Erfarenheter från dialogmöte om kapacitetsbristen i elsystemet

Kapacitetsbristen i elsystemet i södra Skåne berör många aktörer i regionen idag, inte minst de som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet. Bristen på elkapacitet riskerar att hämma den ekonomiska utvecklingen i Skåne men även omställningen av energisystemet. För att kunna tillhandahålla flexibla lösningar krävs en bred ansats där flera av regionens aktörer samverkar. Energikontoret Skåne och E.ON bjöd därför in till en förmiddag för att skapa en gemensam förståelse kring problematiken och hur vi med gemensamma krafter kan föra arbetet framåt.

Dagen inleddes med en dragning av Anna Evander och Marcus Larsson från Energikontoret Skåne. De sammanfattade den effektproblematik som Skåne står inför: Skåne har en kontinuerligt ökad elanvändning till följd av ökad befolkningsmängd, företagsetableringar och elektrifiering av industri och transportsektorn. Samtidigt har den lokala elproduktionen minskat.

Eftersom elanvändningen är betydligt högre än elproduktionen i området, är Skåne till största delen beroende av att stamnätet matar ner el till Skåne, men stamnätets nuvarande kapacitet räcker inte för att täcka dagens elbehov i södra Skåne, än mindre att täcka morgondagens behov. Det finns mycket planerad utbyggnad av stamnätet på gång, men utbyggnad tar tid och situationen kommer att vara ansträngd minst till 2028 med nuvarande tidsplan.

Den rådande kapacitetsbristen gör att olika former av flexibilitetstjänster kan vara väldigt relevanta framöver:
• Effektstyrning av värmelast i fastigheter bort från effekttoppar över dygnet
• Batterilager på fastighetsnivå som utjämnar effektbehoven över dygnet
• Utjämning av last över de tre faserna i fastighet
• Vehicle-to-grid
• Flexibelt uttag på större industrier
• Flexibel ökad elproduktion hos lokala elproducenter

Regionens perspektiv

Håkan Samuelsson, miljöstrateg från Region Skåne, förde därefter fram regionens perspektiv på kapacitetsbristen, där bland annat att lagliga hinder behöver utredas och myndighetskontakter förbättras. Regionen behöver, tillsammans med de skånska kommunerna, föra en dialog kring hur man på bästa sätt kan planera för kommande effektbehov. Ambitionen är att Skåne som helhet och dess kommuner ska utvecklas och ge näringslivet de förutsättningar som behövs för att stärka regionens utveckling.

Switch – en marknadsbaserad lösning på kapacitetsbristen

Som en möjlig lösning på kapacitetsbristen presenterade E.ON projektet SWITCH – en marknadsplats för handel av effekt som gör att elnätet kan användas optimalt och bristsituationer kan undvikas.

Tanken är att större elkunder, elproducenter, lokalnätsbolag och aggregatorer ska ha tillgång till en digital marknad för eleffekt där de som är anslutna kan sänka sin elförbrukning eller höja sin elproduktion när effektbehovet närmar sig kapacitetstaket. På sikt är målet att möjliggöra tillväxt i södra Skåne genom ett mer effektivt kapacitetsutnyttjande.

En första demoversion tas i drift under vinter 2019. Ett par aktörer som kan erbjuda flexibel last har redan knutits till projektet, men det finns utrymme för några fler aktörer när projektet går live till vintern. Vintern 2020 beräknas projektet vara i full drift med cirka ett 50-tal aktörer.

Förmiddagen avslutades med en gemensam workshop där deltagarna gruppvis diskuterade utformningen av marknadsplatsen Switch och arbetet framåt.

Switch-projektet genomförs inom ramen för EU-projektet CoordiNET där E.ON, Svenska Kraftnät och Vattenfall samarbetar för att ta fram en marknadsbaserad lösning för att avhjälpa den rådande kapacitetsbristen.

Läs mer om E.Ons projekt SWITCH – en lösning på kapacitetsbristen

Publicerad:

Sidansvarig

Anna Evander

Skriv en kommentar