Griffin PlugIn

Griffin PlugIn är ett ESF-finansierat projekt inom programområde 3 som drivs av Kommunförbundet Skåne. I skrivande stund medverkar fyra kommuner: Bromölla; Klippan; Trelleborg och Vellinge, men fler kommer att ansluta under 2017.

ESF-rådet logo Griffin PlugIn

Griffin PlugIn bygger vidare på de kunskaper som Kommunförbundet Skåne och de deltagande kommunerna tagit med sig från det mycket framgångsrika SKL-projektet PlugIn, men riktar sig endast mot de ungdomar som ingår i det s.k. kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Det kommunala aktivitetsansvaret regleras i Skollagen (SFS 2010:800, kap. 29, § 9) och innebär att en hemkommun löpande ska hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt (avslutat skolår 9), inte har ett slutbetyg från gymnasiet samt ej fyllt 20 år, är sysselsatta. Detta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Kommunens ansvar innebär att den ska hålla sig informerad om ungdomarnas sysselsättning och erbjuda individuella åtgärder till ungdomarna. De sistnämnda ska, i första hand, motivera till att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera åtgärderna och föra ett register över ungdomarna på ett med relevant lagstiftning förenligt sätt.

För att lyckas med ovanstående arbetar vi i Griffin PlugIn med ett individcentrerat arbetssätt och ett holistiskt perspektiv på individen med de fyra framgångsfaktorerna från PlugIn 2.0 – Bemötande, Samverkan, Flexibilitet samt Koll och uppföljning – som bas.

Den övergripande målsättningen med projektet är därför att fler unga kvinnor och män ska erhålla en gymnasieexamen, för att de i förlängningen ska ha större förutsättningar att kliva in på arbetsmarknaden. Vägarna dit ser olika ut för de många projektdeltagarna, men gemensamt är att allt utgår från var man befinner sig i nuläget.

I Griffin-projektet finns också ett starkt fokus på de s.k. horisontella principerna (jämställdhetsintegrering, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt lika möjligheter och icke-diskriminering). Dessa är helt integrerade i varje del och varje moment av projektet.

Till detta kommer att samtliga projektdeltagare kommer att erbjudas att besvara en enkät kallad ”Rättvisekollen” där ungdomarnas hittillsvarande upplevelser mäts samt där man kan ange förslag till förbättringar. Utfallet från dessa enkätsvar kommer att analyseras och ligga till grund för kompetensutveckling för samtliga medarbetare i projektet. Om detta arbete utfaller så väl som vi hoppas kommer övriga skånska kommuner att erbjudas möjligheten att genomföra enkäten och sedan få fortbildning inom området.

De som arbetar i projektet har också enats om att allt vi gör ska bygga på en gemensam värdegrund där begreppen funktionalitet, jämlikhet och mångfald är centrala. Den övergripande utgångspunkten i de lokala projektgruppssamtalen är därför att normer blir synliga först då de bryts och att det därför är viktigt att vara uppmärksam på när det händer.

Alla erfarenheter och goda exempel som projektet genererar kommer att spridas till de skånska kommuner som (ännu) inte medverkar i satsningen eller valt egna vägar för att lyckas med en av vår tids största utmaningar – att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jan-Åke Johansson