Ny Nyckelpersonutbildning!

Detta är en unik möjlighet till att göra skillnad i det strategiska och praktiska arbetet med att utveckla värdegrundsarbetet, sex & samlevnadsundervisningen och det antidiskriminerande arbetet på skolan.
En 6-dagars-kurs i implementering av värdegrundsarbete i grundskola & gymnasieskola enligt SåSant-modellen. Ansök om plats redan nu!

Utbildningen leds av Linda Leveau, författare till flera böcker (”Vi – en metodbok om samlevnad”, ”Mellan raderna – en handbok i värderingsövningar”, ”Sexualitetskunskap” mfl.) och med lång erfarenhet av implementering i skolan. Med entusiasm och inspiration kommer hon att leda kursdeltagarna till ett lokalt förankrat arbetssätt med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet.

Utbildningen baseras på en utvärderad verksamhetsmodell den s.k SåSantmodellen som är framtagen under ett mångårigt projekt i Malmö stad. Nu är det dags för Skåne att få ta del av dessa erfarenheter! Sen starten 2013 har 69 Nyckelpersoner utbildats i  ett tjugotal skånska kommuner.

Kursen presenterar en tydlig arbetsgång med sex avgörande delar som skapar förutsättningar för skolor att kunna bedriva en likvärdig och kompetent undervisning med kontinuitet och med rutiner för självskattning och återkoppling.

välkomna nyckelpersoner

 

Syftet med utbildningen är att skapa en gemensam kunskapsbas och ett ökat handlingsutrymme för nyckelpersoner som driver frågor om undervisning om likabehandling, sexualitet, jämställdhet och andra rättighetsfrågor.

Målgrupp är skolpersonal med mandat från ledningen att driva skolutveckling. Flera personer samt minst en pedagog från varje verksamhet/ skola ges förtur.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna organisera och driva utvecklingsfrågor i sina respektive verksamheter. Ett stort fokus kommer läggas på implementeringsstrategier, processledarskap och normmedvetenhet. Vid utbildningens slut har kursdeltagarna igång ett utvecklingsarbete på respektive sektor enligt en framtagen processplan.

 

Vid varje utbildningstillfälle varvas teori och praktik. Återkoppling och grupphandledning av gruppdeltagarnas respektive arbetsprocesser sker med varierande metoder i syfte att locka till ett dynamiskt arbetsklimat.

Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och grupparbeten.

Praktiskt arbete på hemmaplan, mellan tillfällena, ingår i utbildningen.

Kursledare och frågor om kursens innehåll/upplägg

Linda Leveau  linda.leveau@kfsk.se     0728854784

Datum:             1/9, 23/9, 14/10, 2/11, 24/11, 4/12
obligatorisk närvaro vid samtliga utbildningstillfällen. Vid sista tillfället närvarar deltagarnas chefer.

Tid:                  kl 10:00 – 16:00 (förmiddagsfika+handledning från kl 09:30)

Plats:               Frostavallen Hotell & Konferens www.frostavallen.se, Höör

Antal platser: Begränsat antal platser – max 20 deltagare

Kostnad:         Gratis!!!

Anmälan:         ansök om plats till linda.leveau@kfsk.se senast 150615, besked om ev. plats lämnas senast 150616

 

Utbildningen har genomförts och utvärderats (Kontigo 2014)  i flera omgångar och har mycket goda resultat:

Ur resultatet: Inledningsvis lyfts stödet och handledningen från SåSants projektledning som en viktig medkraft som inneburit ökade förutsättningar för deltagarna att tillgodose sig kunskap och verktyg genom utbildningen.  Generellt sett anser utbildningsdeltagarna att de lärt sig mycket samt tillgodosett sig ny och relevant kunskap. Flera deltagare menar att de ökat sin trygghet att samtala om och angripa frågor rörande sex, sexualitet och andra relaterade ämnen. Det lyfts även som positivt att den fakta och kunskap som förmedlas i utbildningen var väl förankrad i forskning och deltagarna menar att de därmed känner sig trygga i att referera till och använda sig av denna information. Även ökad kunskap om skollagstiftningen och hur frågor om sex och samlevnad relaterar till och går att hänvisa till skollagen lyfts som positivt av deltagarna.”

”Utvärderingen visar att SåSant Skåne arbetat genomtänkt och strategiskt genom hela förloppet från riggning och planering till utbildning och uppföljning. Vidare är deltagarna mycket nöjda med utbildningen och anser sig haft stor nytta av de kunskaper och erfarenheter de erhållit genom denna.”

(Slutrapport från utvärdering av SåSant Skåne, Kontigo 2014)

https://kfsk.se/blog/kurs-konferens/implementering-av-vardegrundsarbete-i-grundskola-och-gymnasieskola/

Publicerad:

Sidansvarig

Linda Leveau

Skriv en kommentar