Företags energianvändning

Skånes näringsliv kännetecknas av många små och medelstora företag. Det innebär att Energikontoret Skånes insatser till stor del utgörs av projekt inom området energieffektivisering anpassad för att bibehålla konkurrenskraft och minska miljöpåverkan hos dessa verksamheter.

Nätverk för energieffektivisering

För företag med ambitiös målsättningar på energi- och miljöområdet erbjuds möjlighet att ingå i ett Nätverk för energieffektivisering. Energimyndigheten står bakom dessa nätverk som erbjuds på regional nivå av Energikontor och Länsstyrelser. Nätverken vänder sig till små- och medelstora företag med en årlig energianvändning på minst 1 GWh. I nätverken erbjuds 3-4 nätverksträffar per år; utbildning i energiledningssystem; stöd vid införande och drift av energiledningssystem; stöd vid uppföljning av energistatistik, åtgärder och handelsplaner; och stöd från nationellt upphandlade energiexperter ingår i nätverksavgiften. En viktig del i nätverken är möjligheten att diskutera med andra deltagare och se hur de arbetar med energieffektivisering i sina företag.

Ekonomiskt stöd till företag

Det finns stöd som vänder sig till företag. Energikartläggningsstöd kan sökas för att genomföra en kartläggning över företagets energianvändning fram till 30 april 2020. Genom Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar kan stöd sökas för investeringar i åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser. Sedan tidigare finns det stöd att söka för att installera solceller.

Vad är små och medelstora företag?

Små- och medelstora företag, SMF, är företag som sysselsätter högst 249 personer och har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år. Tillhör ditt företag en koncern behöver hänsyn tas till ägarförhållandena för att avgöra om och hur stor del av koncernens verksamhet som ska räknas in. Mer information om definitionen av SMF hittar du hos Energimyndigheten.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna Evander