Vindkraft

Skåne har 396 vindkraftverk (2015) - 2015 producerade vindkraften 1,5 TWh och vid slutet av året fanns totalt 522 MW installerad vindkraft i Skåne.

På Energikontoret Skåne finns kansliet för föreningen Skånes vindkraftsakademi. Föreningen verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Syftet är att på ett balanserat sätt kanalisera tekniska, ekonomiska, miljö- och perceptionsmässiga aspekter av vindkraft. Detta görs genom seminarier, informationsprojekt och föredrag.

Medlemmarna kommer främst från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv. Energikontoret Skåne har varit medlem sedan starten år 2009. Här hittar ni Skånes vindkraftsakademis hemsida!

Projekt

Kvalitetssäkring av kommunernas planer för vindkraft 

Projektet syftar till att förbättra och kvalitetssäkra den kommunala processen kring vindbruksplaner och tillstånd för vindkraft på land och till havs. Hypotesen är att diskrepans mellan planer och faktiskt tillstånd beror på att viktiga aspekter inte vägs in vid utvecklingen av vindbruksplaner och att samråds- och förankringsprocessen kommit in för sent eller har brustit. Genom att sätta fokus på att förbättra kommunernas planarbete kring vindkraft och till en tidig dialog och förankring med berörda grupper, kan projektet bidra till ökat förtroendet hos intressenter, och spara resurser för tillstånd och handläggning hos såväl exploatörer, som inom den kommunala organisationen. Förslag till modell, baserat på erfarenhetsmässiga framgångsfaktorer och dialogmöten mellan intressentgrupper, kommer att testas av ett litet antal kommuner för att hitta ett mer standardiserat arbetssätt som sedan kan spridas till andra kommuner. Hinder i nationell lagstiftning kommer att uppmärksammas. Projektet finansieras av Energimyndigheten och medfinansieras av Skånes vindkraftsakademi.

Havsbaserad vindkraft och regional näringslivsutveckling

I projektet arrangerar vi tre seminarier om den regionala näringslivsutvecklingen som skett i spåren av havsbaserade vindkraftsprojekt. Seminarierna filmas och sprids. Projektet är finansierat av Region Skåne och medfinansierat av OffshoreVäst och RISE.

Repowering – potential och dialog

Projektets mål är att ta fram ett kunskapsunderlag som visar på potentialen med repowering i Skånes vindkraft och sedermera utbilda regionala och kommunala tjänstemän i Skåne. Tillämpningen av Miljöbalken och Plan- och bygglagen spelar en avgörande roll för repowering. Läs mer här!

Repowering – kunskap och dialog

Projektet syftar till att öka informationsspridningen framför allt till kommuner om repowering, dels genom en kommunturné, dels genom seminarium. Erfarenheter från Danmark tas även upp på ett seminarium. Målet är att nå så många kommuner som möjligt med informationen i Skåne, men även att sprida erfarenheter till andra delar av landet. Läs mer här!

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jakob Economou