Om BOSS

Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne samt Region Skåne har tillsammans med 16 kommuner beviljats medel av ESF till projektet BOSS.

BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan, är ett tvåårigt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden som ägs av Kommunförbundet Skåne samt medfinansieras av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och 16 skånska kommuner. Huvudsyftet med projektet är att utveckla och stärka förvaltningsövergripande samverkan för att underlätta ensamkommande barn och ungas integration i samhället. Genom att arbeta med bred kompetensutveckling på både strategisk och operativ nivå ska projektet skapa en gemensam kunskapsbas kring ensamkommande barn och unga inom och mellan kommunerna. Projektet ska stödja formandet av nya samverkansstrukturer och utvecklande av multikompetent operativ samverkan. Fokus för genomförandet kommer att ligga på att identifiera utvecklingsområden som kräver reell samverkan.

Projektet startade november 2016 med en analys- och planeringsfas som ska kartlägga behov av samverkan och kompetensutveckling i projektets kommuner. Denna fas pågår till mars 2017. I den efterföljande genomförandefasen som pågår till juni 2018 kommer projektets deltagare att erbjudas delregionala lärandeträffar med föreläsningar och workshops, först på strategisk och därefter operativ nivå. Efter inledande utbildningsinsatser förväntar sig projektet att kommunerna ska formera operativa multikompetenta samverkansgrupper med fokus på att hitta nya sätt att arbeta för att stärka den långsiktiga integrationen av ensamkommande barn och unga.

Projektet avslutas september 2018. Projektets resultat såsom framtagna samverkansmodeller ska göras tillgängliga för Skånes samtliga kommuner. Vidare ska två utbildningar från projektet erbjudas inom ramen för Kommunförbundet Skånes ordinarie kursutbud.

Här finns beslutet för projektet: BOSS

Ladda ner: Närvarorapport för deltagare

Senast uppdaterad: