Digitalisering i fokus

Den 15 maj arrangerade Kommunförbundet Skåne tillsammans med SKL en heldagskonferens om digitalisering i Lund. Konferensen kretsade kring digitalisering som den viktigaste förändringsfaktorn i samhället och är en del av Kommunförbundet Skånes arbete kring digitalisering.

Niclas Clausenborg, Kommunförbundet Skåne

Dagen inleddes med att Niclas Clausenborg, digital strateg på Kommunförbundet Skåne, och Åsa Zetterberg från SKL tillsammans förklarade digitaliseringens roll som en viktig samhällsförändring, inför de cirka 100 deltagarna.

Vi behöver använda digitaliseringens möjligheter för att möta olika samhällsutvecklingar, säger Åsa Zetterberg.

Åsa talade vidare om utmaningarna med digitalisering utifrån vård och omsorg samt skolans förutsättningar.
Till exempel att 65% av dagens elever kommer vara sysselsatta med yrken som inte existerar i dag.

Vi är i en förändringstid, förklarar Åsa Zetterberg.

Dessutom talade hon om Helsingborg stad som ett exempel där digitaliseringen har synliggjorts. Matematikläraren Hamid Yasin använder sig av tekniken Flippade Klassrum, vilket innebär att eleverna får ta del av föreläsningen och får feedback online. Detta gör att eleverna kan använda tiden i klassrummet till fördjupning, aktiviteter och individuellt stöd.

Åsa Zetterberg, SKL

Förändringsarbete och ett förändrat beteende krävs

Digitaliseringen kan åstadkomma mycket… men det krävs förändringar. Och vem vill förändra? frågar Johan Assarsson från Inera publiken.

Johan Assarsson talade om det förändringsarbetet som krävs. Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.

Mycket ligger i styrning och ledning samt medarbetarnas vilja att förändra, avslutar Johan.

På plats under dagen var även Olof Molander från Kommentus. Han talade om det förändrande beteendet som krävs för att lyckas med digitaliseringen.

När det gäller digitaliseringen är det förändrade beteendet som spelar roll. För att digitaliseringen ska lyckas måste det ske en förflyttning.

Robot som handläggare

Eleonore Schlyter och Mikael Karlsson, Trelleborgs kommun

Eleonore Schylter, Arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborgs kommun och Mikael Karlsson, Socialförvaltningen Trelleborg kommun, var på plats för att berätta om deras digitaliserade handläggare i form av en robot. Eleonore Schylter talade om det strategiska vägval mot ett arbetsmarknadsperspektiv, som Trelleborg kommun har tagit. Roboten har gjort att handläggartiden för bistånd gått från att få svar inom 8 dagar till inom 24 timmar.

För att möta medborgarnas allt högre krav, tog vi beslutet att använda en fullt digital tjänst. Den är billigare, enklare och snabbare, säger Eleonore Schylter.

Kommunförbundet Skåne och SKL drivande i digitaliseringen

Gruppdiskussion

Innan lunch delades de nästan 100 deltagarna in i sju olika grupper för att diskutera bland annat lösningar, förutsättningar, satsningar och förväntningar med digitaliseringen inom områdena socialtjänst, vård och omsorg, lärande, arbetsliv och integration samt samhällsutveckling. Kommunförbundet Skånes och SKL:s ansvar i frågan om digitalisering diskuterades också. Efter lunch samlades deltagarna igen och summerade samtalen.

En grupp hade diskuterat effektivare nämndprocesser och analysstöd men även att fler konferenser skulle kunna följas digitalt för att minska kostnader och effektivisera tid. Flera grupper talade om hjälp med att bli bättre på att mäta effekter. Det talades även om att våga ”fail fast”, risktagande vad gäller satsning av digitalisering, nationella satsningar och ledningsstöd.

Presentation av gruppdiskussioner

Grupperna delade med sig av sina förväntningar på Kommunförbundet Skåne och SKL. Bland annat som drivande i frågorna gällande digitalisering, överblicka och omvärldsbevaka. Kommunförbundet Skåne ska fungera som den förlängda armen mellan kommunerna och därigenom minska gapet, önskade många deltagare. En grupp nämnde en önskan om att SKL skulle ta fram en modell för den ”optimala kommunen” och visa goda exempel på hur kommunerna kan digitalisera.

Översiktligt handlade diskussionerna om en önskan av kompetensutveckling, lägesanalys, förbättrade och tillgängliga handlingsplaner samt erfarenhetsutbyte.

Niclas Clausenborg avslutade med att berätta om Kommunförbundet Skånes roll framöver.

Vårt uppdrag är att stötta och främja samverkan, jobba med effektivisering, rationalisering och utveckling samt verka tillsammans med SKL i frågan om digitalisering. Digitaliseringsarbetet måste ägas och ledas av kommunledningen, det är en kärnverksamhet och det måste vara ett tydligt och prioriterat uppdrag, för hela verksamheten, avslutar Niclas Clausenborg.

Förutom nämnda talade var dessutom Sofie Zetterström från Inera, Emma Landgren tillsammans med Liselott Kindborg från ESF-rådet samt Anna Josefsson och Anna Bäckman från Tillväxtverket på plats och berättade om sina organisationers roll inom digitalisering.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar