Ny studie: Biodrivmedel och markanvändning i Sverige – iLUC ur ett svenskt perspektiv

En ny studie från SLU Alnarp och LTH visar på biomassapotentialen för bioekonomin i Sverige som inte konkurrerar med livsmedels- och foderproduktionen. Studien drar följande slutsatser:

  • Att det skulle vara möjligt att tillgodose Sveriges behov av drivmedel 2030 med inhemsk råvara utan ökad åkermarksanvändning och på ett sätt som är hållbart ur klimatperspektiv
  • Kartläggningen visar att biodrivmedelspotentialen från restprodukter och avfall exklusive råvaror från åkermark kan uppskattas till 8-11 TWh
  • Det innebär att vi skulle behöva få till stånd en biodrivmedelsproduktion från åkermarksbaserad råvara på ytterligare 9-12 TWh per år för att nå upp till 20 TWh
  • Åkermarksbaserad iLUC-fri råvara kan ge ett väsentligt bidrag till inhemsk biodrivmedelsproduktion (4-10 TWh), och ihop med restprodukter och avfall från skog, djurhållning, industri och samhälle (8-11 TWh) samt teknik som ger hög omvandlingseffektivitet täcka behovet av råvaror för biodrivmedel till 2030.

Sammanfattningsvis konstaterar man att:

  • Vi kommer att behöva genomföra omfattande strukturella förändringar som minskar våra transportbehov, använda fordon med högre bränsleeffektivitet eller eldrift, samt använda ca 20 TWh biodrivmedel per år för att uppnå målet om 70% lägre växthusgasutsläpp 2030.
  • Vi har i detta projekt visat med detaljerade beräkningar att iLUC-fria råvaror från inhemsk åkermark kan bidra med 4-10 TWh biodrivmedel per år.
  • Det finns ingen ”grand solution” som kan byta ut alla fossila drivmedel. Det finns däremot många olika alternativa inhemska råvaror och produktionsvägar för biodrivmedel. I Sverige har vi stor potential i restprodukter från skogsbruk, jordbruk, industri och samhälle. Vi har åkermark som ligger i träda eller är nedlagd.
  • Tillsammans kan alla dessa bitar bidra till en omställning till ett mer hållbart transportsystem, där vi minskar vårt beroende av importerade råvaror och drivmedel.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

Publicerad:

Sidansvarig

Desirée Grahn

Skriv en kommentar