Nätverk

Här hittar du information om alla de olika nätverk som Kommunförbundet Skåne driver eller är del av. (Listan är under uppbyggnad)

Beslutsstöd (insatser vid funktionsvariationer)

Beslutsstöd för arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid bedömning av insatser vid funktionsvariationer.

Läs mer

Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i södra Sverige. I nätverket deltar cirka 30 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Tillsammans arbetar vi för att främja produktion, distribution och användning av biogas.

Läs mer

Bygglovshandläggare (Sydlov)

Kommunförbundet Skåne driver tillsammans med Länsstyrelsen Skåne ett nätverk för Skånes bygglovshandläggare samt bygglovsadministratörer och byggnadsinspektörer.

Läs mer

Ekosystemtjänster

Kommunförbundet Skåne bygger en kommuninitierad kunskaps- och forskningsnod kring ekossystemtjänster. Ett brett kommunnätverk har tillskapats med stöd från Region Skånes miljövårdsfond. Nätverket innefattar också skånska lärosäten och aktörer som Länsstyrelse och Region Skåne.

Läs mer

Energieffektivisering i små- och medelstora företag

Öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. Ta nästa steg i energiarbetet, gå med i ett energieffektiviseringsnätverk och sänk företagets energianvändning!

Läs mer

Energirådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne nätverket för alla Skånes kommunala energi- och klimatrådgivare.

Läs mer

Energioptimeringsnätverk för kommunala lokaler och fastigheter

Få bättre översikt på energianvändningen i era fastigheter. Utbilda och engagera er driftpersonal att arbeta systematiskt, strukturerat och långsiktigt med energieffektivisering och få energikompetens som stannar kvar i organisationen. Gå med i nätverket, byt erfarenheter och sänk energianvändningen i era fastigheter.

Läs mer

EU - Brysselnätverket

Brysselnätverket är Kommunförbundet Skånes nätverk för EU-samordnare/strateger eller annan resurs som ansvarar för EU-frågor. Nätverket bjuds in till ett antal träffar per år för att därigenom ge både Kommunförbundet Skånes EU-enhet och kommunrepresentanterna möjlighet att fånga upp tankar, idéer och förslag från varandra samt informera om stort och smått både från Skåne och i Bryssel.

Läs mer

EU - EIP on AHA reference site (aktivt och hälsosamt åldrande)

Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande är ett plattformssamarbete som i Skåne leds av region Skåne i samarbete med flera skånska aktörer. Vi från Kommunförbundet Skåne kommer att fortsätta att engagera oss i denna skånska allians då vi ser att det finns en efterfrågan och intresse från kommunalt håll gällande äldrevård och tekniska lösningar. Huvudmålet med partnerskapet är att öka antalet friska levnadsår i EU med två år genom att:

1.      Förbättra de äldres hälsa och livskvalitet

2.      Se till att vård- och omsorgssystemen är hållbara och effektiva på lång sikt

3.      Förbättra EU-företagens konkurrenskraft genom nya tillväxt- och marknadsmöjligheter

Läs mer

EU - ERLAI (European Regional and Local Authorities on Asylum and Immigration)

Kommunförbundet Skåne är en aktiv part i nätverket ERLAI (European Regional and Local Authorities on Asylum and Immigration). Nätverket är Brysselbaserat och samlar lokala och regionala aktörer kring frågor som rör migration, integration och asyl.

Läs mer

EU - Fondsamordningsgruppen

Syftet med gruppen är att samordna de fyra struktur- och investeringsfonderna bättre. Här förs diskussioner, utbyte av information mellan de olika organisationerna samt att vi anordnar tematiska träffar, gemensamma utbildnings- och informationsinsatser. Syftet är att agera som en arbetsgrupp till den Strategiska fondsamordningsgruppen som består av chefer från förvaltande myndigheter och regionaltutvecklingsansvariga i Skåne-Blekinge.

