Etableringsprocessen tema för träff med skånska riksdagsledamöter

Den 31 mars träffades 10 skånska riksdagsledamöter och 20 skånska politiker för att diskutera integration och etablering. Detta var den tredje gången de skånska riksdagsledamöterna träffade skånska politiker hos Kommunförbundet Skåne.

Kommunförbundet Skånes ordförande Kent Mårtensson (S) och Gunilla Nordgren (M), som är med och planerar dessa träffar från Riksdagens sida, hälsade deltagarna välkomna. Gunilla lyfte vikten av dessa träffar och ser det som en bra form för dialog med kommunerna.

Förbundsdirektör Monica Holmqvist berättar tillsammans med Kent Mårtensson om pågående processer inom området ”nationell påverkan”. Bland annat nämndes arbetet där vi inom ramen för Greater Copenhagen and Skåne Committee jobbar för att minska påverkan av gränskontroller för öresundspendlare. Det sker även ett arbete tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) för att få bukt på de ofta komplicerade riktade statsbidragen inom skolområdet.

Jan-Åke Johansson, avdelningschef Lärande, arbetsliv och integration, informerade om arbetet med att få fyra skånska kommuner att vara piloter för ett nytt sätt att motverka arbetslöshet. Dialog är igång med Arbetsförmedlingen och de fyra kommunerna är Tomelilla, Vellinge, Ängelholm och Kristianstad.


Jenny Strand integrationsstrateg på Kommunförbundet Skåne, tog över för att berätta om skånska kommuners perspektiv på dagens tema integration och etablering.

SKL:s agenda för integration som bland annat säger följande:

En av de viktigaste frågorna för vårt samhälle de kommande åren är integrationen av nyanlända. Sveriges jämförelsevis omfattande mottagande av asylsökande och nyanlända innebär stora och långsiktiga utmaningar. De som kommer hit ska kunna erbjudas bostäder, skola, utbildning och arbete – och kommer också att utgöra en tillgång för vårt land. För att hitta bra lösningar måste staten och kommuner, landsting och regioner arbeta tillsammans.”

Vidare beskrev Jenny några av de skånska kommunernas behov och utmaningar genom nedanstående fem punkter:

  • Bostadsförsörjning – om bostadsförsörjning på kort och lång sikt
  • Ensamkommande barn – om behov av bostäder och anpassning till ändrade ersättningsregler
  • Buggar i systemet – om exempel på situationer som drabbar enskilda och kommuner genom att regelverk inte är synkade
  • Långsiktig strategi och organisation – om behovet av att gå från akut situation till långsiktigt, strategiskt och förvaltningsövergripande arbete
  • Nya arbetssätt i etableringsuppdraget – om behov av att ta ett nytag om kommunens roll i etableringsuppdraget och att agera proaktivt i samverkan för nyanländas etablering.

Därefter följde diskussion runt borden med flera intressanta inspel där vikten av samarbete och fortsatt dialog var viktigt men även vikten av att sprida goda exempel.

Avslutningsvis fick vi en presentation av Skåne som nationell nod för arkitektur, form och design av Yngve Petersson, 1:e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd och Ronny Johannessen, 2:e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd.

 

Nästa träff med de skånska riksdagsledamöterna blir den 20 oktober 2017. Mer information om detta kommer när program är klart.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson

Skriv en kommentar