Vindkraft

Skåne har 396 vindkraftverk (2015) - 2015 producerade vindkraften 1,5 TWh och vid slutet av året fanns totalt 522 MW installerad vindkraft i Skåne.

På Energikontoret Skåne finns kansliet för föreningen Skånes vindkraftsakademi. Föreningen verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Syftet är att på ett balanserat sätt kanalisera tekniska, ekonomiska, miljö- och perceptionsmässiga aspekter av vindkraft. Detta görs genom seminarier, informationsprojekt och föredrag.

Medlemmarna kommer främst från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv. Energikontoret Skåne har varit medlem sedan starten år 2009. Här hittar ni Skånes vindkraftsakademis hemsida!

Projekt

Kvalitetssäkring av kommunernas planer för vindkraft 

Projektet syftar till att förbättra och kvalitetssäkra den kommunala processen kring vindbruksplaner och tillstånd för vindkraft på land och till havs. Hypotesen är att diskrepans mellan planer och faktiskt tillstånd beror på att viktiga aspekter inte vägs in vid utvecklingen av vindbruksplaner och att samråds- och förankringsprocessen kommit in för sent eller har brustit. Genom att sätta fokus på att förbättra kommunernas planarbete kring vindkraft och till en tidig dialog och förankring med berörda grupper, kan projektet bidra till ökat förtroendet hos intressenter, och spara resurser för tillstånd och handläggning hos såväl exploatörer, som inom den kommunala organisationen. Förslag till modell, baserat på erfarenhetsmässiga framgångsfaktorer och dialogmöten mellan intressentgrupper, kommer att testas av ett litet antal kommuner för att hitta ett mer standardiserat arbetssätt som sedan kan spridas till andra kommuner. Hinder i nationell lagstiftning kommer att uppmärksammas. Projektet finansieras av Energimyndigheten och medfinansieras av Skånes vindkraftsakademi.

Informationsspridning Havsbaserad vindkraft

Projektet avser att sprida kunskap och information om nuläge och potential för Skånes näringsliv och industri kopplat till utbyggnad av havsbaserad vindkraft utanför Skånes kuster. Projektaktiviteterna är; nulägesbeskrivning och aktörsanalys, framtagande av informationsmaterial, genomförande av seminarier och workshops, samt utredning om fortsatt arbete. Projektet genomförs av Skånes vindkraftsakademi med stöd från Region Skånes Miljövårdsfond och medfinansiering av RISE och syftar till att bidra till en inkluderande dialog och kunskapshöjning om vilka möjligheter det finns för relevanta aktörer i skånskt näringsliv och industri kopplat till utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Vindkraftsstudie för Skåne

Vi bistår Länsstyrelsen Skåne med vindkraftskompetens för deras potentialstudie för vindkraft som är en del av deras arbete med kommande Klimat- och Energistrategi. Handlar bland annat om att granska Skånes kommuners vindbruksplaner och att visa på teknikutvecklingen för vindkraft.

BEA-APP

Baltic Energy Areas – A Planning Perspective är ett InterReg-projekt som handlar om att förbättra den fysiska planeringen för förnyelsebar energi för regioner runt Östersjön. Läs mer på projektets hemsida!

Repowering – hinder och möjligheter

Projektet Repowering – hinder & möjligheter vill bidra till förbättrade förutsättningar för en utbyggnad av lokalt förankrad, långsiktig och förnyelsebar elproduktion från vind. Därför kommer ägare, projektörer och myndigheter att få komma till tals så vi lättare kan identifiera utmaningar och hinder, men också möjligheter kring potentiella generationsskiften av vindkraftverk. Projektet kommer att göra en hindersanalys kring lämpliga verk och platser samt att inhämta erfarenheter från genomförda generationsskiften i Sverige såväl som i Tyskland och Danmark. Med intervjuerna och erfarenhetsinsamlingen hoppas vi kunna ge en bild av vad som krävs framöver för att öka andelen elproduktion från vindkraften. Genomförs med stöd av Nätverket för vindbruk, Energimyndigheten.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jakob Economou