Läs mer

EU -Horisont 2020

Horisont 2020-gruppen drivs av Region Skåne och samlar aktörer kring frågor som rör EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020. Fokus för gruppen är att främja samverkan och lärande. Från Kommunförbundet Skåne deltar Johanna Haward och Therese Jephson.

EU - Landsbygdspartnerskapet

Partnerskapet agerar som rådgivande till Länsstyrelsen och i utformningen av Landsbygdsprogrammets regional del för Skåne. Här förs diskussioner kring generell projektutveckling, pågående processer samt informationsutbyte mellan organisationerna.

Läs mer

EU - SKUR- nätverket (Stad, Kommun, Universitet och Region)

Ett informellt nätverk som samlar ett antal skånska aktörer för att uppdatera varandra kring pågående processer i de olika organisationerna.  Följande organisationer deltar i nätverket: Region Skåne (sammankallande), Malmö stad, Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne och Malmö högskola.

Läs mer

EU - Strategiska EU-nätverket

Syftet med nätverket är att agera som en mötesplats för ett stort antal skånska aktörer där man kan utbyta information, diskutera strategiskt viktiga frågor för Skåne samt framtida samarbetsmöjligheter.

Läs mer

EU - SVEREG

Kommunförbundet Skåne samarbetar aktivt med en rad olika aktörer på plats i Bryssel. Det finns bland annat ett väletablerat och nära samarbete med övriga svenska stads- och regionkontor – nätverket SVEREG –  vilka träffas regelbundet i Bryssel.

Läs mer

Fallprevention

Fall bland äldre är en mångfacetterad och komplex problematik som, förutom en stor kostnad för landsting och kommun, innebär ett stort lidande för den som drabbas. Genom statliga stimulansmedel, nationella kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister signaleras att fallprevention är ett prioriterat område.

Läs mer

Fastighetschefer

Nätverket för fastighetschefer syftar till att skapa en mötesplats och tillfällen att kollegor emellan utbyta erfarenhet och information inom ämnesområdet. Nätverket utgörs av fastighetschefer och motsvarande personer i kommunerna.

Läs mer

Geodatasamverkan Skåne

Geodatasamverkan Skåne är ett nätverk för de som är verksamma inom Geodata-området i Skånes kommuner. Dessa personer är de som ansvarar för mätning och kartläggning av vår fysiska miljö. Nätverket syftar till stärkt samordning, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för de verksamma tjänstepersonerna.

Läs mer

Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

Läs mer

Kommundirektörsnätverket

Några gånger per år bjuder Kommunförbundet Skånes förbundsdirektör Monica Holmqvist tillsammans med en av Skånes 33 kommundirektörer in till en träff där relevanta frågor diskuteras.

Läs mer

Kommundoktorandnätverk

Syftet med nätverket är att utbyta erfarenhet, diskutera gemensamma utmaningar och strategier för kommundoktorander.

För mer information kontakta Therese Jephson

Kommunikationsnätverk Skåne

Nätverket träffas två-tre gånger per år för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter.

Nätverket riktar sig till kommunikationschefer/motsvarande i Skånes kommuner och kommunala bolag.

För mer information kontakta:
Magnus Gustafsson
Kommunikationsansvarig
Kommunförbundet Skåne

KSO-forum

Vid fyra tillfällen per år bjuder Kommunförbundet Skånes ordförande, Kent Mårtensson, tillika kommunstyrelsens ordförande i Ystad in sina 32 KSO-kolleger för samtal om aktuella frågor.

Läs mer

Läkemedelsfrågor

Det har skett en nystart av det gamla nätverk som funnits kring Mas-representant till Läkemedelsrådet samt Dosgruppen. Dessa två grupper har slagits samman till en grupp under senhösten 2013. Information av vad gruppen arbetar med känns nödvändig att förbättra och göra tillgänglig för alla.

Läs mer

Miljöchefer

Nätverk för miljöcheferna i Skånes kommuner.

Läs mer

Miljösamverkan Skåne

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne. Samarbetet syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndigheternas tillsyn inom miljöbalken.

Läs mer

Planerare

Under 2014 startade Kommunförbundet Skåne tillsammans med Skånes kommuner ett nätverk för planerare. Syftet med nätverket är att verka som en plattform skilt från andra regionala aktörer och diskutera frågor som verkar i planerarens arbetsvardag över kommungränser.

Läs mer

Räddsam Skåne

Inom Kommunförbundet Skånes ram samordnar vi olika aktiviteter och verksamheter inom räddningstjänstområdet. Vi samordnar även vissa avtal och överenskommelser för kommunernas räkning. Årligen genomförs två konferenser för räddningschefer och samverkansparter inom ramen för Räddsam. I anslutning till dessa konferenser genomförs så kallade chefsmöten där formella beslut tas om sådana angelägenheter som räddningscheferna gemensamt kan och behöver besluta om för sin organisations räkning.

Läs mer

Skolutvecklare

SåSant-Skåne! samlar sina utbildade Nyckelpersoner i fyra delregionala nätverk. Nätverken är ett resultat av den utvärdering som gjordes av utbildningarna där det framkom att deltagarna önskade lokala nätverksträffar.

Läs mer

Skånes vindkraftsakademi

Skånes vindkraftsakademi är ett nätverk för mer kunskapsutbyte om vindkraft i Skåne. På Energikontoret Skåne finns kansliet för föreningen Skånes vindkraftsakademi. Föreningen verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne.

Läs mer

Skånskt Bostadsnätverk

Skånskt bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsutbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket har initierats av Skånskt Ledningsforum – Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Läs mer

Socialchefsråd/nätverk

Socialchefsrådet är en grupp med tio förvaltningschefer från det sociala området i kommunerna med uppgift att fungera som resurspersoner och bollplank till oss på Kommunförbundet Skåne.

Läs mer

Solar Region Skåne

Solar Region Skåne drivs som en ideell förening med medlemmar från solenergiintresserade kommuner, företag, högskolor och privatpersoner i Öresundsregionen. Föreningen anordnar seminarier, studieresor, utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter för att sprida kunskap om och öka användningen av solenergi i Skåne.

Läs mer

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bjuder under våren 2017 in till Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration. Målgruppen är kommunala chefer och strateger, samt övriga kommunala tjänstepersoner som arbetar strategiskt med frågorna.

Läs mer

Säkerhetschefer

Nätverket för säkerhetschefer syftar till att skapa en mötesplats och tillfällen att kollegor emellan utbyta erfarenhet och information inom ämnesområdet. Nätverket utgörs av säkerhetschefer och motsvarande personer i kommunerna.

Läs mer

Tekniska chefer/ samhällsbyggnadschefer

Nätverket för tekniska chefer och samhällsbyggnadschefer syftar till att skapa en mötesplats och tillfällen att kollegor emellan utbyta erfarenhet och information inom ämnesområdet. Nätverket utgörs av tekniska chefer, samhällsbyggnadschefer och motsvarande personer, vilket exempelvis inkluderar gatuchefer.

Läs mer

Trafikingenjörer

Nätverket för trafikingenjörer syftar till att skapa en mötesplats och tillfällen att kollegor emellan utbyta erfarenhet och information inom ämnesområdet. Nätverket utgörs av trafikingenjörer och motsvarande personer i kommunerna.

Läs mer

Upphandling av fossilfria fordon och transporttjänster

Biogas Syd och Energikontoret Skåne bedriver ett projekt där ett nätverk kring upphandling av fossilfria fordon och transporttjänster ska byggas och drivas från början av 2017 till september 2018. Nätverket är för kommuntjänstepersoner; upphandlare, miljöstrateger, kravställare etc och inriktar sig mot fossilfria lösningar för transportsektorn.

Läs mer

VA-chefer

Nätverket för VA-chefer syftar till att skapa en mötesplats och tillfällen att kollegor emellan utbyta erfarenhet och information inom ämnesområdet. Nätverket utgörs av VA-chefer och motsvarande personer i kommunerna.

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson