Tillståndsprocessen

Att uppföra ett vindkraftverk är en process i flera olika steg. Att tidigt planera processen är viktigt för att all handläggning ska gå smidigt.

Behöver man tillstånd eller bygglov för att uppföra ett vindkraftverk? Det beror framförallt på storleken på vindkraftverket och omfattningen av parken, men även var det ska placeras.

Olika typer av verk

Marknaden för stora verk domineras idag av horisontalaxlade vindkraftverk. Vindkraftverk kan byggas både med eller utan växellåda. Det finns för- och nackdelar med båda systemen, men med växellåda minskar man generatorns storlek och vikt medan man utan växellåda minskar antalet komponenter som kan gå sönder och behöva reparation.*

Små vindkraftverk syns idag både utformade som horisontella eller vertikala verk. Det finns även andra modeller på vindkraftverk, men dessa är inte särskilt vanliga.

Hur får man ett tillstånd?**

Det första steget är att ta kontakt med berörda myndigheter. För mindre- och medelstora anläggningar är det kommunen, och för stora anläggningar länsstyrelsen och kommunen. Från myndigheten kan man få reda på vad ansökan ska innehålla och vilka tillstånd som krävs.

När anmälan och ansökan är inskickad går ärendet på remiss, där myndigheter, både statliga och kommunala får yttra sig. Vid större anläggningar krävs samråd, där samtliga intressenter får yttra sig.

Miniverk, max. totalthöjd 20 m och max. rotordiameter 3 m behöver normalt inget bygglov, men byggnationen måste anmälas till kommunen. Dessutom rekommenderas alltid, även om det inte krävs, att ha en god dialog med grannar som påverkas. Ett krav för att slippa bygglov är att avståndet till tomtgränsen är större än totalhöjden över marken. Om kraftverket monteras fast på en byggnad krävs bygglov.

Så kallade gårdsverk, totalhöjd på 20-50 m, behöver alltid bygglov. Man behöver inte ha en gård för att uppföra ett gårdsverk, utan detta är bara en benämning på storleken på verket.

En medelstor anläggning, dvs. enstaka vindkraftverk på över 50 meters totalhöjd behöver förutom bygglov även en godkänd miljöanmälan enligt miljöbalken. Båda dessa prövas av kommunen.

För större anläggningar, dvs. verk över 150 m totalhöjd i grupp, eller sju eller fler verk över 120 m, krävs miljötillstånd som prövas av länsstyrelsen. Man behöver även kommunens tillstyrkan.

För mer information om tillståndsprocessen kan du besöka www.vindlov.se

Vindkraftsprocessen

Vem får vara med på samråd?

Projektören ska alltid samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan bli särskilt berörda av projektet.*** Vanligen bjuder projektören in en begränsad målgrupp som bedöms påverkas av projektet, men alla är välkomna att delta på samrådet.

Vem får överklaga ett tillstånd?

Alla som vill får överklaga ett tillstånd för vindkraft, men alla har inte talerätt. Det finns en rad rättsfall inom vindkraft som har lett till praxis, alltså en vägledning för alla, exv. domstolar och projektörer, att bedöma kommande fall. Bl.a. att man bör bo inom 2-3 km från vindkraftverken för att ha talerätt. Det kan finnas omständigheter som gör att man har mer eller mindre rätt att överklaga.****

 >> Vill du läsa mer om rättsfall kan du besöka www.vindlov.se.

Teleoperatörer, naturskyddsföreningar, försvaret och luftfartsverket m.fl. kan ha synpunkter på var det inte är lämpligt att sätta upp vindkraftverk.

Vem äger vindkraftverk?

Historiskt sett har det varit olika aktörer som drivit vindkraftsutbyggnaden framåt. Lantbrukare, kommuner, privatpersoner, företag och energibolag är några exempel.*****

På senare tid har vi sett multinationella företag så som Google och Ikea investera i vindkraft för att bidra till företagens gröna energiomställning.******

Översiktsplaner

Vindbruksplaner, översiktsplaner och energistrategier hittar du på Skånes vindkraftsakademis hemsida.

Sammanfattande dokument om alla dessa planer finns även att tillgå där under respektive kommunnamn.

Läs mer

*Pamela Lundin, Enercon

**http://www.vindlov.se/

***Maria Stenkvist, Energimyndigheten

****http://www.vindlov.se/

*****Windpower Ownership in Sweden, T.Wizelius 2014

******http://www.etc.se/klimat/storforetag-satsar-pa-fornybar-energi-ikea-ska-bli-sjalvforsorjande

Horisontellt vindkraftverk

Bild2_V2

Vertikalt vindkraftverk

Bild1

Senast uppdaterad: