Klimatsamverkan Skåne tar nya tag

Under den kommande perioden 2015-2016 tar Länsstyrelsen Skåne över ordförandeskapet i Klimatsamverkan Skåne.

Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne har under de senaste fem åren byggt upp Klimatsamverkan Skåne som lagt grunden till ett långsiktigt gemensamt energi- och klimatarbete i länet. Klimatsamverkan Skåne är en samverkansfunktion med goda möjligheter att samordna och stärka de regionala aktörernas arbete, lyfta frågor till nationell nivå samt skapa synergier och stimulera lokala, privata och ideella verksamheter. Klimatsamverkan Skånes vision är ett fossilbränslefritt Skåne 2020 och inriktningen på verksamheten under den kommande perioden kommer att vara riktade insatser inom följande arbetsområden:

Transportsektorn
I samverkan med lokala och regionala företag, arbeta för att minska transportsektorns klimatpåverkan i Skåne genom främjande av eco-driving och förnybara drivmedel. Delta i uppdatering av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen gällande utmaningen ”Hållbara transporter i Skåne”, samt verka för att Trafikverket ska genomföra en översyn av nuvarande trafikprognoser.

Näringslivet
Minska näringslivets klimatpåverkan i Skåne och skapa förutsättningar för grön tillväxt genom att arbeta för ökad energieffektivisering, andel förnybara bränslen samt återvinning av spillvärme. Arbetet sker i samverkan med lokala och regionala företag.

Bostads- och fastighetsmarknaden
Minska bostads- och fastighetssektorns bidrag till klimatpåverkan i Skåne samt skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling genom att arbeta för ökad energieffektivisering i byggnader och styrsystem samt en miljö- och energianpassning av miljonprogrammet. Arbetet sker i samverkan med bland annat fastighetsägare, fastighetsförvaltare, byggbolag och Miljöbyggprogram Syd.

Klimatanpassning
Initiera och genomföra prioriterade insatser utifrån den regionala handlingsplanen för klimatanpassning. Syftet är att Skåne, dess innevånare, myndigheter, organisationer och företag ska stå bättre rustade för pågående och framtida klimatförändringar.

Hållbar konsumtion
Verka för en tydligare kommunikation mot allmänhet och beslutsfattare genom olika främjande och opinionsbildande aktiviteter inom energi- och klimatområdet. Delta i uppdatering av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen gällande utmaningen ”Hållbar konsumtion i Skåne” samt skapa dialog och samsyn om hållbar konsumtion i samverkan med andra aktörer i Skåne.

För att tydliggöra Klimatsamverkan Skånes fortsatta arbete tillsätts fem arbetsgrupper med uppdrag att samverka, byta erfarenheter och sprida goda exempel inom de prioriterade områdena.

Publicerad:

Skriv en kommentar