Kategori: Nyheter

Skrivelse om riktade statsbidrag inom skolområdet

Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2019-09-20 att ge beredningen för kommunalekonomiska frågor i uppdrag att se över hur kommunerna påverkas av riktade statsbidrag till skolområdet samt att föreslå fortsatt arbete kring frågan. Den

Publicerad: 25 juni, 2020Sidansvarig: Björn Sjölin

Läs mer

Kommunförbundet Skåne blir Skånes Kommuner

Uppdrag En enig styrelse fattade den 3 april beslut om ett nytt uppdrag för förbundet: Vara en samlande kraft och en enad röst för medlemskommunerna Förbundet ska hålla samman Skånes kommuner och vara en samlad

Publicerad: 7 april, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

EU frigör regionala medel för att hantera coronakrisen

Europeiska rådet har den 30 mars antagit två lagstiftningsakter för att snabbt frigöra medel från EU:s budget. Lagstiftningen träder i kraft den 1 april men utgifter kommer att göras tillgängliga från och med den 1 februari

Publicerad: 31 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Fokus på skolnärvaro när Skånes kommuner samlas

Konferensen fokuserar på orsaker bakom skolfrånvaro samt olika vägar för att främja skolnärvaro på både förvaltnings- och skolnivå. Dagen kommer att bestå av föreläsningar med forskare samt representanter från kommuner och skolor som på olika

Publicerad: 27 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Så minskar glappet mellan utbildning och arbetsliv

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2014 att tillsätta en nationell samordnare, Cecilia Grefve, för den sociala barn- och ungdomsvården. Uppdraget var att i dialog med företrädare för ett antal kommuner stärka och

Publicerad: 23 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Skrivelse om normering av lag om kommunal bokföring och redovisning

De 33 skånska kommunernas ekonomichefer och kommundirektörer har tagit del av Göteborgs stads och Stockholms stads gemensamma skrivelse ”Synpunkter på normering av lag om kommunal bokföring och redovisning”. Malmö stad och Helsingborgs stad har tagit

Publicerad: 20 mars, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Undervisa på distans – en gemensam kunskapsbank

Denna sida samlar erfarenheter, rutiner och riktlinjer från skånska kommuner kring deras arbete med distans- och fjärrundervisning. Sammanställning uppdateras löpande. Undervisning på distans kan genomföras på två sätt: Distansundervisning: elever får uppgifter att lösa på

Publicerad: 20 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer