Kategori: Miljö

Workshop – Retail destination

Den 15 november arrangerar Centrum för handelsforskning en workshop på temat Retail Destination. Dagen tar utgångspunkt i relationen mellan handel och plats och fokuserar teman som etableringsfrågor, butiksformat, förändrade konsumtionsmönster, logistik, stads- och platsutveckling. När

Nya rapporter om ekosystemtjänster

Det finns nu två nya rapporter från Naturvårdsverket om Ekosystemtjänster i praktiken och en vägledning om ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivning. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6724-3.pdf?pid=18815 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokonsekvensbeskrivning/Ekosystemtjanster-i-MKB/

Medel att söka för Ekosystemtjänster i planering

Mellan den 15 september och 16 oktober 2016  kan kommuner (med fler) söka medel till planeringsprojekt som ska bidra till ökat användande av spetstekniker i stadsmiljön. Medlen ska användas för detaljplanering, projektering och förstudier. Företag, kommuner,

Community based management- erfarenheter från Kanada och Skåne

Engagerade deltagare under gårdagens seminarium om hur man kan jobba med förvaltning och planering utifrån en modell som grundar sig på det internationella konceptet ”Community Based Management”. Community based management” innebär att inkludera alla sektorer

Publicerad: 21 september, 2016Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Dagvattenhantering i detaljplanering

Dagvatten är ett växande problem, särskilt vid stadsbyggande. Klimatförändringen ökar också risken för översvämningar. Den lagliga regleringen av ansvaret för dagvatten är komplicerad. Utöver Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Lagen om allmänna vattentjänster berörs ytterligare

Publicerad: 14 september, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

EU-ansökan med syfte att genomföra åtgärder mot kusterosion

Problematiken med kusterosion antas öka vid höjda havsnivåer och det behövs nya metoder och mer forskning kopplat till hur Skånes kommuner skall kunna hantera de utmaningar som detta innebär. En gemensam ansats har lett till utvecklandet av

Publicerad: 14 juni, 2016Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

En enklare planprocess

Många förändringar har skett i PBL de sista åren där frågan ställs om de är rätt ändringar som har skett. Planerarna i Skåne fick på vårens nätverksträff diskutera vilka förändringar de såg skulle leda till riktiga tidsvinster, smidigare arbete

Publicerad: 2 maj, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Tankesmedja om Forskningskommuner under utveckling

Välbesökt Tankesmedja om forskningskommuner under utveckling på Högskolan Kristianstad. Dagen, som genomfördes i samverkan med Högskolan Kristianstad och Kristianstad kommun, inleddes med inspirerade föredrag från både kommuner och lärosäten. Bland annat presenterades aktuellt läge för konceptet forskningskommuner och

Publicerad: 17 april, 2016Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer