Varför bygger vi vindkraft?

Sverige har en nationell planeringsram för vindkraft: 30 TWh i produktionskapacitet varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. 2013 var produktionen nästan 10 TWh varav merparten från landbaserad vindkraft. Läs merL på Nätverket för vindbruks hemsida samt läs merL av Regeringen.

Antal vindkraftverk vid årsskiftet 2013/2014 i skånska kommuner. Statistiken kommer från Energimyndigheten. Bild: Skånes vindkraftsakademi

Antal vindkraftverk vid årsskiftet 2013/2014 i skånska kommuner. Statistiken kommer från Energimyndigheten.
Bild: Skånes vindkraftsakademi

Hur fungerar elkraftsystemet?

Det svenska elkraftsystemet består av flera komponenter. Dels produktionsanläggningar som finns i Sverige där kärnkraft och vattenkraft dominerar, dels av kablar mellan Sverige och grannländerna.

Det svenska kraftsystemet är en del av den gemensamma nordiska elmarknaden och Sverige handlar kontinuerligt el med sina grannländer. I vilken riktning handelsströmmarna går beror bland annat på elpriset. När elen som produceras i Sverige är billig säljer vi el till våra grannländer och när den är dyr köper vi istället in el. Handelsströmmarna beror också på storleken på elproduktionen. Vissa år producerar vattenkraftanläggningarna i Sverige mindre el på grund av små nederbördsmängder, då behöver Sverige köpa in el från grannländerna.*

Om vädret blir extra kallt kan det i extrema fall hända att den ordinarie produktionen inte räcker till och då startas reservkraftverk både i Sverige och i Europa.*

Vindkraft har förhållandevis låga produktionskostnader och brukar generera som mest el under vinterhalvåret.**

Elhandel

Elhandel är beroende av flera olika aktörer.

  • Elnätsföretaget: äger ledningarna som transporterar elen. Man kan inte välja vilket företag som ska transportera elen, utan är bunden till nätägaren. Det gäller både som konsument och producent.***
  • Elhandlare: företag som köper/säljer själva elen. antingen via marknadsplatsen NordPool eller direkt från en elproducent. Man kan välja vilken elhandlare man vill köpa av eller sälja till oavsett var i landet du befinner dig.
  • Elproducent: den som producerar el i större skala, dvs. den som konsumerar mer el än den producerar på årsbasis.

* Energimyndigheten januari 2015

**http://www.vindkraftsbranschen.se/start/vindkraft/fragor-och-svar-om-vindkraft/

***http://www.eon.se/privatkund/Kundservice/Fragor–svar/Fragor-om-el/

Statistik

Statistiken för Skåne uppdateras en gång om året under sommaren.

Du når den via Energimyndighetens hemsida eller sammanfattad på Skånes vindkraftsakademis hemsida

Senast uppdaterad: