Skånes kommuner i dialog med de skånska riksdagsledamöterna

Fredagen den 14 oktober träffades de skånska riksdagsledamöterna och Kommunförbundet Skånes politiker för tredje gången i år och andra gången i Lund. Mötet är en del i arbetet med att etablera en gemensam plattform för politiker med Skåne som utgångspunkt med syfte att bättre positionera Skåne i den nationella debatten och öka förståelsen för det arbete som görs på respektive nivå.

Bland annat diskuterades idén på Skåne som pilotlän för att ge kommuner ansvar och resurser att genomföra arbetsmarknadspolitiska insatser i bred bemärkelse. Närvarande ledamöter såg positivt på att bättre ta tillvara på de resurser som arbetsförmedlingen årligen skickar tillbaka till staten för insatser de inte hinner att genomföra, motsvarande cirka 1 miljard kronor.

Dessa resurser skulle kunna komma kommunerna bättre till gagn utifrån att alla kommuner idag arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Knäckfrågan nu är validering av de nyanländas kompetens för att snabbt få ut dem i arbete, framförallt med inriktning på de bristyrken vi har. I övrigt diskuterades självklart utmaningen i den befolkningsökning som de skånska kommunerna nu står inför där kommuntalen för 2017 nyss har kommit kommunerna till känna. Stat och kommun måste få till en bättre samverkan i den, framförallt, infrastrukturella utbyggnad som nu krävs i fråga om skolor och bostäder.

Mötet kommer att sammanställas och skickas ut till Kommunförbundet Skånes politiska grupper och de skånska riksdagsledamöterna för fortsatt arbete.

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson

Skriv en kommentar