Elproduktion

Efter kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme producerar vindkraft mest el i det svenska kraftsystemet: 10 TWh eller 7 % av Sveriges elproduktion (2013). Kärnkraft producerade 64 TWh och vattenkraft 61 TWh år 2013.*

Vinden får rotorbladen att rotera då det högre lufttrycket rör sig mot det lägre lufttrycket. Lägre lufttryck skapas eftersom luften strömmar snabbare över rotorbladets topp.  Högre lufttryck skapas eftersom luften strömmar långsammare under rotorbladet. Bild: ENKLAV

Vinden får rotorbladen att rotera då det högre lufttrycket rör sig mot det lägre lufttrycket.
Lägre lufttryck skapas eftersom luften strömmar snabbare över rotorbladets topp.
Högre lufttryck skapas eftersom luften strömmar långsammare under rotorbladet.
Bild: ENKLAV

Ett 2 MW vindkraftverk, som är en vanlig storlek för befintliga vindkraftverk i Sverige, producerar ungefär 5 000 000 kWh per år beroende på vindläget.** Ett hushåll använder ungefär hushållsel motvsarande 5 000 kWh per år. Vindkraftverket på 2 MW är då tillräckligt för 1 000 hushåll.

Vad gör att el produceras?

Ett vindkraftverk omvandlar rörelseenergi från vinden till elektrisk energi som kan matas ut på elnätet. Detta gör verket genom att rotorbladen bromsar upp vinden varpå en del av vindens energi överförs till generatorn där energin omvandlas till el.***

Vindens energiinnehåll

Energiinnehållet på två platser med samma medelvind kan vara olika eftersom man måste ta hänsyn till vilka vindhastigheter och vilken turbulens som förekommer samt deras varaktighet (vindhastigheternas frekvens).**** Man kan maximalt utvinna 59,3% av energin i vinden (Betz lag), och moderna vindkraftverk kan idag i bästa fall ta tillvara på omkring 50%.*****

Tillgänglighet och fullasttimmar

Tillgänglighet är den tid som vindkraftverket producerar el under förutsättning att det har nät, har vind och är funktionsdugligt. Denna tillgänglighet ligger i regel på mellan 95- 97%.**** Fullasttimmar är den tid då verket producerar på full effekt, ungefär 2 800 h för stora nya verk, men verket producerar el även när det inte går på full effekt.*****

Turbulens

När vinden blåser genom ett vindkraftverks rotor uppstår turbulens kring verket. Vindhastigheten är påverkad upp till tio rotordiametrar bakom ett vindkraftverk. Man kan alltså inte placera vindkraftverk för nära varandra.

Vinden påverkas också av olika hinder i landskapet som kan skapa turbulens ex. byggnader och träd, det kan ha särskilt stor betydelse för små vindkraftverk. En tumregel är att turbulens börjar 2 gånger hindrets höjd framför hindret och sträcker sig 20 gånger hindrets höjd bakom hindret.****

Produktion från olika verk

Observera att detta är en uppskttad produktionssiffra. Den faktiska produktionen skiljer sig mycket åt beroende på vindkraftverkets läge.

2 kW = 3 000 kWh/år

20-30 kW = 50 000 kWh/år

1 MW = 2 000 000 kWh/år

2 MW = 5 000 000 kWh/år

Blåser det bra på platsen?

Hur vet man att det blåser bra på platsen?

Man kan använda sig av något av följande:

– Offentligt tillgänlig vindkartering, exv. Vindbrukskollen

– Anpassade vindkartor (finns att köpa)

– Jämföra med andra vindkraftverk i närheten

– Vindmätning på plats (enda alternativet som ger exakta vindförhållanden)

Läs mer:

*http://www.svenskenergi.se/Global/Statistik/El%C3%A5ret/Sv%20Energi_el%C3%A5ret2013_versJUNI2014.pdf

**www.vindstat.nu

***http://www.natverketforvindbruk.se/Global/Fakta/Faktablad/Faktablad%20Nr%202.pdf

****T.Wizelius, vindkraft i teori och praktik, 2011

*****Referensgrupp ENKLAV

******http://www.vgregion.se/sv/Arkiverade-sidor/Om-vindkraft/Energi-och-teknik/

Turbulens2

Senast uppdaterad: