Coronaviruset (Covid-19) och inverkan på vår verksamhet

Vi fyller på den här listan löpande.

Kommunförbundet Skåne följer händelseutvecklingen och analyserar hur en eventuell smittspridning kan komma att påverka våra verksamheter.

Utifrån den analysen är behov av förbyggande och förberedande åtgärder i händelse av sjukdom hos vår personal identifierade. I listan nedan finns de åtgärder som är tagna för att kunna stödja era verksamheter med bibehållen kapacitet under en längre period.

I listan ser du en sammanfattning av påverkan och våra åtgärder inom olika verksamhetsområden.

E-hälsoförvaltningen (SITHS, HSA/KomKat, Mina planer, NPÖ, Pascal)

Inom e-hälsoförvaltningen finns följande nationella/regionala tjänster som har behov av förberedande åtgärder:

 • Komkat/HSA
 • SITHS
 • Mina Planer
 • NPÖ
 • Pascal

Tjänsteförvaltarna för ovannämnda tjänster kontinuitetsplanerar genom att justera vår närvaro på arbetsplatsen i Lund. Detta för att inte smitta varandra och bli sjuka samtidigt. Två kollegor kommer att få behörigheter för att vid behov tillfälligt kunna stötta verksamheten.

Kontakt är som vanligt ehalsosupport@kfsk.se eller 0728-85 49 99 under följande arbetstider, oavsett om vi arbetar på distans eller på kontoret i Lund:

 • Ottie Andersson måndag-fredag, 8.30-17.00
 • Ulf Fredriksson måndag-fredag, 8.30-17.00
 • Thomas Wester måndag-onsdag, 8.30-17.00

Möten

De möten som kommer att genomföras den närmaste tiden kommer, så långt det är möjligt, genomföras som distansmöte via Teams. Användarinstruktion skickas ut vid varje tillfälle.

Vad kan du som ID-administratör göra för att underlätta arbetet?

Det är viktigt att ha följande sidor lättillgängliga i ditt dagliga arbete. Lägg dem gärna som favoriter i din webbläsare. Information och stödmaterial hittar du här:

Länk till SITHS

Länk till Komkat/HSA

Länk till våra nyhetsbrev

Länk till Mina Planer

Länk till Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Länk till Pascal

Checklistan – för felsökning

Tänk också på att alltid använda bifogade checklista innan du går vidare för att felanmäla åtkomstproblem i systemen. Mycket kan lösa sig direkt genom att gå igenom punkterna i checklistan.

Länk till checklistan

Inera kundservice

I nödläge, om du inte får tag i någon av oss, kan du kontakta Inera kundservice för tjänsterna: SITHS, NPÖ Pascal.

Länk till Inera kundservice för Pascalärenden

Länk till Inera kundservice för övriga ärenden

Inera kundservice har följande telefon0771-25 10 10

För support beträffande HSA-information i Komkat, kontakta även i dessa fall ehalsosupport@kfsk.se, 0728-85 49 99.

Mina Planer

Om vi inte finns på plats för att kunna ge support för Mina planer har vi meddelat Region Skåne detta. Därför ber vi dig att i sådana fall kontakta Region Skånes Servicedesk 077-673 00 00.

Hjälpmedel

För att möjliggöra för de skånska kommunerna/vårdgivarna att göra korrekta analyser kring vilka produkter som kan vara kritiska vid den rådande situationen till följd av Coronavirus/Covid-19 har Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor kontaktat samtliga avtalsleverantörer kring möjliga förseningar/bristsituationer. Leverantörernas svar kommer löpande att redovisas via ”Läs mer”.

Läs mer

Systemstöd till kommuner inom gymnasiesamverkan

Kommunförbundet Skåne ansvarar för systemrelaterade frågor för gymnasieantagningen och IKE (Interkommunal ersättning), som ett led i riskminimeringen har vi kommit överens med externt anställd personal med kompetens inom verksamheten, systemen och ansvarsområdena att bistå oss med konkret hjälp om behov uppstår.

SYV-chatt (information till kommuner)

SYV-chatten på skanegy.se är öppen måndag-torsdag 17.00-21.00 med extra öppet i samband med ansökning, antagningsbesked mm.

Chatten bemannas av två studie- och yrkesvägledare enligt schema. I händelse av sjukdom eller att någon av vägledarna inte kan bemanna chatten finns ytterligare fyra studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa till vid behov. Dessa hjälper även till när efterfrågan är extra stor.

Upphandlad vård, behandling och handledning

Att tänka på ifall att verksamheter i upphandlat inte har lediga platser

I tider av allmän smittspridning av covid-19 kan tillgången till platser inom de upphandlade verksamheterna påverkas. I det fall att inga verksamheter i avropsstödet Upphandlat kan tillhandahålla ledig plats är det viktigt att du tänker på följande:

 • Först ska alla verksamheter inom aktuellt delområde i avropsstödet Upphandlat kontaktas enligt den sökning du gjort och i enlighet med den rangordning som du fått fram. Verksamheterna har fått uppmaning att uppdatera lediga platser i Upphandlat för att underlätta för er att snabbt se var det finns lediga platser.
 • Om ingen verksamhet i avropsstödet Upphandlat kan erbjuda plats behöver handläggaren göra en direktupphandling. Som hjälp erbjuder Kommunförbundet Skåne just nu viss vägledning för att hitta en verksamhet utanför ramavtalet. Vid behov av detta kontakta support@upphandlat.kfsk.se
 • Handläggaren utför nu en direktupphandling. Varje kommun har egna interna rutiner för upphandling och inköp, där särskilda rutiner för direktupphandling ska/bör framgå. Prata med din närmsta chef  eller upphandlingsansvarig för att få veta vad som gäller i din kommun just nu.
 • Före placering sker ska handläggaren kontakta IVO för att kontrollera så att tillståndet är aktuellt för den typen av placering som ska göras.
 • När handläggaren har hittat en verksamhet som har ledig plats som motsvarar behovet och kontrollerat att verksamheten har korrekt/aktuellt tillstånd, ska ett placeringsavtal skrivas med denna verksamhet. I avropsstödet Upphandlat finns mallar för placering utanför ramavtal för respektive verksamhetsområde, som med fördel kan användas vid placering.

För frågor kontakta support@upphandlat.kfsk.se

Information till de upphandlade verksamheterna

I ett läge där vårt samhälle påverkas av smittspridning kopplat till covid-19 kommer detta även att påverka personal, klienter och brukare som finns inom de upphandlade verksamheterna och uppdragsgivande kommuner. I denna tid är det extra viktigt att samarbete och kommunikation mellan uppdragsgivare och verksamhet fungerar på bästa sätt.

Därför vill vi på Kommunförbundet Skåne betona vikten av att verksamheterna särskilt:

 1. håller antalet lediga platser uppdaterat i avropsstödet Upphandlat
 2. håller uppgifter om föreståndare och kontaktuppgifter till denne uppdaterat i avropsstödet Upphandlat
 3. informerar placerande kommuner/handläggare om hur verksamhetens krisberedskap ser ut och specifikt hur verksamheten planerar för att förebygga och möta eventuell smittspridning av covid-19 bland sin personal, brukare och klienter. Information om verksamhetens krisberedskap och var uppdragsgivare/handläggare kan ta del av denna ska framgå av informationen.
 4. håller placerande kommuner/handläggare kontinuerligt uppdaterade utifrån omständigheter av vikt för respektive klient/brukare.

Eventuella frågor hänvisas till support@upphandlat.kfsk.se

Tekniska och personella åtgärder

Från och med den 17/3 begränsar vi ändringar i Upphandlat, men accepterar fortfarande nödvändiga ändringar.

Initialt accepterar vi följande ändringar:

 • Kontaktuppgifter
 • Nya föreståndare
 • Nya/Ändrade behörigheter

Inga tekniska förändringar kommer göras i systemet under den kommande perioden för att säkra fortsatt funktionalitet. I dialog med den externa systemutvecklaren har vi säkrat att fler personer där har relevant kunskap om systemet vid eventuella tekniska problem.

Vi har uppmanat de upphandlade verksamheterna att kontinuerligt uppdatera lediga platser i Upphandlat.

Frågor gällande IFO och VO upphandlingar, avtal, med mera går det som vanligt att nå oss på support@upphandlat.kfsk.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi