och energirondering i kommunala fastigheter

För att nå framgång med energieffektivisering är det viktigt att hitta bra kopplingar mellan den fastighetstekniska driften och brukarnas beteende och medvetenhet.

Detta projekt fokuserar både på konventionell driftoptimering och på hur man engagerar verksamheternas personal i energieffektiviseringsarbetet genom gemensam rundvandring i lokalerna, så kallad energirondering.

Projektet vänder sig i första hand till drifttekniker och energi- och miljösamordnare. Dock är det viktigt med stöd och acceptans för arbetssättet från samtliga berörda verksamhetschefer.

Projektet är indelat i tre steg:
1.       Utbildning i driftoptimering och energirondering
2.       Praktiskt genomförande av energirondering i de egna verksamhetslokalerna
3.       Träffar för erfarenhetsåterföring och anpassning av metoden för energirondering till de egna verksamhetslokalerna

Steg 1. Utbildning
Projektet inleds med en heldagsutbildning i driftoptimering av fastigheter där en metod för energirondering kommer att presenteras. Utbildningen riktar sig till drifttekniker och energi- och miljösamordnare. Under professionell ledning lär du dig om inomhusklimat och om drift och skötsel av ventilations- och värmesystem. Du lär dig hur de tekniska systemen samspelar med verksamheterna och hur de kan optimeras med fokus på energieffektivisering. Vidare kommer du att lära dig om verksamhetsel och betydelsen av att ha brukarna med på noterna för att minska energianvändningen.

Steg 2. Energirondering
Som nästa steg i projektet genomförs energirondering i verksamhetslokalerna. Som stöd kommer personal från Energikontoret Skåne att delta vid ett par av projektets energironderingar. Energirondering är ett sätt att få med sig verksamheterna i energiarbetet genom att både drifttekniker, energisamordnare och representanter från verksamheten deltar i en gemensam rundvandring av lokalerna. Vid en energirondering får verksamheterna möjlighet att lära sig hur det egna beteendet påverkar energianvändningen och får samtidigt möjlighet att dela med sig av sina upplevelser av inomhusklimatet och ge förslag på förbättringar.

Steg 3. Erfarenhetsåterföring och vidareutveckling
Projektdeltagarna kommer efter genomförande av en eller flera energironderingar att bjudas in till träffar för erfarenhetsåterföring (ERFA). Att träffas i ERFA-grupper är en beprövad och effektiv metod för att fortbilda och utveckla den individuella kompetensen hos deltagarna. Här kommer de genomförda energironderingarna att diskuteras och analyseras med målsättningen att metoden för energirondering förbättras och anpassas efter de egna verksamhetslokalerna.

Projektets ambition är att energirondering ska bli en årligen återkommande, framgångsrik metod för energieffektivisering i lokalfastigheter. Deltagande i projektet är kostnadsfritt. Projektet drivs av Energikontoret Skåne i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och finansieras av Energimyndigheten.

Projektet pågår under november 2012 – augusti 2014.

Senast uppdaterad: