Elevhälsa

Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevers kunskaps- och personliga utveckling. Arbetet med elevhälsa bör i stor utsträckning vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning.

Kommunförbundet Skåne stödjer kommunerna i detta arbete på olika sätt genom:

Hälsofrämjande skolutveckling
Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne är en process som stöds av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, i nära samarbete med Skolverket, sedan år 2000.

Nätverk för chefer för barn- och elevhälsa/stöd i Skåne
För chefer som leder barn- och elevhälsa/stödenheter arrangeras ett antal nätverksträffar.

Kommunförbundet Skåne understödjer aktivt nätverksarbete där information och kunskap sprids.

Länkar

Se, tolka och agera – om rätten till en likvärdig utbildning

Utvecklingsområden för mödra- och barnhälsovård samt elevhälsa – en kartläggning av professionernas önskemål om riktlinjer eller annan vägledning

Ramöverenskommelse barn och ungdomar som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa

Vägledning för elevhälsa

SISAM – en samverkansmodell för SIS, skola och socialtjänst

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård