Styrelsesammanträde 14 juni

Den 13–14 juni genomfördes den första styrelsekonferensen med den styrelsen som utsågs vid förbundsmötet i maj 2019. Syftet med konferensen var att förutom att presentera Kommunförbundet Skånes verksamhet också identifiera vilka utmaningar kommunerna har under den kommande mandatperioden. Detta för att i nästa steg identifiera hur dessa utmaningar ska kopplas till Kommunförbundet Skånes uppdrag de närmaste åren.
I samband med styrelsekonferensen hölls ett styrelsesammanträde. Protokollet kan läsas i sin helhet här.

 

Ekonomisk delårsrapport godkändes

Ekonomichef Björn Sjölin visade det ekonomiska utfallet för Kommunförbundet Skåne per 31 mars samt en helårsprognos för 2019. Styrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten.

Datum för sammanträden under 2020

Styrelsen fastställde följande datum för 2020

Styrelsen

Fredag 7 februari kl 13:00

Fredag 3 april kl 09:00

Fredag 29 maj kl 09:00

Fredag 25 september kl 09:00 (styrelseinternat 24-25 september)

Fredag 11 december kl 09:00

Välfärdskonferensen

6–7 feb (prel)

Kommunledningsresa

22-25 juni 2020 (prel)

Kommunledningskonferens/ KSO forum

Fredagen 6 mars

Fredagen 15 maj

Fredagen 2 oktober

Fredagen 4 december

Politisk organisation, arbetsutskottet avvecklas

Styrelsen beslutade att avveckla arbetsutskottet som ett led i att vitalisera styrelsen arbete. Detta ärende behandlades efter diskussioner under styrelsekonferensen. Styrelsen beslutade också att lägga in ytterligare ett sammanträde för styrelsen i höst, den 1 november 2019.

Konsekvensbeskrivningar

Utifrån diskussioner under styrelsekonferensen tog styrelsen beslut att uppdra förbundsdirektören att ta fram konsekvensbeskrivningar för delar av Kommunförbundet Skånes verksamhet. Detta med syfte att säkerställa att verksamheten arbetar på det sätt som är till mest nytta för medlemskommunerna. Uppdraget preciseras i vidare dialog med presidiet.

Remissvar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Styrelsen behandlade förslag på remissvar från Kommunförbundet Skåne angående Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med tillhörande konsekvensbeskrivningar om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Kommunförbundet Skåne välkomnar tydliga föreskrifter och allmänna råd gällande hälsoundersökningar. Följande synpunkter har identifierats:

  1. Kommunförbundet Skåne skulle önska klargörande gällande vilken part som har ansvar att beställa journaler från hälso- och sjukvården.
  2. Kommunförbundet Skåne skulle önska att bör byts till skall i denna skrivning ” §6 Om det finns anledning att anta att barnet eller den unge kan ha varit utsatt för omsorgsbrister, övergrepp eller trauma bör detta beaktas vid hälsoundersökningen.”, i enlighet med texterna i konsekvensutrednin
  3. Kommunförbundet Skåne skulle önska ett förtydligande i föreskriften om att hälsoundersökningar utförs av landstingen utan kostnad för kommunen.

Nästa möte

Styrelsen sammanträder igen den 20 september 2019.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Sofia Edward

Skriv en kommentar