Så ska Skåne bli fossilbränslefritt och klimatneutralt

Till 2030 ska klimatutsläppen i Skåne sänkas till en tredjedel av dagens nivå genom bland annat klimatsmartare transporter, mer förnybar el och en hållbar konsumtion. Det framgår av förslaget till ny klimat- och energistrategi för Skåne, som tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne inom Klimatsamverkan Skåne.

Utsläpp av växthusgaser i Skåne per sektor för perioden 1990-2015 och förslag till regionalt mål år 2030 (kton CO2ekv). Källa: SMED/RUS, 2017, Nationella emissionsdatabasen.

 

Historisk möjlighet

Skåne har en historisk möjlighet att bli en fossilbränslefri och klimatneutral region. Vi sätter höga mål, men Skåne har också goda förutsättningar att lyckas. Vi är en region med korta avstånd, väl utbyggd kollektivtrafik, goda förutsättningar för förnybar energi och vi har framgångsrikt klimatsamarbete, säger Petter Forkstam, ordförande för Klimatsamverkan Skåne och Energikontoret Skåne (Kommunförbundet).

Målet nåddes 2015

Det tidigare regionala målet var att minska växthusgasutsläppen med 30 procent till 2020 från 1990 års nivå.

–  Målet nåddes redan 2015. Detta trots att Skånes befolkning vuxit med 235 000 personer, en ökning med mer än en femtedel, samtidigt som vi har haft en kraftig ekonomisk tillväxt. Vi har alltså blivit betydligt klimateffektivare, säger Dolores Öhman, regionråd i Region Skåne.

Pekar ut vägen

–  Klimat- och energistrategin ställer upp mätbara mål för det skånska klimatarbetet och pekar ut vägen för att nå målen. Vi vill att strategin ska kunna användas av alla aktörer i Skåne och samtidigt ge länets invånare en tydlig bild av ambitionerna inom klimat- och energiområdet, säger Ola Melin, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Fasa ut olja och bensin

I år är första gången som strategin tas fram inom Klimatsamverkan Skåne. Tre viktiga insatser för att nå målen är att fasa ut olja och bensin från transporterna (90 procent av fordonen i Skåne drivs fortfarande med fossila bränslen), öka produktionen av förnybar el och att konsumera mer hållbart.

Fina förutsättningar för förnybar el

Den förnybara elproduktionen i Skåne har stora möjligheter att växa. Jordbrukslänet Skåne är optimalt för biogasproduktion, och med tre kuster finns goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Det finns färdiga tillstånd för tre stora vindkraftsanläggningar utanför den skånska kusten. Kraftiga prisfall för vindkraft till havs har ökat förutsättningarna för att planerna ska förverkligas. Samtidigt växte solenergin i Skåne med 75 procent under år 2016.

Konsumtion exporteras

Ett område som går åt fel håll är andelen utsläpp som sker i andra länder, men som orsakats av vår svenska konsumtion. Dessa har ökat med nästan femtio procent de senaste 20 åren.

–  Två områden som står för stora delar av vår klimatpåverkan är köttkonsumtion samt flygresor. Här behöver vi se beteendeförändringar för en klimatsmartare konsumtion, säger Tommy Persson, Länsstyrelsen Skåne, projektledare för Skånes nya klimat- och energistrategi.

Beslut före sommaren

Klimat- och energistrategin skickas idag ut på en bred remiss till Skånes kommuner, företag och organisationer fram till den 15 mars. Beslut om en ny klimat- och energistrategi tas före sommaren 2018.

Här kan du ta del av remissversionen av klimat- och energistrategin

Områden som ingår i strategin

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar