FoU Skola

En skola på vetenskaplig grund - en regional samverkansorganisation inom Kommunförbundet Skåne mellan Skånes 33 kommuner, universitet/högskolor och andra utbildningsanordnare inom förskola/skola.

FoU Skola är en regional plattform för samverkan kring forskning och utveckling på skolområdet. Syftet är att utveckla samverkan inom FoU mellan kommuner och lärosäten och att bidra till att skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund.

En styrgrupp bestående av fyra förvaltningschefer från Skånes fyra ”hörn”, samt en representant från Malmö stad, beställer uppdrag och beslutar om inriktningen för FoU Skola inom ramen för gällande avtal. Representanterna utses i respektive geografiskt kommunnätverk för ett år i taget.

FoU Skola leds och samordnas av en vetenskaplig ledare som är placerad vid Kommunförbundet Skåne i Lund. Sedan 2015 är Margareta Serder vetenskaplig ledare.

Det prioriterade arbetsområdet framöver är ”Ledarskap på vetenskaplig grund”, och flera insatser på detta område tillsammans med olika aktörer är på gång. Däribland ett regionalt skolledarnätverk med start våren 2016.

Vid sidan av detta fortsätter FoU Skola med utgivning av skriftserien Forskning i korthet och samordning av forskningsprojekt i kommunerna, såsom Analysgrupper och forskarskolan CSIS. En högt prioriterad fråga är hur vi kan organisera för att forskarutbildade lärare ska bli en resurs i skolans utvecklingsarbete, liksom samverkan med olika lärosäten och aktörer för att tillvarata deras kompetens. Vi deltar också i olika nätverk kring FoU-frågor och arrangerar kurser, forskningscirklar och seminarieserier kring aktuella frågor.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Margareta Serder