Miljöpåverkan

Baksida2

Fåglar

Ett vindkraftverks placering i förhållande till omgivningen är av avgörande betydelse för hur många fåglar som riskerar att dödas.

De flesta vindkraftverk dödar få fåglar (2-10 per verk och år). Ett fåtal verk dödar fler (upp till 125 per verk och år). Vissa typer av fåglar dödas i större omfattning än förväntat, i förhållande till hur många de är. Man har inte sett effekten att fåglarna lär sig undvika faran.*

Idag dödas ca 6000 – 30 000 fåglar per år av vindkraftverk i Sverige. Det kan jämföras med att uppemot 10 miljoner fåglar dödas av andra mänskliga aktiviteter orsakar så som trafik, fönsterrutor, kraftledningar, master med stag, oljeutsläpp, fiskeredskap m.m.

Forskningen idag visar att inget tyder på att Sveriges planeringsram om 30 TWh vindkraft kommer att påverka beståndet av någon fågelart på nationell nivå.**

Fladdermöss

Även fladdermöss riskerar att dödas av vindkraftverkens vingar då de jagar insekter i närheten av vindkraftverken. Nio av tio olyckor sker under lugna, varma sensommarnätter i slutet av juli till september. Risklägen för fladdermöss är vindkraftverk som placeras på bergstoppar och i kustområden.

Man kan programmera vindkraftverken så att de stoppas under de timmar på dygnet och året då fladdermössen är aktiva, om vindhastigheten ligger inom ett visst intervall där insektsförekomsten är hög.**

Ljud

Vindkraftens ljud uppstår när rotorbladen passerar genom luften. Det pulserande eller svischande ljudet är den främsta orsaken till bullerstörningar.

Ljudet ska beräknas i samband med att tillstånd att sätta upp vindkraftverket prövas. Det faktiska ljudet kan dock variera avsevärt från dessa beräkningar, något som till stor del beror på väder och vind.***

Enligt praxis som tillämpas vid prövning av vindkraftverk idag får ljudnivån från vindkraftverk inte vara högre än 40 dBA vid bostäder. I områden med lågt bakgrundsljud, exv. anser Naturvårdsverket att friluftsområden bör vara sådant område, kan gränsen gå vid 35 dBA.****

Ljud från vindkraftverk mäts vid vindkraftverket vid en vindhastighet på 8 m/S på 10 m höjd och sedan beräknar man ljudnivån hos närliggande bostäder.****

Skuggor

Det finns inga fasta riktvärden för skuggeffekter från vindkraftverk, men det finns riktlinjer. Den maximalt möjliga skuggtiden bör inte överstiga 30 timmar per år och den faktiska skuggtiden bör inte överstiga 8 timmar per år och 30 minuter per dag.***** Moderna större vindkraftverk har ofta utrustning för avstängning av verket vid tider då skuggor kan uppstå.

Landskapet

Ett nytt vindkraftverk innebär en visuell påverkan eftersom en förändring i landskapet sker. Genom så kallade landskapsanalyser försöker man redan i planeringsstadiet tydliggöra påverkan. Hur stor eller liten påverkan i slutändan blir beror dock på vem som betraktar landskapet.*****

Jordartsmetaller

Sällsynta jordartsmetaller används i modernare vindkraft som har generatorer med permanentmagneter för att hålla nere storlek och vikt på maskinhuset.  Alla vindkraftverk använder inte permanentmagneter.

Jordartsmetaller ingår exv. även i andra produkter som LED-lampor och hybridbilar.

Livscykelanalys

Miljöpåverkan i byggfasen dominerar i vindkraftens livscykel. Tillverkning av stål, betong och komposit är de verksamheter som främst bidrar till utsläpp.

Det har gjorts olika studier på när ett modernt vindkraftverk har producerat lika mycket energi som det går åt för dess tillverkning och de flesta pekar på efter 4-6 månaders drift.******

Läs mer

* Martin Green, Biologiska institutionen, Lunds Universitet

** Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss, Rapport 6467 2011, Vindval

****http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-vindkraft/buller-vindkraft-riktvarden/

**** Vindkraftens påverkan på människors intressen, 6497, 2011, Vindval

*****http://vimeo.com/51607988

******Se länkar under livscykelanalyser

I länksamlingen hittar du populärvetenskapliga broschyrer och filmer i ämnet.

Senast uppdaterad: