För företag

Energikontoret Skånes insatser utgörs till stor del av projekt inom området energieffektivisering anpassad för att bibehålla konkurrenskraft och minska miljöpåverkan hos dessa verksamheter.

Energikontoret Skåne finns till för företag i Skåne. Energikontoret Skånes uppdrag är att hjälpa till med en effektivare energianvändning och en omställning till förnybar energi. Vi vill göra det på ett sätt som stärker företagens konkurrenskraft och gör att de ”producerar mer med mindre”.

De skånska företagen har många olika förhållanden till energi. Alla företag är energianvändare, varav en del har gjort medvetna val av förnybar energi. Och det finns företag som har förutsättningar att själva producera förnybar energi.

Energikontoret Skåne samarbetar med intresse- och företagarorganisationer för att nå företag som behöver utveckla sitt energiarbete. Vi stöttar med information och samverkar kring seminarier, vi samspelar i utvecklingsprojekt och fungerar som experter. Det finns en rad erbjudanden från Energikontoret Skåne som passar olika ambitionsnivå, behov och storlek på företag.

Vinsterna med samarbete är många. Effektiv energianvändning ger konkurrenskraft. Och ju bättre vi använder energin desto mindre blir påverkan på miljö, natur och klimat. På det sättet samspelar näringsliv och andra aktörer för att nå målet att Sverige till 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Samarbetsyta med för projektägare

Logga in genom att klicka på låset och ange ditt lösenord:

Projekt

Mer information om hur vi arbetar med företagen i Skåne genom olika projekt hittar ni här nedanför:

Biogas 2020

BioGas 2020 syftar till att etablera en samverkansplattform för biogas inom hela Öresund-Kattegat-Skagerrak-området. Projektet består av en rad aktiviteter som inbegriper hela värdekedjan. Satsningen kommer att främja en ökad produktion och användning av biogas på kort och lång sikt samt bidra till en grönare ekonomi och hållbar tillväxt över landsgränserna.

Energibyggare

Energibyggare  är ett nationellt projekt som Energikontoren Sverige (föreningen för Sveriges 15 energikontor) driver. Med skärpta krav på energieffektivitet i bygg och installation efterfrågas en höjd kompetens ute på byggarbetsplatser. Projektet handlar om att utbilda yrkesverksamma byggnadsarbetare och installatörer i energieffektivt byggande.

Energikartläggning för Små och medelstora företag

Energikartläggning för Små och medelstora företag är ett stöd som riktar in sig till företag som vill se över och minska sina driftkostnader. En energikartläggning visar hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. I en rapport som lämnas in finns förslag på åtgärder som kan spara energi. Energikontoret Skåne hjälper företag före, under och efter energikartläggningen och hjälper företaget att söka stödet hos Energimyndigheten.

Teknikutveckling och innovation

Miljöstudier riktar sig till företag som redan har gjort en energikartläggning och behöver vidare utredning på en eventuell åtgärd. En produktionsprocess kanske inte alltid fungerar optimalt och det kan finnas behov att utveckla processen, via Miljöstudier erbjuds ekonomiskt stöd från Energimyndigheten i att göra en djupare analys eller en studie inför en kommande investering. Exempel på det kan vara grundligare synliggörande och mätningar i en process för att jobba mer strukturerat och systematiskt med energiförbrukningen.

Nätverk för energieffektivisering

Nätverk för energieffektivisering ett regionala företagarnätverk som små och medelstora företag kan gå med i för att få hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen i företaget. Nätverken kan bestå av 8-16 företag med en energianvändning över en gigawattimme (GWh). Att minska sitt företags energianvändning innebär inte bara minskade kostnader utan också minskad miljöpåverkan vilket kan bidra till ett starkare varumärke.

Scandria2Act

Scandria2Act. Energikontoret Skåne arbetar tillsammans med de skånska kollegorna Region Skåne och Rise, norska Akershus Fylkeskommune och tyska TH Wildau och German Energy Agency, i ett arbetspaket som handlar om erfarenhetsutbyte mellan de deltagande regionerna i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland genom analyser, samt spridning av kunskap om de förnybara alternativen biogas, vätgas och el.

Sol i Syd

Genom Sol i Syd skapas möjligheter för att arbeta med att stärka solcellsbranschen och att öka intresset bland arkitekter för att integrera solenergi i nya fastigheter, bland annat genom kompetensutveckling. I projektet kommer det också genomföras utbildningar för företag som vill investera i solcellsanläggningar för att stärka deras kompetens som beställare och möten med nätbolag för att diskutera hur informationen kring regler för inkoppling kan tydliggöras.

Urban Baltic Industrial Symbiosis

Projektet UBIS (Urban Baltic Industrial Symbiosis) bidrar till minskat utsläpp från energiproduktion genom att introducera och utöka industriell symbios. UBIS kommer att leverera en verktygslåda för industriell symbios och skapa ett nätverk som värd för dessa tillgångar i programområdet.

Industriell symbios är ett känt koncept men kunskapen och erfarenheterna varierar och har ännu inte implementerats systematiskt i de flesta regioner. Syftet med projektet är att bidra till att industriell symbios växer som koncept.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Alexander Olofsson